1. Dane są liczby: \[a= (-3)^{3};\] \[b = (√3-1)^{2};\] \[c = √25;\] \[d= (3+π)^{0}\] Która z podanych liczb jest największa?

2. Trójmian kwadratowy \[8x−x^{2}−16 \] jest równy:

3. Rozwiązaniem równania \[\frac{x+2}{x-2}=3\] jest liczba:

4. Funkcja f określona wzorem \[f(x)= \frac{3x - 26}{x-3}, x\neq3\] przyjmuje wartość 1,3 dla argumentu:

5. Dany jest ciąg geometryczny o ilorazie q =−¼ . Piąty wyraz tego ciągu wynosi 1⁄16. Pierwszy jego wyraz jest równy:

6. Dokładna wartość wyrażenia (cos15°)2+(cos75°)2 jest równa:

7. Ramię trójkąta równoramiennego ma długość 12, a kąt przy podstawie ma miarę 75°. Pole tego trójkąta jest równe:

8. Obrazem odcinka AB w symetrii względem początku układu współrzędnych jest odcinek A1B1. A=(−5;0), B=(−5;5). Wtedy:

9. Rysunek przedstawia pojemnik w kształcie graniastosłupa prostego o podstawie trapezu równoramiennego. Jedna z podstaw trapezu jest 2 razy dłuższa od drugiej. Objętość tej formy wynosi 12,6 dm3, a szerokość jej dna jest równa:

10. Rzucamy trzy razy symetryczną, czworościenną kostką do gry. Wynikiem jest suma uzyskanych oczek w tych 3 rzutach. Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania liczby 3?

Wszystkie kursy językowe