Cambridge English: Proficiency (CPE)

Egzamin Cambridge English: Proficiency, wcześniej znany jako Certificate of Proficiency in English, jest jednym z najpopularniejszych na świecie certyfikatów potwierdzającym biegłą znajomość języka angielskiego. Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.
 • Uznawalność

  W Polsce CPE honorowany jest przez:
  • Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez pracowników.

  CPE jest także szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie. Spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
 • Wymagania

  Certyfikat poświadcza biegłą znajomość języka angielskiego. Przygotowanie do CPE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.
 • Struktura egzaminu

  Egzamin CPE składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w innym lub w tym samym dniu, co część pisemna.

Chcesz przystąpić do egzaminu?

Uzupełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o szczegółach!

Egzamin CPE

Paper 1: Reading and Use of English

Składa się z siedmiu części:
Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów
Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 (6 pytań) – Przekształcanie zdań
Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. przeczytanego tekstu
Część 6 (7 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi
Część 7 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7 otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.

Paper 2: Writing

Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:
Część 1 – zadanie obowiązkowe (240-280 słów)
Część 2 – kandydat musi napisać tekst (280-320 słów) w formie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z trzech tematów.

Paper 3: Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części:
Część 1 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – uzupełnianie zdań
Część 3 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru
Część 4 (10 pytań) – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się są różne rodzaje akcentów

Paper 4: Speaking

Egzamin ustny (16 minut) składa się z trzech części:
Część 1 (2 minuty) – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.
Część 2 (4 minuty) – rozmowa kandydatów między sobą
Część 3 (10 minut) – dłuższa wypowiedź ustna połączona z dyskusją z egzaminatorem na zadany temat.
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Skala punktów
Cambridge English
Ocena Poziom CEFR
220-230 Grade A C2
213-219 Grade B C2
200-212 Grade C C2
180-199 Level B2 C1

Mniej niż 180 Fail Egzamin niezdany