Regulamin promocji
„Polecaj – zarabiaj”

  § 1 Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, kapitał zakładowy 40 736 880 (wpłacony w całości), NIP: 5272605292, BDO: 000114836, oświadczająca, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl numer telefonu  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), prowadząca Szkołę Języków Obcych ProfiLingua, (dalej „Organizator Promocji”).

§ 2 Okres Trwania Promocji
Promocja trwa od godziny 9.00 dnia 4.08.2020r. do godziny 18:00 dnia 31.10.2020r.(dalej „Okres Trwania Promocji”).

§ 3 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a)      Bon podarunkowy – bon podarunkowy Sodexo, którego wystawcą jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, 02-699 Warszawa, uprawniający do wykorzystania w punktach partnerów Sodexo honorujących bony podarunkowe, których lista dostępna jest na stronie https://dlaciebie.sodexo.pl/kupony/;
b)      Polecający lub Uczestnik Promocji – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecająca w ramach Promocji Poleconego;
c)      Polecony – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecona w ramach Promocji przez Polecającego lub działająca jako przedstawiciel ustawowy poleconego małoletniego kursanta;
d)      Placówki ProfiLingua - znajdujące się na terenie Polski placówki Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu;
e)      Promocja – akcja promocyjna pod nazwą Polecaj Zarabiaj, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
f)       Regulamin – niniejszy Regulamin,
g)      Roczny Kurs Językowy dla dorosłych lub młodzieży – roczny grupowy kurs językowy dla dorosłych lub młodzieży w roku szkolnym 2020/2021 z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych Organizatora Promocji; harmonogram zajęć dostępny jest w sekretariatach Placówek ProfiLingua i pod numerami telefonów tych placówek,
h)      Roczny Kurs Językowy dla dzieci - roczny grupowy kurs z języka angielskiego Disney English dla dzieci w wieku 4 – 8 w roku szkolnym 2020/2021 lub roczny grupowy kurs językowy ProfiSmile dla dzieci w wieku 8 – 12 z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych Organizatora Promocji; harmonogram zajęć dostępny jest w sekretariatach Placówek ProfiLingua i pod numerami telefonów tych placówek.

§ 4 Zasady Promocji
Promocja polega na przyznaniu Polecającemu, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 lit. a) poniżej, przy jednoczesnym spełnieniu przez Poleconego wszystkich warunków określonych w ust. 2 lit. b) poniżej, Bonu podarunkowego, wg zasad wskazanych w § 5 ust. 1 Regulaminu.Bon podarunkowy zostanie przyznany Uczestnikowi Promocji, jeżeli
a)      Uczestnik Promocji (Polecający) w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
(i)               w momencie wzięcia udziału w Promocji jest stroną umowy na dowolny roczny kurs językowy w Szkole Języków Obcych ProfiLingua w roku szkolnym 2020/2021,
(ii)              przyjdzie z Poleconym do Placówki ProfiLingua,
(iii)             oświadczy w Placówce ProfiLingua, że chce skorzystać z Promocji i potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem poprzez złożenie podpisu pod treścią Regulaminu.
b)      Polecony w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
(i)                przyjdzie z Polecającym do Placówki Profi Lingua,
(ii)              w wyniku polecenia zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Roczny Kurs Językowy dla dorosłych lub młodzieży lub Roczny Kurs Językowy dla dzieci,
(iii)             nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na odpowiednio Roczny Kurs Językowy dla dorosłych lub młodzieży lub Roczny Kurs Językowy dla dzieci w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.
Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik WSiP.W przypadku, gdy Poleconym będzie osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, zawarcie umowy na Roczny Kurs Językowy dla dorosłych lub młodzieży, o którym mowa w ust. 2 lit. b) (ii) powyżej, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.Polecony może zostać polecony w ramach Promocji tylko przez jednego Polecającego.

§ 5 Zasady Przyznania Bonów podarunkowych
Uczestnik Promocji otrzyma Bon Podarunkowy o następującej wartości:
a)      200 zł, jeżeli w wyniku polecenia 1 (jeden) Polecony zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Roczny Kurs Językowy dla dorosłych lub młodzieży,
b)      100 zł, jeżeli w wyniku polecenia 1 (jednej) Polecony zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Roczny Kurs Językowy dla dzieci,
c)      400 zł, jeżeli w wyniku polecenia 2 (dwóch) Poleconych zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Roczny Kurs Językowy dla dzieci,
d)      600 zł,jeżeli w wyniku polecenia 3 (trzech) Poleconych zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Roczny Kurs Językowy dla dzieci,
e)      800 zł,jeżeli w wyniku polecenia 4 (czterech) Poleconych zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Roczny Kurs Językowy dla dzieci.
Polecający, który uzyska prawo do Bonu Podarunkowego (zostaną spełnione wszystkie warunki określone w § 4 ust. 2 Regulaminu) będzie mógł go odebrać osobiście z Placówki, w której uczęszcza na kurs, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upływa 30 -dniowy termin wskazany w § 4 ust. 2 lit. b) (iii)) Regulaminu w stosunku do każdego z Poleconych.Bon podarunkowy w żadnym zakresie nie podlega zamianie na ekwiwalent, w tym pieniężny.Organizator nie udziela gwarancji na Bon podarunkowy. Organizator ma obowiązek dostarczenia Bonu podarunkowego wolnego od wad. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Promocji, który otrzymał w ramach Promocji Bon podarunkowy, z tytułu jego wad fizycznych i prawnych na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

§ 6 Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do WSiP: pisemnie (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub na adres dowolnej Placówki ProfiLingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888. (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.WSiP rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację WSiP przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 7 Postanowienia końcowe
Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSiP z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.W pozostałych kwestiach, w tym dotyczących odpowiedzialności WSiP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia zawartych umów, Ogólnych warunków sprzedaży na kurs stacjonarny lub Regulaminów kursów online realizowanych przez Szkołę Języków Obcych Profi-Lingua, stanowiącego integralną część umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.Regulamin jest dostępny oraz możliwy do pobrania na stronie internetowej pod adresem www.profilingua.pl/regulamniy.
 
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji podanych w ramach Promocji są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl.

Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
a)      realizacja Promocji – podstawa prawna - niezbędność przetwarzania danych do realizacji Promocji i wydania Bonu podarunkowego. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości.
b)      ewentualnie dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z Promocją, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych:
Upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy i współpracownicy administratora danych (WSiP)
Podmioty wspierające i dostawcy usług informatycznych;

Przysługuje Pani/Panu prawo:
a)      Dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania;
b)      Ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
c)      Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu realizacji Promocji – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora (WSiP) Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych (WSiP) lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dobrowolność podania danych. Podanie danych do realizacji Promocji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z Promocji. Załącznik nr 1
Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 
Białystok                     ul. Sienkiewicza 3, tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała           ul. Dąbrowskiego 6, tel. 695 213 774
Bytom                          pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 726 410 094
Chełm                          ul. Popiełuszki 17, tel. 605 112 645
Częstochowa            ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15, tel. 695 213 779
Gdańsk                        ul. Grunwaldzka 82, tel. 695 213 738
Gdynia                         ul. Świętojańska 64/4, tel. 58 660 64 84
Gliwice                         ul. Siemińskiego 22 12, tel. 32 331 42 91
Gniezno                      ul. B. Chrobrego 11, tel. 61 428 46 76
Kalisz                            ul. Al. Wolności 6, tel. 695 213 613
Katowice                     ul. Młyńska 23, tel. 32 253 05 19
Kielce                           ul. Warszawska 5, tel. 661 111 715
Kraków                        ul. Podwale 6 i 7, tel. 12 426 16 03
Kraków                        ul. Lubostroń 15, tel. 726 410 087
Łódź                              ul. Piotrkowska 72, tel.511 069 497
Poznań                        ul. 27 Grudnia 17/19, tel. 61 851 00 62
Poznań                        ul. Słowiańska 55c , tel. 726 410 080
Rzeszów                              ul. Rynek 15, tel. 605 110 144
Sosnowiec                  ul. Warszawska 12, tel. 695 213 702
Szczecin               Pl. Brama Portowa 4, tel.  695 213 707
Toruń                   ul. Wielkie Garbary 18, tel. 695 213 456
Warszawa                   ul. Marszałkowska 104/122, tel. 22 551 44 55
Warszawa                   ul. Lazurowa 14, tel. 605 110 134
Warszawa                   ul. Zielna 41/43, tel22 628 70 04
Warszawa                   al. Niepodległości 177, tel. 22 626 80 04
Warszawa                   al. Reymonta 12, tel. 695 213 788
Warszawa                   ul. Światowida 18, tel. 883 984 286
Warszawa                   ul. Kondratowicza 37, tel. 602 220 938
Warszawa                   ul. Powsińska 34, tel. 22 858 36 00
Warszawa                   al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel. 602 222 649
Wrocław                     ul. Ruska 11/12, tel. 603 089 275
 
 
Wszystkie kursy językowe