Ucząc się języka angielskiego, na pewno się na nie natkniesz - dwa niewielkie słówka, które często się mylą - for i since. Co oznaczają? Kiedy ich używać? Jaka jest między nimi różnica? Z jakimi czasami występują? Dlaczego musisz je znać? Tego wszystkiego dowiesz się tego tekstu.

Since i for - znaczenie i różnica w użyciu

Zacznijmy od tego, co mają ze sobą wspólnego tego dwa słowa. Otóż zarówno jednego, jak i drugiego użyjemy, podając informację na temat długości trwania danej czynności lub stanu. Najczęściej kojarzone są z czasami Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous, kiedy mówimy o czynności (lub stanie), która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do tej pory.

 

Czym zatem się różnią?

  •  since - stosujemy go, kiedy podajemy konkretny punkt w czasie, kiedy opisywana czynność lub stan się rozpoczęły. Ów punkt w czasie może być datą, wydarzeniem lub inną czynnością, wyrażoną za pomocą czasu Past Simple. Zwróć uwagę, że nie mówimy, jak długo opisywana czynność trwa (nasz rozmówca musi sobie to sam obliczyć). Przykłady:

✔️ Jeremy has been in love with Jessica since he met her at the party. - Jeremy jest zakochany w Jessice, odkąd spotkał ją na przyjęciu. W tym zdaniu punkt rozpoczęcia się opisywanego stanu wyrażony jest czynnością w czasie przeszłym (“...met her…”)

✔️ I have lived in New York since 2012. - Mieszkam w Nowym Jorku od 2012 roku. Tutaj punkt w czasie, kiedy opisywana czynność rozpoczęła się, wyrażony jest datą (“2012”).

✔️ They have been going out since that concert. - Oni chodzą ze sobą od tamtego koncertu. W tym zdaniu punktem w czasie, kiedy opisywana czynność się rozpoczęła, jest wydarzenie - koncert (“...that concert…”)

 

  • for - używamy go, kiedy mówimy, jak długo opisywana stan lub czynność trwa (jak długi okres czasu upłynął). Po for pojawią się więc wyrażenia typu: two years, a few hours, three months, fifteen minutes, Zauważ, że nie mówimy, kiedy omawiana czynność się rozpoczęła, jeśli nasz rozmówca chce to wiedzieć, musi samodzielnie dokonać obliczeń. Przykłady:

✔️ We have known each other for many years. - Znamy się od wielu lat.

✔️ I’ve been waiting for somebody to serve me for over an hour! - Czekam, aż ktoś mnie obsłuży od ponad godziny!

✔️ Ms Brown has been teaching English in this school for five years. - Pani Brown uczy angielskiego w tej szkole od pięciu lat.

 

Z jakimi innymi angielskim czasami łączą się since i for?

Trzeba pamiętać, że for i since występują nie tylko w zdaniach w czasach Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous. Możesz ich użyć także z innymi czasami:

  •  Past Simple - np. My father worked in this factory since he left high school. - Mój ojciec pracował w tej fabryce, od kiedy skończył szkołę średnią.
  • Past Perfect - np. She had lived in London for fifteen years before she moved to the countryside. - Mieszkała w Londynie przez piętnaście lat zanim przeprowadziła się na wieś.
  • Past Perfect Continuous - np. Alan had been working since morning and was exhausted when I saw him. - Alan pracował od rana i był wykończony, kiedy go zobaczyłam.
  • Future Perfect Continuous - np. I will have been writing the book for a year next month. - W przyszłym miesiącu minie rok, od kiedy piszę tę książkę.

Chciałbyś opanować wszystkie zasady gramatyczne? Wybierz standardowy kurs języka  angielskiego!

{{cta('331256ee-1ff6-4d08-8b6d-c8f9164651d7','justifycenter')}}

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.