Cambridge English: First (FCE)

Egzamin Cambridge English: First (FCE), wcześniej znany jako First Certificate in English (FCE), to wciąż jeden z najpopularniejszych na świecie certyfikatów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2), według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat z egzaminu FCE jest ważny bezterminowo. Dostępny jest także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej – FCE for Schools.
 • Uznawalność

  FCE jest dowodem na znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym by pracować lub studiować w anglojęzycznym środowisku. W Polsce honorowany jest m.in. przez:
  • Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

  Na całym świecie honorują go:
  • pracodawcy z sektora handlowego i przemysłowego
  • wybrane uniwersytety i instytucje edukacyjne.
 • Wymagania

  Aby zdać egzamin FCE, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy. Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego.
 • Struktura egzaminu

  Egzamin FCE składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w tym samym lub w innym niż część pisemna dniu.

Chcesz przystąpić do egzaminu?

Uzupełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o szczegółach!

Egzamin FCE

Paper 1: Reading and Use of English

Składa się z siedmiu części:
Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów
Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 (6 pytań) – Transformacje zdań
Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt przeczytanego tekstu
Część 6 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi
Część 7 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7 otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.

Paper 2: Writing

Składa się z siedmiu części:
Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów
Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 (6 pytań) – Transformacje zdań
Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt przeczytanego tekstu
Część 6 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi
Część 7 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7 otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.

Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części:
Część 1 – zadanie obowiązkowe: esej (140-190 słów)
Część 2 – kandydat musi napisać tekst (140-190 słów) w formie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z trzech tematów.

Paper 3: Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części:
Część 1 (8 pytań) – test wielokrotnego wyboru
Część 2 (10 pytań) – uzupełnianie zdań
Część 3 (5 pytań) – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu
Część 4 (7 pytań) – test wielokrotnego wyboru.
Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.

Paper 4: Speaking

Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:
Część 1 (2 minuty) – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.
Część 2 (1 minuta dla każdego kandydata) – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć
Część 3 (3 minuty) – rozmowa kandydatów między sobą
Część 4 (4 minuty) – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Skala punktów
Cambridge English
Ocena Poziom CEFR
180–190 Grade A C1
173–179 Grade B B2
160–172 Grade C B2
140–159 Level B1 B1

Mniej niż 140 Fail Egzamin niezdany