Regulamin Promocji
„Promocja mikołajkowa”


§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Tutore Poland sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 19A/8, 93-578 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000670834, NIP: 727-28-12-193, REGON: 366891567, kapitał zakładowy: 3 329 200 zł, adres e-mail: info@tutore.eu, prowadząca Centrum Edukacyjne ProfiLingua, (dalej „Organizator Promocji”).

§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 10:00 dnia 28.11.2022 roku do godziny 18:00 dnia 11.12.2022 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).

§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Bon podarunkowy – elektroniczny kupon premiowy Sodexo, którego wystawcą jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, uprawniający do wykorzystania w punktach partnerów Sodexo honorujących Kupony Premiowe, których lista dostępna jest na stronie https://sklep.sodexo.pl/katalog/open-evoucher-sodexo;
2. Rabat– obniżenie ceny katalogowej Kursu o wartość wskazaną niniejszym Regulaminem;
3. Kurs Językowy – grupowy kurs językowy dla dorosłych w formule online albo stacjonarnej, obejmujący co najmniej 50 lekcji, znajdujący się w ofercie Organizatora Promocji, za wyjątkiem kursów egzaminacyjnych i studenckich. Szczegóły dotyczące Kursów Językowych, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów);
4. Placówka ProfiLingua- znajdująca się na terenie Polski placówka Centrum Edukacyjnego ProfiLingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek ProfiLingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu;
5. Promocja – promocja pod nazwą „Promocja mikołajkowa”, której szczegółowe zasady określone są w niniejszym Regulaminie;
6. Uczestnik Promocji – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową); Uczestnik Promocji może występować w charakterze Polecającego lub Poleconego;
7. Polecający – Uczestnik Promocji, polecający w ramach Promocji Poleconego;
8. Polecony – Uczestnik Promocji, polecony w ramach Promocji przez Polecającego;
9. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 4 Ogólne zasady Promocji

1. Udział w Promocji jest zawsze dobrowolny.
2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji określonych w Regulaminie korzyści po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
3. W Promocji nie mogą brać udział pracownicy, a także współpracownicy Organizatora Promocji.
4. Przyznany w ramach Promocji rabat lub inne korzyści w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).


§ 5 Szczegółowe zasady Promocji

1. W przypadku, w którym Uczestnik Promocji w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki:

a) oświadczy Organizatorowi Promocji w Placówce lub telefonicznie, że chce skorzystać z Promocji,
b) potwierdzi fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem;
c) zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Kurs Językowy zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym Regulaminie
Organizator Promocji przyzna Polecającemu:
d) poda te same dane tj. adres e-mail lub numer telefonu, przy wypełnianiu formularza celem skorzystania z Promocji podanego pod adresem na stronie internetowej, która zawiera identyfikator promocji 2211-miesiac-nauki-za-0zl-swieta oraz przy zawieraniu Umowy na Kurs;

Organizator Promocji przyzna Uczestnikowi Promocji:

- rabat w wysokości pełnej wartości opłaty miesięcznej za pierwszy miesiąc danego Kursu Językowego obliczonej proporcjonalnie dla danego Kursu Językowego od pełnej Ceny Katalogowej za dany Kurs za (rozumiany jako 30 następujących kolejno po sobie dni kalendarzowych),
- Bon podarunkowy o wartości 200 (słownie: dwieście) złotych.

2. Każdy Uczestnik Promocji otrzyma od Organizatora spersonalizowany link aktywacyjny, który może przekazać innej osobie celem uzyskania dodatkowych korzyści wskazanych w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku, w którym Uczestnik Promocji spełni warunki opisane w § 5 ust. 1 Regulaminu, a dodatkowo zostaną spełnione następujące warunki:

a) Polecający przekaże innej osobie wiadomość elektroniczną zawierającą informacje o ofercie Organizatora Promocji na Kursy objęte Promocją, która może być zainteresowana wskazaną ofertą oraz przekaże tej osobie spersonalizowany link aktywacyjny umożliwiający tej osobie zawarcie umowy na Kurs,
b) Polecony w wyniku polecenia kliknie w udostępniony przez Polecającego spersonalizowany link aktywacyjny oraz wypełni stosowny formularz, który pojawi się po kliknięciu w ten link aktywacyjny,
c) w wyniku polecenia Polecony zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Kurs Językowy objęty Promocją obejmujący co najmniej dwa pełne miesiące nauki oraz podczas zawierania Umowy na Kurs powoła się na indywidualny numer umowy Polecającego,
d) Polecony nie rozwiąże Umowy na Kurs bez ważnej przyczyny przez pierwsze 30 dni od dnia przeprowadzenia pierwszych zajęć

Organizator Promocji przyzna Polecającemu dodatkowy Bon podarunkowy o wartości 200 (słownie: dwieście) złotych.

3. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów Językowych jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w wybranej grupie. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, można dokonać wyboru innej grupy w celu skorzystania z Promocji.

4. Każdy Uczestnik Promocji może zostać polecony w ramach Promocji tylko przez jednego Polecającego. W przypadku polecenia Poleconego Uczestnika Promocji przez drugiego lub kolejnego Polecającego, Polecającym tym nie przysługują uprawnienia wynikające z Promocji opisane w § 5 ust. 3 Regulaminu.

5. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

6. W przypadku, gdy Uczestnikiem Promocji będzie osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, zawarcie umowy na Kurs Językowy objęty Promocją wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

a) Polecający poleci Poleconemu Kurs Językowy oraz przekaże mu indywidualny numer umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c) powyżej, na który Polecony powoła się przy zawarciu umowy na Kurs Językowy,
b) Polecony w wyniku polecenia zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Kurs Językowy objęty Promocją oraz podczas zawierania Umowy na Kurs powoła się na indywidualny numer umowy Polecającego

Organizator Promocji przyzna Polecającemu dodatkowy Bon podarunkowy o wartości 200 (słownie: dwieście) złotych.

3. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów Językowych jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w wybranej grupie. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, można dokonać wyboru innej grupy w celu skorzystania z Promocji.
4. Polecony może zostać polecony w ramach Promocji tylko przez jednego Polecającego. W przypadku polecenia Poleconego przez drugiego lub kolejnego Polecającego, Polecającym tym nie przysługują uprawnienia wynikające z Promocji.
5. Polecający może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
6. W przypadku, gdy Poleconym będzie osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, zawarcie umowy na Kurs Językowy objęty Promocją wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.§ 6 Zasady przyznania Bonów podarunkowych

1. Bony podarunkowe, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zostaną wydane Uczestnikowi Promocji po upływie 30 dni od dnia podpisania umowy na Kurs językowy.
2. Bony podarunkowe, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu, zostaną wydane Polecającemu po upływie terminu wskazanego w § 5 ust. 3 pkt. d).
3. Uczestnik Promocji, który uzyska prawo do Bonu podarunkowego, opisanego w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu oraz Polecający, który uzyska prawo do Bonu podarunkowego opisanego w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu, otrzyma jego elektroniczną wersję. Bon podarunkowy w żadnym zakresie nie podlega zamianie na ekwiwalent, w tym pieniężny.
4. Organizator nie udziela gwarancji na Bon podarunkowy. Organizator ma obowiązek dostarczenia Bonu podarunkowego wolnego od wad. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Promocji, który otrzymał w ramach Promocji Bon podarunkowy, z tytułu jego wad fizycznych i prawnych na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Tutore Poland sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 19A/8, 93-578 Łódź, lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub drogą mailową na adres e-mail: info@tutore.eu.
2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 8 Postanowienia końcowe

1.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
2.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy na Roczny Kurs i postanowienia ogólnych warunków sprzedaży/regulaminu, stanowiących integralną część umowy na Kurs oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3.   Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach ProfiLingua oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2022/promocja-mikolajkowa
4. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Tutore Poland sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zwany dalej: „Organizatorem”.
5. Polecający lub Polecony może kontaktować się z Organizatorem pisząc na adres: ul. Generała Walerego Wróblewskiego 19A/8, 93-578 Łódź lub e-mail: info@tutore.eu bądź telefonicznie: 500 965 135.
6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji w związku z przystąpieniem do Promocji mikołajkowej (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
7. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika Promocji w związku z jego przystąpieniem do Promocji w celu:

a) organizacji i prowadzenia Promocji,
b) komunikacji z Uczestnikiem Promocji,
c) dostarczenia Bonu Podarunkowego, przyznania Rabatu i świadczenia usług określonych w Regulaminie,
d) obsługi reklamacji.

8. W ramach działalności marketingowej, Organizator może wysyłać Uczestnikowi Promocji wiadomości zawierające informacje o produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik Promocji wyraził odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana.
9. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Promocji dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak podania przez Uczestnika Promocji wszystkich wymaganych danych osobowych, może stanowić przeszkodę do przystąpienia do Promocji oraz świadczenia przez Organizatora usług na jego rzecz.
11. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych przekazanych przez Uczestnika Promocji w Placówce lub telefonicznie, w ramach przystąpienia do Promocji.
12. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w ramach Promocji.
13. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Polecającego lub Poleconego mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa i/lub dla realizacji przez Organizator prawnie uzasadnionego interesu administratora i/lub działalności handlowej oraz akcji marketingowych, o ile Polecający lub Polecony wyraził taką zgodę.
14. Bez odrębnej zgody, Organizator nie będzie profilował danych Polecającego lub Poleconego w rozumieniu art. 22 RODO.
15. Organizator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych,
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

16. W zakresie, w jakim Uczestnik Promocji udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Promocji mikołajkowej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.
17. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Promocji narusza przepisy RODO, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
18. Organizator nie przekazuje danych osobowych Uczestnika Promocji poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).


Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Promocja mikołajkowa”

Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.

Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12
tel. 883 984 046
Wszystkie kursy językowe