Jeżeli chcesz sprawdzić swoją znajomość języka, rozwiąż test, a następnie pozostaw adres e-mail i numer telefonu. Prześlemy Ci wynik testu, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w celu jego omówienia i zaproponowania Kursu dopasowanego do Twojego poziomu.
Jeśli nie znasz odpowiedzi, przejdź do kolejnego pytania.

1. 你叫.........名字?Nǐ jiào .......... míngzi?

2. 我不......中国人。Wǒ bù .......... Zhōngguórén.

3. 我……二十岁。Wǒ ……… èrshí suì.

4. 你现在………….时间?Nǐ xiànzài ............ shíjiān?

5. 小云是我女朋友。.......很漂亮。Xiǎoyún shì wǒ nǚpéngyou. ........ hěn piàoliang.

6. 这.......苹果很好吃。Zhè ........ píngguǒ hěn hǎochī.

7. 你.......狗大不大?Nǐ ........ gǒu dà bú dà?

8. A: “一斤香蕉............?” B: “四块五。” A: "Yì jīn xiāngjiāo .......... ?" B: "Sì kuài wǔ."

9. A: “现在几点?“ B: ”............” A: "Xiànzài jǐ diǎn?" B: "......... ."

10. 昨天星期五,明天...............。Zuótiān xīngqīwǔ, míngtiān ............... .

11. 他们............吃饭,一边聊天。

12. 北京…..上海有多远?

13. 学习中文的人…….来.…..多。

14. 你的手机……他的一样吗?

15. 我上大学的……….,每天都喝四杯咖啡。

16. 我来北京一年………。

17. 三十分钟就是……个小时。

18. 他花了………(100 000)元买车。

19. 这就是中国最好吃......菜。

20. 他……我大三岁。

21. 我家…….有三口人:我妈妈、我爸爸和我。我没有哥哥、弟弟,也没有姐妹。

22. 喝酒……..别开车!

23. 我今天...........累。

24. 你可以喝茶......喝咖啡。

25. 苹果、草莓、香蕉、葡萄, 我都很喜欢吃,可是我…….喜欢吃的水果就是樱桃。

26. 因为我很累,…….要休息。

27. 我的电脑……………..。

28. 学校旁边…….一家书店。

29. 她起床…………………。

30. 人难过的时候就会:

31. 这个孩子在……………打球。

32. 小王,你昨天迟到了,今天…….迟到了。你的闹钟坏了吧?

33. 现在九月了,北京天气………………………。

34. ……….明天不下雨的话,我就骑自行车去上班。

35. 那个问题一点儿也不难。这句话的意思是 :

36. (电脑:5000元,智能手机:2500元)电脑比智能手机………………。

37. 他不会做饭,……..米饭都不会做!

38. 老马……..生气就脸红。

39. 墙上………很多照片。

40. 我的德国朋友英语说得非常流利,所以大家都………他是美国人。

41. 我的手机.......................。

42. 到2050年,全世界..........(75%)的人口都将生活在城市。

43. 我昨天收到了............垃圾短信。

44. 在这种情况......,你可以这样做。

45. 中国是世界最大的国家.........。

46. 小张昨晚喝醉了,............今天还没有起床呢。

47. 这本书太无聊!我看不...........。

48. 他很有钱,想买什么...........。

49. 我们公司旁边的停车场............五百辆车。

50. 电脑和可视电话的出现,又一次拉近了我们跟外面世界的距离,就像大家都生活在一个地球村里,出差、留学已经不再有那种与亲人分离的痛苦。 > 电脑和可视电话:

51. 你出门的时候能不能.......扔垃圾?

52. ..............你在哪儿工作,都要交税。 > 请选取不合适的词:

53. 今天外面热得............。 > 请选取不合适的词语:

54. 下面哪一个不是“难”的近义词?

55. 新支付方式........发展,现在几乎没有人只用现金付钱。

56. “现金”是什么意思?

57. 苹果公司使用.........技术,比如面部识别系统。

58. “正“ 的反义词是 ”反“。”沉“ 的反义词是:

59. 爸爸和爷爷下象棋的时候经常输,所以爷爷总是夸自己的水平高。后来我才知道,爸爸是故意输的,目的就是为了让爷爷开心。 > 爸爸是个什么样的人?

60. 这次出差,原打算办完事后顺便回家乡看看亲戚,可公司来电话告诉我今天晚上必须回去,所以我的计划就得改变了。 > 我原来的计划是:

Wszystkie kursy językowe