Regulamin Promocji

„Kurs wakacyjny za  1 zł”

 

 Organizatorem Promocji pod nazwą „Kurs wakacyjny za 1 zł” (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40 736 880 złotych (w całości wpłaconym), prowadząca Szkoły Języków Obcych ProfiLingua zwana dalej „WSiP”.

 1. Promocja trwa od dnia 02.05.2019 roku do dnia 30.08.2019 roku lub do wyczerpania miejsc w grupach kursów objętych Promocją (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej), zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
2.1. Promocja – promocja pod nazwą „Kurs wakacyjny za 1 zł, której organizatorem w Placówce ProfiLingua; Szczegółowe zasady Promocji określone są w Regulaminie;
2.2. Regulamin – niniejszy Regulamin;
2.3. Placówka ProfiLingua – znajdująca się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej placówka Szkoły Języków Obcych ProfiLingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji, w tym zawarcie Umowy na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 oraz Umowy na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy na promocyjnych zasadach określonych w Regulaminie. Lista placówek Szkoły Języków Obcych ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji, w tym zawarcie Umowy na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 oraz Umowy na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy na promocyjnych zasadach określonych w Regulaminie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
2.4 Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 – grupowy kurs językowy, z wyłączeniem kursu egzaminacyjnego i maturalnego oraz kursów Disney English i kursów językowych dla dzieci w wieku od trzech do 13 lat z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych oferowanych przez WSIP w roku szkolnym 2019/2020 w Placówkach ProfiLingua, obejmujący obydwa semestry roku szkolnego 2019/2020 (semestr I oraz semestr II);
2.5 Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy – skrócony kurs wakacyjny, konwersacyjny, do 20 godzin lekcyjnych, grupowy, (do wyboru przez Uczestnika Promocji), organizowany w Placówkach ProfiLingua w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2019 r., z oferty Wakacyjnych Konwersacyjnych Kursów językowych oferowanych przez WSIP w Placówkach Profi-Lingua w 2019 r.;
2.6. Umowa na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 – umowa na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020, obejmująca zajęcia całego roku szkolnego 2019/2020 (harmonogram ww. zajęć określony będzie szczegółowo w ww. Umowie na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020);
2.7. Umowa na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy – umowa na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy (harmonogram zajęć Wakacyjnego Konwersacyjnego Kursu językowego zawarty będzie w Umowie na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy);
2.8. Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uczestnicząca w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, która potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Regulaminu.

 1. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji spełniający łącznie wszystkie warunki określone w punkcie 5 poniżej może nieodpłatnie skorzystać z zajęć objętych Umową na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy w Placówce Profi Lingua albo może w czasie trwania Promocji wskazać osobę trzecią, która nieodpłatnie skorzysta z Wakacyjnego Konwersacyjnego Kurs językowego. Wskazanie osoby trzeciej wymaga jednoczesnej obecności Uczestnika Promocji oraz wskazanej osoby trzeciej w Placówce ProfiLingua albo, odpowiednio, w Szkole. Wskazana osoba trzecia może skorzystać z kursu na warunkach Promocji pod warunkiem, że w czasie trwania Promocji, i przed zawarciem umowy, o której mowa w punkcie 5 lit. b) potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez złożenie podpisu pod treścią Regulaminu oraz zawrze, w czasie trwania Promocji, Umowę na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy. W ramach Promocji Uczestnik Promocji lub osoba trzecia przez niego wskazana zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu otrzyma rabat na zajęcia przewidziane Umową na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs Językowy w wysokości 100% ceny ww. zajęć określonej w Umowie na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy.
 2. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która w okresie trwania Promocji, spełni wszystkie poniższe warunki łącznie:
  1. zawarła z WSIP w Placówce ProfiLingua Umowę na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 oraz
  2. zawarła z WSIP w Placówce ProfiLingua Umowę na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy, chyba że w okresie trwania Promocji Umowę na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy zawarła osoba trzecia, wskazana przez Uczestnika Promocji, oraz
  3. złożyła oświadczenie o chęci skorzystania z Promocji przed zawarciem umów wskazanych powyżej i potwierdziła fakt zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez złożenie podpisu pod treścią Regulaminu.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Promocji będzie osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, dokonanie czynności, o których mowa w lit. a), b) i c) powyżej wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Promocja nie obejmuje grup promocyjnych Kursów językowych w roku szkolnym 2019/2020 tj. grup objętych innymi promocjami organizowanymi przez WSIP w tym czasie.
 2. Szczegóły dotyczące kursów oferowanych przez WSIP w Placówkach ProfiLingua w ramach Promocji oraz grup promocyjnych, o których mowa w punkcie powyżej, które nie są objęte Promocją, dostępne są:
  1. pod numerami telefonów poszczególnych Placówek Profi-Lingua wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu);
  • w sekretariacie Placówek Profi-Lingua.
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSIP z wyjątkiem rabatu przyznawanego przez WSiP zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej Placówce Profi-Lingua od dnia 02.05.2019 do dnia 30.06.2019 osobom pełnoletnim, które były stroną umowy na grupowy kurs językowy w Placówce ProfiLingua albo, obejmujący cały rok szkolny 2018/2019 albo II semestr 2018/2019, i które zawrą ze WSiP Umowę na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 w Placówce Profi-Lingua, będący kontynuacją ww. kursu dot. roku szkolnego 2018/2019.
 2. W sytuacji, gdy Uczestnik Promocji wypowie Umowę na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020, wówczas traci prawo do skorzystania nieodpłatnie z zajęć objętych Umową na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy oraz do wskazania osoby trzeciej, o której mowa w punkcie 4 powyżej. W przypadku, gdy wypowiedzenie Umowy na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 następuje po zawarciu przez Uczestnika Promocji (lub osobę trzecią przez niego wskazaną) Umowy na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy, wówczas Uczestnik Promocji (lub osoba trzecia przez niego wskazana) chcący skorzystać z Wakacyjnego Konwersacyjnego Kursu językowego zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny za zajęcia Wakacyjnego Konwersacyjnego Kursu językowego wskazanej w Umowie na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej placówki Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua, lub telefonicznie na numer 801 220 555 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. WSIP rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację WSIP przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. W pozostałych kwestiach, w tym dotyczących odpowiedzialności WSIP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 lub Umowy na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy, nieuregulowanych w Regulaminie, w odniesieniu do ww. kursów odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Umowy na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 albo, odpowiednio, Umowy na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy, i postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży umowy na kurs stanowiące integralną część ww. umów, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity – Dz.U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity – Dz.U. 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).

 

 Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl. lub z * Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w paragrafie 6 (Dane Osobowe) Ogólnych warunków sprzedaży (OWS).

 

 * Obowiązuje od 25 maja 2018 r., (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Załącznik nr 1

Lista Placówek Profi-Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji, w tym zawarcie Umowy na Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 oraz Umowy na Wakacyjny Konwersacyjny Kurs językowy na promocyjnych zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Białystok                 ul. Sienkiewicza 3, tel. 85 741 69 30

Bielsko – Biała       ul. Dąbrowskiego 6, tel. 695 213 774

Bydgoszcz               ul. Focha 4, tel. 605 112 186

Bytom                     pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 726 410 096

Chełm                     ul. Popiełuszki 17, tel. 82 565 23 50

Częstochowa          ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15, tel. 34 361 19 06

Elbląg                     Al. Armii Krajowej 7-8, tel. tel. 55 232 70 49

Gdańsk                   ul. Wały Jagiellońskie 26/5, tel 58 321 75 50

Gdańsk                   ul. Grunwaldzka 82, tel. 58 767 72 25

Gdynia                    ul. Świętojańska 64/4, tel. 58 621 08 37

Gliwice                   ul. Wyszyńskiego 12, tel. 32 331 42 91

Gniezno                  ul. B. Chrobrego 11, tel. 61 428 46 76

Kalisz                      ul. Al. Wolności 6, tel. 62 757 25 20

Katowice                 ul. Młyńska 23, tel. 32 253 05 19

Katowice                ul. 3-go Maja 11, tel. 32 251 00 97

Kielce                      ul. Warszawska 5, tel. 661 111 715

Kraków                   ul. Podwale 6 i 7, tel. 12 426 16 01

Kraków                   ul. Lubostroń 15, tel. 726 410 087

Legnica                   ul. Rynek 33, tel. 76 856 51 34

Lublin                      al. Racławickie 6, tel. 81 534 86 23

Łódź                        ul. Piotrkowska 72, tel.511 069 497

Poznań                    ul. 27 Grudnia 17/19, tel. 61 851 00 62

Poznań                    ul. Słowiańska 55c , tel. 726 410 080

Rzeszów                ul. Rynek 15, tel. 605 110 144

Sosnowiec              ul. Targowa 4, tel. 32 296 33 40

Sosnowiec              ul. Warszawska 12, tel. 32 266 39 39

Szczecin                Pl. Brama Portowa 4, tel.  91 434 24 97

Toruń                     ul. Wielkie Garbary 18, tel. 695 213 456

Warszawa              ul. Marszałkowska 104/122, tel. 22 551 44 55

Warszawa              ul. Lazurowa 14, tel. 22 664 71 70

Warszawa              ul. Zielna 41/43, tel22 628 70 04

Warszawa              al. Niepodległości 177, tel. 22 626 80 04

Warszawa              ul. Wałbrzyska 11, tel. 22 549 92 05

Warszawa              al. Reymonta 12a, tel. 22 639 76 05

Warszawa              ul. Światowida 18, tel.22 743 50 05

Warszawa              ul. Kondratowicza 37, tel. 22 743 88 91

Warszawa              ul. Powsińska 34, tel. 22 858 36 00

Warszawa              al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel. 22 644 58 68

Wrocław                 ul. Kuźnicza 43/45, tel. 71 344 47 74

Wrocław                 ul. Ruska 11/12, tel. 71 341 87 09

Zielona Góra           ul. Bohaterów Westerplatte 19, tel. 68 327 09 80

 

 

Wszystkie kursy językowe