Regulamin akcji promocjyjnej
pod nazwą „Rabat dla klientów 5.10.15 na kursy w ProfiLingua”

§ 1 Orgzanizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Centrum Edukacyjne ProfiLingua (dalej „Organizator Promocji” lub „WSiP”).

.

§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja od 03.11.2021r. do 30.06.2022r. (dalej: „Okres Trwania Promocji”).§ 3 Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1.1. Kurs – każdy kurs znajdujący się ofercie kursów oferowanych przez Organizatora Promocji w ramach ProfiLingua, prowadzony grupowo, indywidualnie lub za pośrednictwem Internetu (online);

1.2. 5.10.15 – partner WSiP przy organizacji Promocji, będący właścicielem strony internetowej 51015kids.eu, na której umieszczony jest baner reklamowy Organizatora Promocji przez czas obowiązywania ww. akcji promocyjnej, który - po jego kliknięciu - przekierowuje na stronę internetową Organizatora Promocji (landing page), zawierającą odpowiedni formularz kontaktowy służący nawiązaniu kontaktu przez Organizatora Promocji z potencjalnym Uczestnikiem Promocji;

1.3. Promocja – akcja promocyjna „Rabat dla klientów 5.10.15 na kursy w ProfiLingua”, której organizatorem jest WSiP, a której szczegółowe zasady określone są w niniejszym Regulaminie;

1.4. Placówki ProfiLingua - znajdujące się na terenie Polski placówki Centrum Edukacyjnego ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Wzięcie udziału w Promocji możliwe będzie w każdej Placówce ProfiLingua na terenie Polski poza Ząbkami i Legnicą. Lista Placówek ProfiLingua zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;

1.5. Regulamin - niniejszy regulamin;

1.6. Uczestnik Promocji – (i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), tj. w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub (ii) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub (iii) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy;

1.7. Umowa na Kurs - umowa obejmująca określoną liczbę zajęć Kursu w roku szkolnym 2021/2022, odbywającego się w danej Placówce ProfiLingua lub online, zgodnie z harmonogramem określonym w tej umowie.§ 4 Zasady Promocji

1. Promocja polega na otrzymaniu 200 złotych zniżki (rabatu) na Kurs pod warunkiem, że Uczestnik Promocji spełni łącznie wszystkie następujące warunki:

a. dokona zakupów w sklepie stacjonarnym 5.10.15 lub internetowym dostępnym na stronie 51015kids.eu na kwotę co najmniej 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) w terminie maksymalnym 6 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia obowiązywania Promocji;

b. okaże przed zawarciem Umowy na Kurs paragon lub fakturę VAT za dokonane zakupy w sposób opisany w ust. 3 poniżej;

c. zawrze z Organizatorem Umowę na Kurs w okresie obowiązywania Promocji w sposób opisany w ust. 4 poniżej.

2. Dowodem dokonania zakupów w 5.10.15 uprawniających do zniżki określonej powyżej jest paragon lub faktura VAT, którą Uczestnik Promocji winien okazać Organizatorowi przed zawarciem Umowy na Kurs poprzez przesłanie jego skanu na adres mailowy Organizatora (w przypadku zawarcia Umowy na Kurs za pośrednictwem telefonu) lub poprzez jego okazanie w Placówce ProfiLingua (w przypadku zawarcia Umowy na Kurs w Placówce ProfiLingua), zgodnie z procedurą zawarcia Umowy na Kurs opisaną w ust. 3 poniżej.

3. Do zawarcia Umowy na Kurs ze zniżką, przy spełnieniu warunków opisanych w ust. 1 powyżej, może dojść w następujący sposób:

a. w trybie na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu: Uczestnik Promocji kliknie w baner reklamowy ProfiLingua „200 zł rabatu dla klientów 5.10.15 na kursy w Profi Lingua” na stronie internetowej 5.10.15 i po przeniesieniu na stronę internetową ProfiLingua (landing page) wypełni i prześle formularz kontaktowy podając swoje imię i numer telefonu, wyrażając uprzednio odpowiednią zgodę na jednorazowy kontakt ze strony Organizatora na przedstawienie oferty. Następnie, na skutek kontaktu telefonicznego zainicjowanego przez przedstawiciela Organizatora może dojść do zawarcia Umowy na Kurs na odległość, tj. za pośrednictwem telefonu (w czasie pierwszej lub kolejnej rozmowy z przedstawicielem Organizatora). Do zawarcia Umowy na Kurs może dojść również na skutek kontaktu telefonicznego zainicjowanego przez Uczestnika Promocji;

b. stacjonarnie, tj. w czasie wizyty Uczestnika Promocji w Placówce ProfiLingua (po uprzednim kontakcie telefonicznym zgodnie z procedurą opisaną w podpunkcie a. powyżej lub bez poprzedzającego wizytę w Placówce ProfiLingua kontaktu telefonicznego).

4. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów jest ograniczona – skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika Promocji. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Uczestnik Promocji może dokonać wyboru innej grupy w miarę dostępności.

5. Szczegóły dotyczące Kursów, w tym ich cen oraz dostępności, dostępne są: (i) w Placówkach ProfiLingua oraz pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz (ii) pod numerem telefonu WSiP 22 364 56 40 (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów).

6. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).

7. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z niej tylko jeden raz, tj. w roku szkolnym 2021/2022 może wziąć udział na warunkach niniejszego Regulaminu tylko w jednym Kursie, jednorazowo.

8. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik WSiP.  Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów, tj. dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Promocji nie są uczestnikami żadnego kursu z oferty WSiP.


§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 6 Postanowienia końcowe

1. Promocja łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSiP, z wyjątkiem ewentualnych przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.

2. Organizator zobowiązuje się do wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy na Kurs i niniejszego Regulaminu względem Uczestnika Promocji przy zachowaniu należytej staranności.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Umowy na Kurs, a także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiące integralną część Umowy na Kurs.

4. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem Umowy na Kurs znajduje się w §9 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

5. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach ProfiLingua oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/regulamin-akcji-promocjyjnej-rabat-dla-klientow-5-10-15
Załącznik nr 1

do Regulaminu akcji promocyjnej pod nazwą „Rabat dla klientów 5.10.15 na kursy w ProfiLingua” – Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Narutowicza 7/9
tel. 511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12 tel. 71 341 87 09
Wszystkie kursy językowe