Cambridge English: Advanced (CAE)

Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE), wcześniej znany jako Certificate in Advanced English, poświadcza, że zdający legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. Certyfikat z egzaminu CAE ważny jest bezterminowo.
 • Uznawalność

  W Polsce honorowany jest m.in. przez:
  • Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

  Ponadto na całym świecie egzamin przydatny jest:
  • podczas rekrutacji na uczelnie brytyjskie
  • w uzyskaniu dodatkowych punktów UCAS Tariff
  • w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
  • w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii.
 • Wymagania

  Osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji. Egzamin testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • Struktura egzaminu

  Egzamin CAE składa się z czterech części, trwających łącznie 3 godziny 55 minut. W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w innym niż część pisemna dniu.

Chcesz przystąpić do egzaminu?

Uzupełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o szczegółach!

Egzamin CAE

Paper 1: Reading and Use of English

Składa się z ośmiu części:
Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów
Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 (6 pytań) – Przekształcanie zdań
Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt przeczytanego tekstu
Część 6 (4 pytania) – Cztery krótkie teksty z testem wielokrotnego wyboru
Część 7 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi
Część 8 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7 i 8 otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.

Paper 2: Writing

Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:
Część 1 – zadanie obowiązkowe – esej(220-260 słów)
Część 2 – kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) w formie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z trzech tematów.

Paper 3: Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części:
Część 1 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – uzupełnianie zdań
Część 3 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru
Część 4 (10 pytań) – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.

Paper 4: Speaking

Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:
Część 1 (2 minuty) – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.
Część 2 (1 minuta dla każdego kandydata plus 30-sekundowa odpowiedź drugiego kandydata) – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć
Część 3 (3 minuty) – rozmowa kandydatów między sobą
Część 4 (5 minuty) – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Skala punktów
Cambridge English
Ocena Poziom CEFR
200–210 Grade A C2
193–199 Grade B C1
180–192 Grade C C1
160–179 Level B2 B2

Mniej niż 160 Fail Egzamin niezdany