Okresy warunkowe (po angielsku Conditionals) to jedna z najważniejszych struktur gramatycznych w języku angielskim. Ich nazwa brzmi groźnie, jednak w rzeczywistości są całkiem proste do opanowania. Co ważne, zdania warunkowe są bardzo często używane w codziennych konwersacjach i naprawdę warto je znać.
Z naszego artykułu dowiesz się, jak je budować i stosować.

Okresy warunkowe w języku angielskim - informacje ogólne

Okresy warunkowe składają się z dwóch części - warunku i rezultatu. Warunek wprowadzamy najczęściej słówkiem if - “jeśli”, które w języku formalnym możemy zastąpić jednym z następujących wyrażeń: provided that, on condition that, as long as, so long as, providing, should, supposing. Możliwe jest także zastosowanie inwersji (np. Had I known about your problems, ....).
Zdania opisujące warunek i rezultat rozdzielamy w pisowni przecinkiem, ale tylko wtedy, gdy zdanie warunkowe stoi na pierwszym miejscu. Jeśli odwrócimy kolejność, przecinek staje się zbędny:


If we lived in a warmer place, we would sunbathe more often.
We would sunbathe more often if we lived in a warmer place.

 

Pierwszy okres warunkowy - Conditional I

Pierwszy okres warunkowy jest stosowany w języku angielskim, aby mówić o możliwej, prawdopodobnej przyszłości. Innymi słowy, zakładamy, że warunek, o którym mowa może faktycznie zostać spełniony.


Budowa:

warunek

rezultat

 If + Present Simple

Future Simple (will + czasownik)

can/must + czasownik

tryb rozkazujący

If I meet Tom,

(Jeśli Spotkam Toma)

If it rains,

(Jeśli będzie padać)

If he writes to you again,

(Jeśli napisze do Ciebie ponownie)

I will ask him to call you.

(poproszę go, żeby do Ciebie zadzwonił.)

we can go to the cinema.

(możemy pójść do kina.)

tell me immediately!

(powiedz mi natychmiast!)

 

W pierwszym okresie warunkowym możemy także użyć słówka unless, które oznacza “jeśli nie”. Zawiera ono już w sobie przeczenie, nie ma więc konieczności zaprzeczania czasownika (wstawiamy go w takiej formie, jak w twierdzeniu).

 I won’t talk to him again unless he apologizes to me! - Więcej się do niego nie odezwę, jeśli mnie nie przeprosi!

Unless we hurry up, we will miss the train. - Jeśli się nie pospieszymy, spóźnimy się na pociąg.

 

Drugi okres warunkowy - Conditional II

 

Drugi okres warunkowy stosujemy do opisywania sytuacji teraźniejszych, hipotetycznych, nieprawdziwych, które uważamy za nierealne. Użycie drugiego trybu warunkowego wskazuje, że uznajemy spełnienie opisywanego warunku za niemożliwe.

Często wykorzystujemy tę strukturę gramatyczną, aby dawać rady:

 If I were you, I would talk to this boy’s parents. - Na Twoim miejscu porozmawiałabym z rodzicami tego chłopca.

Zwróć uwagę, że w drugim okresie warunkowym stosujemy formę were do wszystkich osób gramatycznych (was można usłyszeć tylko w nieformalnej, potocznej odmianie języka angielskiego).

 

Budowa:

warunek

rezultat

If + Past Simple

would + czasownik

could + czasownik

If our parents lived nearby,

(Gdyby nasi rodzice mieszkali bliżej)

If Jason were taller,

(Gdyby Jason był wyższy)

If they had more money,

(Gdyby mieli więcej pieniędzy)

we would visit them more often.

(odwiedzalibyśmy ich częściej.)

he could be a basketball player.

(mógłby być koszykarzem.)

they would live in a bigger house.

(mieszkaliby w większym domu.)

 

Trzeci okres warunkowy - Conditional III

Trzeciego okresu warunkowego używamy, aby mówić o hipotetycznej przeszłości, czyli co stałoby się w przeszłości, gdyby wydarzyło się coś innego (także w przeszłości). Żadna z tych rzeczy nie miała jednak miejsca w rzeczywistości.

 

Budowa:

warunek

rezultat

If + Past Perfect

(had + III forma czasownika)

would + have + III forma czasownika

If I had gone to that party,

(Gdybym poszła na to przyjęcie)

If he hadn’t called the police,

(Gdyby nie zadzwonił na policję)

If Jenny had known the truth,

(Gdyby Jenny znała prawdę)

we would have met there!

(spotkalibyśmy się tam!)

we would have died.

(zginęlibyśmy.)

she wouldn’t have agreed to marry Tom.

(nie zgodziłaby się poślubić Toma.)


Mieszane okresy warunkowe w języku angielskim

  • II/III okres warunkowy

(If + Past Simple), (would have + III forma czasownika)

Stosujemy go, kiedy warunek odnosi się nie tylko do przeszłości, ale także do teraźniejszości (np. opisujemy czyjąś cechę charakteru, którą miał i kiedyś i teraz), natomiast hipotetyczny rezultat dotyczy przeszłości.

 If John weren’t so stubborn, he would have got that job. - Gdyby John nie był taki uparty, dostałby tę pracę (ale jest i był uparty, przez co jej nie dostał).

We would have helped you if you talked to us more often. - Pomoglibyśmy Ci, gdybyś rozmawiał z nami częściej (ale nie rozmawiasz - generalnie - i Ci nie pomogliśmy).

 

  • III/II okres warunkowy

(If + Past Perfect), (would + czasownik)

Ta struktura gramatyczna ma zastosowanie, kiedy warunek dotyczy przeszłości, a jego hipotetyczny rezultat odnosi się do teraźniejszości. Innymi słowy, gdyby coś stało lub nie stało się w przeszłości, miałoby to wpływ na teraźniejszość.

 If I had married Mark, I would be filthy rich now. - Gdybym poślubiła Marka, byłabym teraz obrzydliwie bogata (ale nie poślubiłam i nie jestem).

We would be in the cinema now if you hadn’t lost the tickets. - Bylibyśmy teraz w kinie, gdybyś nie zgubił biletów (ale zgubiłeś i nie jesteśmy).

 

Jeśli chcesz poznać więcej tajników angielskiej gramatyki i ćwiczyć ją pod okiem doświadczonych lektorów, już dziś zapisz się na kurs angielskiego w szkole ProfiLingua!

{{cta('331256ee-1ff6-4d08-8b6d-c8f9164651d7','justifycenter')}}

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

    Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.