Regulamin Promocji
pod nazwą „Polecony nagrodzony”

 
§ 1 Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).

 
§ 2 Okres Trwania  Promocji
Promocja trwa od godziny 9.00 dnia 07.01.2020 roku do godziny 18.00 dnia 31.03.2020 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).
 

§ 3 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
 1. Abonament do kina – dokument na okaziciela, uprawniający do wykorzystania w ciągu roku określonej ilości biletów na seanse filmowe w sieci kin Helios lub Cinema City w mieście, w którym zlokalizowana jest Placówka Profi Lingua, w której Polecający korzysta z Promocji. Ilość biletów w ramach Abonamentu do kina zależna jest od ilości Poleconych. W przypadku braku sieci kin Helios i Cinema City w tym mieście, Organizator Promocji zobowiązuje się zawrzeć umowę lub wykupić voucher na warunkach analogicznych do Abonamentu do kina w innym kinie znajdującym się w danym mieście. Abonament do kina nie obejmuje seansów przedpremierowych i premierowych. Ważność Abonamentu do kina wynosi 12 miesięcy od dnia upływu 30-dniowego terminu przewidzianego na odstąpienie albo wypowiedzenie umowy (§ 4 ust. 2 lit. b)  tiret (iii) Regulaminu);
 2. Grupowy Kurs Językowy – grupowy semestralny kurs językowy dla dorosłych lub młodzieży od 12 roku życia, z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych Organizatora Promocji, którego harmonogram zajęć dostępny jest w sekretariatach Placówek Profi Lingua i pod numerami telefonów tych placówek, z wyłączeniem kursów egzaminacyjnych oraz kursów on-line;
 3. Placówka Profi Lingua - znajdująca się na terenie Polski placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua biorących udział w Promocji zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Promocja – promocja pod nazwą „Polecony nagrodzony”, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin;
 6. Polecony - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecona w ramach Promocji przez Polecającego lub działająca jako przedstawiciel ustawowy poleconej osoby;
 7. Polecający lub Uczestnik Promocji - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecająca w ramach Promocji Poleconego;
 
§ 4 Zasady Promocji
1. Promocja polega na przyznaniu Polecającemu, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 lit. a) poniżej, przy jednoczesnym spełnieniu przez Poleconego wszystkich warunków określonych w ust. 2 lit. b) poniżej, Abonamentu do kina obejmującego bilety w ilości określonej w ust. 3 poniżej.
2. Abonament do kina zostanie przyznany Uczestnikowi Promocji, jeżeli:
a)      Uczestnik Promocji (Polecający) w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
(i)                  w momencie wzięcia udziału w Promocji jest stroną umowy na dowolny kurs w roku szkolnym 19/20 lub w tym celu zawrze z Organizatorem Promocji umowę jako nowy klient,
(ii)                przyjdzie z Poleconym do Placówki Profi Lingua,
(iii)               oświadczy w Placówce Profi Lingua, że chce skorzystać z Promocji i potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem poprzez złożenie podpisu pod treścią Regulaminu.
b)      Polecony w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
(i)                 przyjdzie z Polecającym do Placówki Profi Lingua,
(ii)                zawrze z Organizatorem Promocji w ww. Placówce Profi Lingua umowę na Grupowy Kurs Językowy,
(iii)               nie złoży oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy na Grupowy Kurs Językowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia.
3. Przysługująca Uczestnikowi Promocji ilość biletów do kina w ramach Abonamentu do kina zależna jest od ilości Poleconych:
(i)      za 1 Poleconego – 5 biletów;
(ii)    za 2 Poleconych – 10 biletów;
(iii)   za 3 Poleconych – 24 bilety.
4. W przypadku, gdy Poleconym będzie osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, zawarcie umowy na Grupowy Kurs Językowy o której mowa w ust. 2 lit. b) (ii) powyżej, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
5. Polecony może zostać polecony w ramach Promocji tylko przez jednego Polecającego.
6. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.
 

§ 5 Zasady przyznawania Abonamentu d kina
 1. Polecający, który uzyska prawo do Abonamentu do kina zgodne z § 4 Regulaminu będzie mógł odebrać Abonament do kina w sekretariacie Placówki Profi Lingua, w której wziął udział w Promocji, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upływa 30-dniowy termin, o którym mowa w § 4 ust. 2 lit. b) - (iii) Regulaminu, do dnia upływu ważności Abonamentu do kina.
 2. Organizator Promocji nie udziela gwarancji na Abonament do kina. Organizator Promocji ma obowiązek dostarczenia Abonamentu do kina wolnego od wad. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Promocji, który otrzymał  w ramach Promocji Abonament do kina, z tytułu jego wad fizycznych i prawnych na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
 3. Abonament do kina może być wykorzystany w placówkach kin sieci Helios lub Cinema City na terenie całej Polski. Lista placówek sieci, w których Abonament do kina może być wykorzystany znajduję się na stronie https://www.helios.pl/NaszeKina/ oraz https://www.cinema-city.pl/static/pl/pl/o-nas, z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności zawarcia umowy lub wykupienia vouchera na warunkach analogicznych do Abonamentu do kina w innym kinie znajdującym się w danym mieście (w przypadku braku sieci kin Helios i Cinema City w danym mieście).
 4. Uczestnik Promocji nie może wymienić Abonamentu do kina na ekwiwalent pieniężny.
 5. Organizator Promocji nie gwarantuje dostępności wolnych miejsc na wybranych przez Uczestnika Promocji seansach.
 

§ 6 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
 2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
 2. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www. profilngua.pl/regulaminy
 

Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji podanych w ramach Promocji są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl.
Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
a)      realizacja Promocji – podstawa prawna - niezbędność przetwarzania danych do realizacji Promocji i wydania Abonamentu do kina. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości.
b)      ewentualnie dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z Promocją, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
Odbiorcy danych
Upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy i współpracownicy administratora danych (WSiP);

Przysługuje Pani/Panu prawo:
a)      Dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania;
b)      Ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
c)       Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu realizacji Promocji – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora (WSiP) Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych; W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych (WSiP) lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dobrowolność podania danych. Podanie danych do realizacji Promocji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z Promocji.
 

 
                                                                                 Potwierdzam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem
 
                                                                                                      data…………..podpis………………………….
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Polecony nagrodzony
Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.
 
Białystok                ul. Sienkiewicza 3, tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała       ul. Dąbrowskiego 6, tel. 695 213 774
Bydgoszcz            ul. Focha 4, tel. 605 112 186
Bytom                   pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 726 410 096
Chełm                  ul. Popiełuszki 17, tel. 82 565 23 50
Częstochowa    ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15, tel. 34 361 19 06
Elbląg                    Al. Armii Krajowej 7-8, tel. tel. 55 232 70 49
Gdańsk                                ul. Wały Jagiellońskie 26/5, tel 58 321 75 50
Gdańsk                                ul. Grunwaldzka 82, tel. 58 767 72 25
Gdynia                 ul. Świętojańska 64/4, tel. 58 621 08 37
Gliwice                 ul. Wyszyńskiego 12, tel. 32 331 42 91
Gniezno              ul. B. Chrobrego 11, tel. 61 428 46 76
Kalisz                    ul. Al. Wolności 6, tel. 62 757 25 20
Katowice             ul. Młyńska 23, tel. 32 253 05 19
Kielce                   ul. Warszawska 5, tel. 661 111 715
Kraków                                ul. Podwale 6 i 7, tel. 12 426 16 01
Kraków                                ul. Lubostroń 15, tel. 726 410 087
Legnica                ul. Rynek 33, tel. 76 856 51 34
Lublin                   al. Racławickie 6, tel. 81 534 86 23
Łódź                      ul. Piotrkowska 72, tel.511 069 497
Poznań                ul. 27 Grudnia 17/19, tel. 61 851 00 62
Poznań                ul. Słowiańska 55c , tel. 726 410 080
Rzeszów              ul. Rynek 15, tel. 605 110 144
Sosnowiec          ul. Warszawska 12, tel. 32 266 39 39
Szczecin               Pl. Brama Portowa 4, tel.  91 434 24 97
Toruń                   ul. Wielkie Garbary 18, tel. 695 213 456
Warszawa           ul. Marszałkowska 104/122, tel. 22 551 44 55
Warszawa           ul. Lazurowa 14, tel. 22 664 71 70
Warszawa           ul. Zielna 41/43, tel22 628 70 04
Warszawa           al. Niepodległości 177, tel. 22 626 80 04
Warszawa           ul. Wałbrzyska 11, tel. 22 549 92 05
Warszawa           al. Reymonta 12a, tel. 22 639 76 05
Warszawa           ul. Światowida 18, tel.22 743 50 05
Warszawa           ul. Kondratowicza 37, tel. 602 220 938
Warszawa           ul. Powsińska 34, tel. 22 858 36 00
Warszawa           al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel. 22 644 58 68
Wrocław             ul. Ruska 11/12, te;. 71  344 47 74
Zielona Góra      ul. Bohaterów Westerplatte 19, tel. 68 327 09 80
Wszystkie kursy językowe