Egzaminy TELC

Certyfikaty TELC można uzyskać z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, czeskiego, tureckiego. Kursy przygotowujące do tych egzaminów polecamy osobom, które pragną sprawnie komunikować się w języku obcym w codziennych sytuacjach życiowych i zawodowych.
 • Charakterystyka egzaminów

  Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR). Certyfikaty telc uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i obejmują 9 języków: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki. Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie, dzięki identycznej strukturze testów. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.
 • Uznawalność egzaminów

  Certyfikaty telc są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej. Wiele szkół wyższych w Polsce zdecydowało się uznać egzaminy telc jako końcowe egzaminy językowe. Egzaminy telc są także uznawane w administracji państwowej, instytucjach publicznych i gospodarczych. Zostały akredytowane przez Urząd Służby Cywilnej (od poziomu B1), oraz stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.
 • Terminy egzaminów

  Egzaminy odbywają się trzy razy w roku lub na indywidualne zamówienie kandydata, co najmniej z 8 tygodniowym wyprzedzeniem.

Chcesz przystąpić do egzaminu?

Uzupełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o szczegółach!

Egzamin TELC

Poziomy egzaminów TELC organizowanych w ProfiLingua

Dla języków: angielskiego i niemieckiego dostępne są wszytskie poziomy, dla pozostałych języków: od A1 do B2.
 • TELC A1

  Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie A1. To pierwszy stopień w sześciostopniowej skali określającej poziomy biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Poziom A1 określa umiejętność posługiwania się językiem na poziomie podstawowym. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający znajdzie takie zadania jak: słuchanie krótkich informacji, czytanie tekstów i odnajdywanie w nich właściwych informacji, uzupełnianie brakujących wyrazów, sporządzanie krótkiej informacji. W części ustnej zdający musi umieć przedstawić się, uzyskać i udzielić informacji na zadane pytania, sformułować prośby, polecenia i reagować na nie.
 • TELC A2

  Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie A2. To drugi stopień w sześciostopniowej skali określającej poziom biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Poziom A2 określa umiejętność posługiwania się językiem na poziomie podstawowym. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający znajdzie takie zadania jak: słuchanie krótkich informacji, czytanie tekstów i odnajdywanie w nich właściwych informacji, uzupełnianie brakujących wyrazów, sporządzanie krótkiej informacji, napisanie listu. W części ustnej zdający musi umieć prowadzić rozmowy na temat życia codziennego, uzyskać i udzielić informacje na zadane pytania, sformułować prośby, polecenia i reagować na nie, ustalić termin, składać propozycje i odpowiadać na nie.
 • TELC B1

  Egzamin potwierdza umiejętności językowe na poziomie B1. Kandydat zdający egzamin powinien wykazać się znajomością języka umożliwiającą mu swobodną komunikację w mowie, na piśmie i we wszystkich sytuacjach językowych. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający otrzyma do uzupełnienia test wielokrotnego wyboru, oraz zadania, sprawdzające umiejętność rozumienia i pisania ( dłuższa wypowiedź – list, wg określonego planu). W części ustnej zdający musi przekazywać informacje na swój temat i uzyskiwać informacje na temat swojego rozmówcy, na podstawie prezentowanego materiału prowadzi rozmowę na zadany temat.
 • TELC B2

  Egzamin na poziomie B2 określa wysoką samodzielność używania języka. Podczas egzaminu kandydat powinien wykazać, że jest w stanie w sposób swobodny, płynny i spontaniczny porozumiewać się w języku angielskim we wszystkich sferach życia codziennego, w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Zdający powinien jasno i precyzyjnie udzielać wszelkich informacji, formułować wypowiedzi zarówno w mowie jak i piśmie. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający otrzyma do uzupełnienia test wielokrotnego wyboru, oraz zadania, sprawdzające umiejętność rozumienia oraz pisania – dłuższa wypowiedź na zadany temat. W części ustnej zdający musi przygotować prezentację na jeden z wybranych tematów, oraz prowadzić dyskusję na jej temat, musi umieć wymieniać poglądy i uzgadniać wspólne stanowisko na dany temat.
 • TELC C1

  Egzamin na poziomie C1 to świadectwo znajomości języka, która umożliwia rozumienie dość długich ambitnych tekstów z szerokiego zakresu tematów oraz pojmowanie znaczeń wyrażonych w podtekście. Zdający potrafi efektywnie i swobodnie posługiwać się językiem w życiu towarzyskim i zawodowym, potrafi formułować jasne, dobrze skonstruowane, obszerne wypowiedzi na temat złożonych zagadnień, właściwie wykorzystując rozmaite środki służące spójności tekstu. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający oprócz typowych zadań sprawdzających zrozumienie przeczytanego tekstu znajdzie zadania polegające na wyszukiwaniu synonimów oraz korekcie tekstu, zadania sprawdzające zdolność selektywnego, ogólnego i szczegółowego rozumienia, będzie musiał również napisać dwa teksty na zadany temat. W części ustnej zdający musi przygotować rozmowę na podany temat, zaprezentować referat na jeden z wybranych tematów, oraz prowadzić dyskusję na temat podanej w referacie tezy.
 • TELC C2

  Osoba zdająca egzamin na poziomie C2 powinna posiadać umiejętności na następującym poziomie: słuchanie: Potrafi zrozumieć przekaz specjalistycznych wykładów lub prezentacji zawierających wiele wyrażeń potocznych lub regionalnych czy też obcą terminologię. Czytanie: Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie. Mówienie: Potrafi wygłosić wykład dotyczący obszernego tematu oraz wyrazić subtelne niuanse znaczeniowe. Pisanie: Potrafi streścić informacje z różnych źródeł oraz w taki sposób przedstawić argumenty i myśli, aby tworzyły spójny punkt widzenia.