hajsik haslo kalendarz book1 book2 paper pin graphs headphones swinka torba zegarek zegarek2certyfikaty biznesman certyfikat email fb plus arrow-light-top arrow-light-bot arrow-light-left arrow-light-right arrow-long-top arrow-long-bot arrow-long-left arrow-long-right close
Wybierz rodzaj kursu
Aby poznać szczegółową ofertę wybierz rodzaj kursu!

Egzaminy Cambridge English: FCE, CAE, CPE

Międzynarodowe i powszechnie uznawane egzaminy Cambridge English umożliwiają ocenę sprawności, z jaką kandydat używa języka angielskiego do komunikowania się w prawdziwych sytuacjach z życia codziennego, pracy, szkoły. Egzaminy obejmują całą skalę poziomów zaawansowania i są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR – Common European Framework of Reference).

Rejestracja na egzamin
Placówki Profi-Lingua organizują egzaminy Cambridge dla osób uczestniczących w naszych kursach:
• egzaminacyjnych, którzy otrzymali rekomendację lub gwarancję od swojego lektora,
• innych niż egzaminacyjne na danym poziomie zaawansowania, którzy chcieliby podejść do wybranego egzaminu dla sprawdzenia swoich umiejętności

Jak zgłosić się na egzamin?
• Upewnij się, że otrzymałeś rekomendację lub gwarancję od swojego lektora (ważne tylko w przypadku słuchaczy Profi-Lingua uczęszczających na kursy egzaminacyjne).
• Zgłoś chęć przystąpienia do egzaminu w sekretariacie placówki.
• Wypełnij formularz zgłoszeniowy, zaakceptuj regulamin i wpłać zaliczkę.
• Twoje zgłoszenie zostanie przekazane przez pracowników placówki.
• Tydzień przed egzaminem otrzymasz na adres mailowy wskazany w formularzu wszystkie niezbędne dokumenty tzw. Confirmation of Entry.
• W dniu egzaminu staw się na 15 min. przed czasem z ważnym dokumentem tożsamości oraz dokumentem Confirmation of Entry.

Terminy rejestracji i egzaminów:

  • Cambridge First for Schools (FCE fS)

Egzamin – 9/06/2018; termin rejestracji – 04/05/2018

  • Cambridge First (FCE)

Egzamin – 12/06/2018; termin rejestracji – 11/05/2018 – Śląsk (Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Bytom) i Lublin

Egzamin – 23/06/2018; termin rejestracji – 18/05/2018 – Trójmiasto, Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa i Łódź

  • Cambridge Advanced (CAE)

Egzamin – 13/06/2018; termin rejestracji – 04/05/2018 – Śląsk (Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Bytom) i Lublin

Egzamin – 23/06/2018; termin rejestracji – 16/05/2018 – Trójmiasto, Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa i Łódź

  • Cambridge Proficiency (CPE)

Egzamin – 14/06/2018; termin rejestracji – 07/05/2018

Uznawalność egzaminów

Jeżeli chcesz:
• studiować w Polsce lub za granicą (Certyfikaty Cambridge English są honorowane przez liczne uniwersytety oraz instytucje edukacyjne na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka będące warunkiem przyjęcia na studia. W Polsce blisko 200 uczelni uznaje egzaminy KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC oraz IELTS na różnych etapach kształcenia).
• uzyskać zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego (Na liście uznawanych certyfikatów znajdują się m.in.: FCE, CAE, CPE, IELTS (min. 6 punktów)).
• zostać pracownikiem polskiej służby cywilnej (FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher oraz IELTS (powyżej 6 punktów) uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych pracowników polskiej służby cywilnej).
• pracować w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (CPE jest uznawane przez MSZ jako dokument potwierdzający kwalifikacje językowe wymagane od pracowników ministerstwa).
• zostać przewodnikiem wycieczek (FCE, CAE, CPE, IELTS (powyżej 6 pkt) uznawane są przez MEN jako potwierdzenie kwalifikacji językowych przewodników wycieczek).
• wyjechać do Australii, Nowej Zelandii lub Kanady (IELTS jest wymagany przez ambasady tych krajów od osób, które chcą wyemigrować do tych krajów).
• otrzymać obywatelstwo brytyjskie IELTS (co najmniej 6,5 pkt) jest honorowany przez MSW Wielkiej Brytanii (Home Office) jako dowód znajomości języka angielskiego, wymaganej od osób ubiegających się o obywatelstwo brytyjskie).

Cambridge English: First (FCE)

Egzamin Cambridge English: First (FCE), wcześniej znany jako First Certificate in English (FCE), to wciąż jeden z najpopularniejszych na świecie certyfikatów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2), według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikat z egzaminu FCE jest ważny bezterminowo. Dostępny jest także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej – FCE for Schools.
FCE jest dowodem na znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym by pracować lub studiować w anglojęzycznym środowisku. W Polsce honorowany jest m.in. przez:
• Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
• Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
Na całym świecie honorują go:
• pracodawcy z sektora handlowego i przemysłowego
• wybrane uniwersytety i instytucje edukacyjne.
Aby zdać egzamin FCE, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy. Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego.

Struktura egzaminu:
Egzamin FCE składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w tym samym lub w innym niż część pisemna dniu.

FCE / FCE f S  Reading and Use of English Writing    Listening Speaking
Czas trwania  1 godz. 15 min 1 godz. 20 min 40 min 14 min
Punkty
(% z całości)
40 % 20 % 20 % 20%

Paper 1: Reading and Use of English

Składa się z siedmiu części:
Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów
Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 (6 pytań) – Transformacje zdań
Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt przeczytanego tekstu
Część 6 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi
Część 7 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7 otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.


Paper 2: Writing

Składa się z siedmiu części:
Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów
Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 (6 pytań) – Transformacje zdań
Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt przeczytanego tekstu
Część 6 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi
Część 7 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7 otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.

Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części:
Część 1 – zadanie obowiązkowe: esej (140-190 słów)
Część 2 – kandydat musi napisać tekst (140-190 słów) w formie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z trzech tematów.

Paper 3: Listening
Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części:
Część 1 (8 pytań) – test wielokrotnego wyboru
Część 2 (10 pytań) – uzupełnianie zdań
Część 3 (5 pytań) – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu
Część 4 (7 pytań) – test wielokrotnego wyboru.
Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.

Paper 4: Speaking
Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:
Część 1 (2 minuty) – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.
Część 2 (1 minuta dla każdego kandydata) – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć
Część 3 (3 minuty) – rozmowa kandydatów między sobą
Część 4 (4 minuty) – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Skala punktów
Cambridge English
Ocena Poziom CEFR
180–190 Grade A C1
173–179 Grade B B2
160–172 Grade C B2
140–159 Level B1 B1

Mniej niż 140 Fail Egzamin niezdany

Cambridge English: Advanced (CAE)

Cambridge English: Advanced (CAE)
Egzamin Cambridge English: Advanced (CAE), wcześniej znany jako Certificate in Advanced English, poświadcza, że zdający legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. Certyfikat z egzaminu CAE ważny jest bezterminowo.
Osoby zdające CAE muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim, w większości sytuacji. Egzamin testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. W Polsce honorowany jest m.in. przez:
• Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
• Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Ponadto na całym świecie egzamin przydatny jest:
• podczas rekrutacji na uczelnie brytyjskie
• w uzyskaniu dodatkowych punktów UCAS Tariff
• w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
• w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii.
Przygotowanie do CAE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.

Struktura egzaminu:
Egzamin CAE składa się z czterech części, trwających łącznie 3 godziny 55 minut. W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w innym niż część pisemna dniu.

CAE Reading and Use of English Writing    Listening Speaking
Czas trwania  1 godz. 30 min 1 godz. 30 min 40 min 15 min
Punkty
(% z całości)
40 % 20 % 20 % 20%

Paper 1: Reading and Use of English
Składa się z ośmiu części:
Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów
Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 (6 pytań) – Przekształcanie zdań
Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt przeczytanego tekstu
Część 6 (4 pytania) – Cztery krótkie teksty z testem wielokrotnego wyboru
Część 7 (6 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi
Część 8 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7 i 8 otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.

Paper 2: Writing
Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:
Część 1 – zadanie obowiązkowe – esej(220-260 słów)
Część 2 – kandydat musi napisać tekst (220-260 słów) w formie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z trzech tematów.

Paper 3: Listening
Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części:
Część 1 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – uzupełnianie zdań
Część 3 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru
Część 4 (10 pytań) – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się różne rodzaje akcentów.

Paper 4: Speaking
Egzamin ustny (15 minut) składa się z czterech części:
Część 1 (2 minuty) – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.
Część 2 (1 minuta dla każdego kandydata plus 30-sekundowa odpowiedź drugiego kandydata) – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć
Część 3 (3 minuty) – rozmowa kandydatów między sobą
Część 4 (5 minuty) – dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Skala punktów
Cambridge English
Ocena Poziom CEFR
200–210 Grade A C2
193–199 Grade B C1
180–192 Grade C C1
160–179 Level B2 B2

Mniej niż 160 Fail Egzamin niezdany

 Cambridge English: Proficiency (CPE)

Cambridge English: Proficiency (CPE)
Egzamin Cambridge English: Proficiency, wcześniej znany jako Certificate of Proficiency in English, jest jednym z najpopularniejszych na świecie certyfikatów potwierdzającym biegłą znajomość języka angielskiego. Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo.
Przygotowanie do CPE wymaga ok. 750-800 godzin nauki języka angielskiego.
W Polsce CPE honorowany jest przez:
• Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
• Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez pracowników.
CPE jest także szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie. Spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Struktura egzaminu:

CPE Reading and Use of English Writing    Listening Speaking
Czas trwania 1 godz. 30 min 1 godz. 30 min 40 min 16 min
Punkty
(% z całości)
40 % 20 % 20 % 20%

W jednym dniu zdaje się części pisemne tj. Reading and Use of English (Czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej kandydaci przystępują w parach w obecności dwóch egzaminatorów w innym lub w tym samym dniu co część pisemna

Paper 1: Reading and Use of English
Składa się z siedmiu części:
Część 1 (8 pytań) – Test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – Uzupełnianie brakujących wyrazów
Część 3 (8 pytań) – Tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 (6 pytań) – Przekształcanie zdań
Część 5 (6 pytań) – Test wielokrotnego wyboru nt. przeczytanego tekstu
Część 6 (7 pytań) – Uzupełnianie brakujących części tekstów podanymi możliwymi odpowiedzi
Część 7 (10 pytań) – Dopasowywanie odpowiedzi do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2, 3, 7 otrzymuje się jeden punkt, a w Częściach 4, 5, 6 dwa punkty.

Paper 2: Writing
Pisanie (1 godzina 30 minut) składa się z dwóch części:
Część 1 – zadanie obowiązkowe (240-280 słów)
Część 2 – kandydat musi napisać tekst (280-320 słów) w formie artykułu, listu/e-maila, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z trzech tematów.

Paper 3: Listening
Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części:
Część 1 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru
Część 2 (8 pytań) – uzupełnianie zdań
Część 3 (6 pytań) – test wielokrotnego wyboru
Część 4 (10 pytań) – dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają się są różne rodzaje akcentów

Paper 4: Speaking
Egzamin ustny (16 minut) składa się z trzech części:
Część 1 (2 minuty) – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.
Część 2 (4 minuty) – rozmowa kandydatów między sobą
Część 3 (10 minut) – dłuższa wypowiedź ustna połączona z dyskusją z egzaminatorem na zadany temat.
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.

Skala ocen

Skala punktów
Cambridge English
Ocena Poziom CEFR
220-230 Grade A C2
213-219 Grade B C2
200-212 Grade C C2
180-199 Level B2 C1

Mniej niż 180 Fail Egzamin niezdany

Nasi konsultanci pomogą Ci wybrać najlepszą grupę. Skontaktuj się z nami!
Rozwiąż test
Zostaw numer - oddzwonimy!
Serwis używa cookies!

Kontynuując zgadzasz się na naszą politykę prywatności.

OK, zgadzam się
OK, zgadzam się
arrow-long-left
Wybierz test, który chcesz rozwiązać:
Wybierz rodzaj testu:
WYBIERZ RODZAJ TESTU: POWODZENIA!

Zapomniałeś hasło?

Wypróbuj wersję demo

Wersja demo

Załóż konto