1. Dane są liczby:
a=3−√3
b=2+√3
c=2−√3
d=√3−2
Która z podanych liczb jest równa liczbie \[\sqrt{7-4\sqrt{3}}\]

2. Wyrażenie: \[x +\frac{1}{x}\] ma wartość 11.
Oblicz wartość wyrażenia: \[x^{2}+ \frac{1}{x^{2}}\] Zakodowano odpowiedź (kolejno: cyfry setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku). Który kod jest poprawny?

3. Reszta z dzielenia wielomianu \[W(x)=-\frac{1}{2}x^{3}-\frac{1}{2}ax^{2}+(5+a)x+2a\] przez dwumian x-4 jest równa -6.
Wartość parametru a wynosi:

4. Dla jakich wartości parametru m wykresy funkcji \[f(x)=-\left(\begin{array}{c}\frac{1}{2}\end{array}\right)^{x-2}-1 \] oraz \[g(x)=\frac{-2m+1}{x-\frac{1}{2}} +m^{2} (x\neq\frac{1}{2})\] przecinają oś Oy w tym samym punkcie?

5. Trzy wyrażenia w podanej kolejności: x, y, x+y tworzą ciąg arytmetyczny. Wskaż prawidłową zależność.

6. Oblicz wartość wyrażenia:\[\frac{sin\frac{\pi}{12}(cos\frac{\pi}{12}+sin\frac{\pi}{12})-0,5}{sin\frac{\pi}{8}cos\frac{\pi}{8}}\]

7. Suma miar kątów α i β jest równa mierze kąta przy
wierzchołku C. Miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC są równe:

8. Dana jest funkcja \[y=2^{x-5}+5\] Wykres tej funkcji można otrzymać z wykresu funkcji y=ƒ(x) w wyniku przesunięcia go o wektor \[\overrightarrow{u}\]

9. Kąt nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy ma miarę 30°, a wysokość stożka ma długość 4 cm. Objętość stożka jest równa:

10. Z cyfr: 2, 3, 4, 5, 6 tworzymy liczby trzycyfrowe, w których cyfry mogą się powtarzać. Liczba w ten sposób utworzonych liczb jest równa:

Wszystkie kursy językowe