Jeśli miałeś okazję uczyć się angielskiego biznesowego (Business English), zauważyłeś na pewno, że poza uproszczoną gramatyką, różni się od angielskiego standardowego przede wszystkim słownictwem. Rzadko używane na co dzień w sytuacjach prywatnych, niektóre zwroty i słówka okażą się bardzo przydatne w sytuacjach biznesowych. Poniżej znajdziesz listę słownictwa biznesowego, które na pewno wykorzystasz!

 

Przydatne słowa i zwroty w angielskim biznesowym

W jednym krótkim artykule nie sposób umieścić wszystkich możliwych słów i wyrażeń w Business English. W dzisiejszym tekście skupiliśmy się więc na wyrażeniach, które możesz wykorzystać podczas spotkania biznesowego.

 

Jak rozpocząć spotkanie biznesowe i się przedstawić:

 • “I’d like to welcome everyone.” - Chciałbym wszystkich powitać.
 • “Since everyone is here, let’s get started.” - Skoro wszyscy już są, zaczynajmy.
 • “I’d like to thank everyone for coming today.”- Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie dzisiaj.
 • “I’m (your name). I’ll keep this meeting brief as I know you’re all busy people.” - Nazywam się (Twoje imię i nazwisko). Postaram się, aby to spotkanie było krótkie, ponieważ wiem, że wszyscy jesteście bardzo zajęci.
 • “I’m (your name) and I arranged this meeting because…” - Nazywam się (Twoje imię i nazwisko) i zorganizowałem to spotkanie, ponieważ…

 

Jaki jest cel i plan spotkania?

 • “I've called this meeting in order to...” - Zwołałem to spotkanie w celu...
 • “We’re here today to discuss...” - Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby omówić...
 • “There are several items on the agenda. First…” - Mamy kilka punktów w programie. Po pierwsze...
 • “Today I would like to outline our plans for...” - Dzisiaj chciałbym przedstawić nasze plany dotyczące…
 • “Thank you for getting here on time. Today we’re here to discuss...” - Dziękuję, że dotarli Państwo na czas. Jesteśmy tutaj dzisiaj, aby omówić...
 • “We’re here to discuss the progress on ...” - Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby omówić postępy w ...

 

Jak grzecznie przerwać mówiącemu i poprosić o wyjaśnienie lub dodatkowe informacje?

 • “Sorry, but just to clarify...” - Przepraszam, ale żeby wyjaśnić...
 • “Sorry I didn’t quite hear that, can you say it again?” - Przepraszam, nie dosłyszałem, czy może Pan/Pani powtórzyć?
 • “That’s an excellent point Ms Brown, what about focusing on other target groups as well?” - Świetny pomysł, Pani Brown, a może skupimy się także na innych grupach docelowych?
 • “From our departments perspective, it’s a little more complicated. Let me explain...” - Z punktu widzenia naszego działu to trochę bardziej skomplikowane. Proszę pozwolić, że wyjaśnię...
 • “Excuse me for interrupting.” - Proszę wybaczyć, że przerywam.
 • “I've never thought about it that way before. How does it affect …?” - Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób. Jak to wpływa na…?
 • “Can you repeat that please?” - Czy może Pan/Pani to powtórzyć?
 • “Can you run that by me one more time?”- Czy może Pan/Pani jeszcze raz mi to wyjaśnić?
 • “Can you repeat that in a simplified way?” - Czy może Pan/Pani powtórzyć to w uproszczony sposób?
 • “I don't fully understand what you mean. Could you explain it from a different angle?” - Nie rozumiem w pełni, co ma Pan/Pani na myśli. Czy może Pan/Pani wyjaśnić to z innej strony?
 • “Could you explain to me how that is going to work?” - Czy może Pan/Pani wyjaśnić, jak to będzie działać?
 • “Just to be clear, do you mean that... ?” - Dla jasności, czy ma Pan/Pani na myśli, że…?

 

Osoba prowadząca spotkanie również może zadawać pytania:

 • “Are there any more comments?” - Czy są jakieś komentarze?
 • “What do you think about this proposal?” - Co Państwo sądzą o tej propozycji?
 • “Are there any areas of this project we are not thinking about?” - Czy są jakieś pomysły dotyczące tego projektu, o których jeszcze nie myśleliśmy?

 

Podsumowanie spotkania

 • “To summarize then, let me just run through what we’ve agreed here.” - Proszę pozwolić, że podsumuję, co tutaj ustaliliśmy.
 • “Before we end, let me just summarize the four main points.”- Zanim zakończymy, proszę pozwolić, że podsumuję cztery główne punkty.”
 • “To sum up what I’ve presented...”- Aby podsumować to, o czym mówiłam...
 • “That brings me to the end of my presentation, thank you for listening.”- I tym sposobem dotarliśmy do końca mojej prezentacji. Dziękuję za uwagę.
 • “Any final thoughts before we close the meeting?” - Jakieś końcowe uwagi, zanim zamkniemy spotkanie?
 • “I’d like to thank everyone for sharing their time today and any feedback would be valuable” - Chciałabym podziękować wszystkim za poświęcenie ich czasu dzisiaj. Wszelkie informacje zwrotne byłyby bardzo cenne.
 • “So do we think this is the correct way to proceed?”- Czy sądzą Państwo, że to właściwy kierunek postępowania?
 • “Are there any objections to what I covered?”- Czy ktoś zgłasza obiekcje wobec tego, co przedstawiłem?

 

Inne przydatne wyrażenia

 • “Can we come back to that point later? Let me just finish what I was saying.” - Czy możemy wrócić do tego punktu później. Proszę pozwolić, że skończę wypowiedź.
 • “Can I just finish making my point?” - Czy mogę skończyć przedstawiać swój punkt widzenia?
 • “Excuse me for being late, I was…”- Przepraszam za spóźnienie, byłem...
 • “Sorry for not getting here on time, I was...”- Przepraszam, że nie dotarłem na czas, byłem...
 • “I hear what you’re saying, however our CEO is very clear on this one.” - Rozumiem co Pan/Pani ma na myśli, ale nasz prezes bardzo jasno wyraził swój punkt widzenia na tę sprawę.
 • “I understand that we can’t do that, but can we discuss some other alternatives?” - Rozumiem, że nie możemy tego zrobić, ale czy możemy omówić inne opcje?
 • “I agree with what you are saying, however have you considered…?” - Zgadzam się z tym, co Pan/Pani mówi, jednak, czy rozważał Pan/Pani...
 • “I’d like to set up a meeting with you at your earliest convenience. When are you free?” - Chciałbym spotkać się z Panem/Panią najszybciej jak to możliwe. Kiedy ma Pan/Pani czas?
 • “I’d love to continue this conversation at a second meeting, when are you next free?”- Bardzo chciałbym kontynuować tą rozmową na kolejnym spotkaniu, kiedy ma Pan/Pani czas?
 • “We haven’t covered everything we needed to, shall we set up another meeting?” - Nie omówiliśmy wszystkiego, czy umówimy kolejne spotkanie?
 • “I'm afraid that's outside the scope of this meeting.” - Obawiam się, że nasze spotkanie tego nie dotyczy.
 • “Why don't we return to the main agenda of today's meeting.” - Wróćmy do głównych zagadnień dzisiejszego spotkania.
 • “We’ve gone slightly off topic, let us get back to the main agenda.” - Zeszliśmy trochę z tematu, wróćmy do głównych zagadnień.

 

Mamy nadzieję, że powyższe wyrażenia ułatwią Ci prowadzenie spotkania biznesowego. Pamiętaj, że szkołą ProfiLingua oferuje kursy biznesowe dla firm szyte na miarę! Skontaktuj się z nami i zadbaj o poziom angielskiego swój i swoich pracowników!

Formularz Kontaktowy

Czy chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zaproponowania Ci odpowiedniego kursu? Wypełnij poniższy formularz:

  Wyrażone powyżej zgody można wycofać w dowolnym momencie.