Regulamin Promocji
pod nazwą „Bądźmy online”


§ 1 Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).


§ 2 Okres Trwania  Promocji
Promocja trwa od godziny 15.00 dnia 7 stycznia 2020 roku do godziny 18.00 dnia 29 lutego 2020 roku  (dalej „Okres Trwania Promocji”).


§ 3 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. Kurs online – grupowy kurs językowy dla dorosłych z języka znajdującego się w ofercie kursów online Organizatora Promocji, składający się z 80 godzin konwersacji  po 60 min, prowadzonych na platformie wideokonferencyjnej, którego harmonogram zajęć znajduje się w sekretariatach Placówek Profi Lingua i pod numerami telefonów tych placówek lub infolinii 22 364 56 40
  2. Placówka Profi Lingua - znajdująca się na terenie Polski placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w której możliwe będzie zawarcie Umowy na Kurs online. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu;
  3. Promocja – promocja pod nazwą „Bądźmy online”, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin;
  5. Uczestnik Promocji - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
  6. Umowa na Kurs online – umowa na Kurs online zawierana w Placówce Profi Lingua lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie wraz z potwierdzeniem mailowym).
§ 4 Zasady Promocji
1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 poniżej, rabatu na 10 pierwszych konwersacji w wysokości 100% ceny za ww. konwersacje.
2. Rabat zostanie przyznany Uczestnikowi Promocji, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
a)                 oświadczy w Placówce Profi Lingua lub w rozmowie telefonicznej z konsultantem, że chce skorzystać z Promocji,
b)                 potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem i zawrze z Organizatorem Promocji Umowę na Kursu online.
3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
4. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.
§ 5 Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
  2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy na Kurs online i postanowienia Regulaminu kursów online, stanowiących integralną część Umowy na Kurs online oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 8  Regulaminu kursów online.
4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profilingua.pl/regulaminy.

 
                                                                                 Potwierdzam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem
 
                                                                                                      data…………..podpis………………………….
 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Bądźmy online

Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.
Białystok                 ul. Sienkiewicza 3, tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała       ul. Dąbrowskiego 6, tel. 695 213 774
Bydgoszcz               ul. Focha 4, tel. 605 112 186
Bytom                     pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 726 410 096
Chełm                     ul. Popiełuszki 17, tel. 82 565 23 50
Częstochowa          ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15, tel. 34 361 19 06
Elbląg                     Al. Armii Krajowej 7-8, tel. tel. 55 232 70 49
Gdańsk                   ul. Wały Jagiellońskie 26/5, tel 58 321 75 50
Gdańsk                   ul. Grunwaldzka 82, tel. 58 767 72 25
Gdynia                    ul. Świętojańska 64/4, tel. 58 621 08 37
Gliwice                   ul. Wyszyńskiego 12, tel. 32 331 42 91
Gniezno                  ul. B. Chrobrego 11, tel. 61 428 46 76
Kalisz                      ul. Al. Wolności 6, tel. 62 757 25 20
Katowice                ul. Młyńska 23, tel. 32 253 05 19
Kielce                      ul. Warszawska 5, tel. 661 111 715
Kraków                   ul. Podwale 6 i 7, tel. 12 426 16 01
Kraków                   ul. Lubostroń 15, tel. 726 410 087
Legnica                   ul. Rynek 33, tel. 76 856 51 34
Lublin                      al. Racławickie 6, tel. 81 534 86 23
Łódź                        ul. Piotrkowska 72, tel.511 069 497
Poznań                    ul. 27 Grudnia 17/19, tel. 61 851 00 62
Poznań                    ul. Słowiańska 55c , tel. 726 410 080
Rzeszów                ul. Rynek 15, tel. 605 110 144
Sosnowiec              ul. Warszawska 12, tel. 32 266 39 39
Szczecin                Pl. Brama Portowa 4, tel.  91 434 24 97
Toruń                     ul. Wielkie Garbary 18, tel. 695 213 456
Warszawa              ul. Marszałkowska 104/122, tel. 22 551 44 55
Warszawa              ul. Lazurowa 14, tel. 22 664 71 70
Warszawa              ul. Zielna 41/43, tel22 628 70 04
Warszawa              al. Niepodległości 177, tel. 22 626 80 04
Warszawa              ul. Wałbrzyska 11, tel. 22 549 92 05
Warszawa              al. Reymonta 12a, tel. 22 639 76 05
Warszawa              ul. Światowida 18, tel.22 743 50 05
Warszawa              ul. Kondratowicza 37, tel. 602 220 938
Warszawa              ul. Powsińska 34, tel. 22 858 36 00
Warszawa              al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel. 22 644 58 68
Wrocław                 ul. Kuźnicza 43/45, tel. 71 344 47 74
Zielona Góra          ul. Bohaterów Westerplatte 19, tel. 68 327 09 80
Wszystkie kursy językowe