Regulamin Promocji

pod nazwą „Polecony nagrodzony – kursy dziecięce”

 

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).

 

§ 2 Okres Trwania  Promocji

Promocja trwa od godziny 9.00 dnia 07.01.2020 roku do godziny 18.00 dnia 31.03.2020 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).

 

§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Grupowy Kurs Językowy – grupowy semestralny kurs językowy dla dzieci od 4 do 11 roku życia, z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych Organizatora Promocji, którego harmonogram zajęć dostępny jest w sekretariatach Placówek Profi Lingua i pod numerami telefonów tych placówek;
 2. Placówka Profi Lingua - znajdująca się na terenie Polski placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua biorących udział w Promocji zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Promocja – promocja pod nazwą „Polecony nagrodzony – kursy dziecięce”, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin;
 5. Polecony - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), działająca jako przedstawiciel ustawowy uczestnika Grupowego Kursu Językowego;
 6. Polecający lub Uczestnik Promocji - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecająca w ramach Promocji Poleconego;

 

§ 4 Zasady Promocji

 1. Promocja polega na przyznaniu Polecającemu, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 lit. a) poniżej, przy jednoczesnym spełnieniu przez Poleconego wszystkich warunków określonych w ust. 2 lit. b) poniżej, według wyboru Polecającego:

-        udziału w 10 lekcjach kursu konwersacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego dla dorosłych, na poziomie podstawowym (łącznie 10 lekcji  45 minutowych [2 x 2 lekcje w tygodniu przez kolejno następujące po sobie tygodnie]), ze 100% rabatem. Harmonogram ww. 10 zajęć określony będzie szczegółowo w umowie obejmującej ww. 10 lekcji; albo

-        nieodpłatnego otrzymania trzech publikacji dla dzieci, których wydawcą jest Wydawnictwo Zielona Sowa sp. z o.o., wybranych spośród puli określonej przez Organizatora Promocji. 

 1. Ww. uprawnienia mogą zostać przyznane Uczestnikowi Promocji, jeżeli:

a)      Uczestnik Promocji (Polecający) w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

(i)                  w momencie wzięcia udziału w Promocji jest stroną umowy na dowolny kurs w roku szkolnym 19/20 lub w tym celu zawrze ze WSiP umowę jako nowy klient,

(ii)                przyjdzie z Poleconym do Placówki Profi Lingua,

(iii)               oświadczy w Placówce Profi Lingua, że chce skorzystać z Promocji i potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem poprzez złożenie podpisu pod treścią Regulaminu.

b)      Polecony w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

(i)                  przyjdzie z Polecającym do Placówki Profi Lingua,

(ii)                zawrze ze WSiP w ww. Placówce Profi Lingua umowę na Grupowy Kurs Językowy dla uczestnika będącego dzieckiem od 4 do 11 roku życia,

(iii)               nie złoży oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy na Grupowy Kurs Językowy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia.

 1. Kontynuacja nauki w ramach danego kursu konwersacyjnego, po zrealizowaniu 10 lekcji objętych umową na 10 lekcji, wymagała będzie zawarcia nowej umowy na kolejne zajęcia. Uczestnik Promocji, po zrealizowaniu zajęć objętych umową na 10 lekcji, nie ma obowiązku zawarcia kolejnej umowy na dalsze zajęcia kursu.
 2. Wypowiedzenie przez Uczestnika Promocji zawartej przez niego umowy na 10 lekcji kursu nie powoduje obowiązku zapłaty za zajęcia.
 3. Polecony może zostać polecony w ramach Promocji tylko przez jednego Polecającego.
  1. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.
  2. Uczestnik Promocji nie może wymienić uzyskanych uprawnień na ekwiwalent pieniężny.

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
 2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
  1. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www. profilngua.pl/regulaminy

 

Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji podanych w ramach Promocji są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl.

Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:

a)      realizacja Promocji – podstawa prawna - niezbędność przetwarzania danych do realizacji Promocji, w tym poprzez realizację wybranych przez uprawnionego praw. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości.

b)      ewentualnie dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z Promocją, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych

Upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy i współpracownicy administratora danych (WSiP);

Przysługuje Pani/Panu prawo:

a)      Dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania;

b)      Ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);

c)       Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu realizacji Promocji – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora (WSiP) Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych; W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych (WSiP) lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dobrowolność podania danych. Podanie danych do realizacji Promocji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z Promocji.

 

 

 

                                                                                 Potwierdzam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem

 

                                                                                                      data…………..podpis………………………….

 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Polecony nagrodzony – kursy dziecięce

Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.

 

Białystok             ul. Sienkiewicza 3, tel. 85 741 69 30

Bielsko – Biała   ul. Dąbrowskiego 6, tel. 695 213 774

Bydgoszcz           ul. Focha 4, tel. 605 112 186

Bytom                  pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 726 410 096

Chełm                  ul. Popiełuszki 17, tel. 82 565 23 50

Częstochowa    ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15, tel. 34 361 19 06

Elbląg                    Al. Armii Krajowej 7-8, tel. tel. 55 232 70 49

Gdańsk                                ul. Wały Jagiellońskie 26/5, tel 58 321 75 50

Gdańsk                                ul. Grunwaldzka 82, tel. 58 767 72 25

Gdynia                 ul. Świętojańska 64/4, tel. 58 621 08 37

Gliwice                 ul. Wyszyńskiego 12, tel. 32 331 42 91

Gniezno              ul. B. Chrobrego 11, tel. 61 428 46 76

Kalisz                    ul. Al. Wolności 6, tel. 62 757 25 20

Katowice             ul. Młyńska 23, tel. 32 253 05 19

Kielce                   ul. Warszawska 5, tel. 661 111 715

Kraków                                ul. Podwale 6 i 7, tel. 12 426 16 01

Kraków                                ul. Lubostroń 15, tel. 726 410 087

Legnica                ul. Rynek 33, tel. 76 856 51 34

Lublin                   al. Racławickie 6, tel. 81 534 86 23

Łódź                      ul. Piotrkowska 72, tel.511 069 497

Poznań                ul. 27 Grudnia 17/19, tel. 61 851 00 62

Poznań                ul. Słowiańska 55c , tel. 726 410 080

Rzeszów              ul. Rynek 15, tel. 605 110 144

Sosnowiec          ul. Warszawska 12, tel. 32 266 39 39

Szczecin               Pl. Brama Portowa 4, tel.  91 434 24 97

Toruń                   ul. Wielkie Garbary 18, tel. 695 213 456

Warszawa           ul. Marszałkowska 104/122, tel. 22 551 44 55

Warszawa           ul. Lazurowa 14, tel. 22 664 71 70

Warszawa           ul. Zielna 41/43, tel22 628 70 04

Warszawa           al. Niepodległości 177, tel. 22 626 80 04

Warszawa           ul. Wałbrzyska 11, tel. 22 549 92 05

Warszawa           al. Reymonta 12a, tel. 22 639 76 05

Warszawa           ul. Światowida 18, tel.22 743 50 05

Warszawa           ul. Kondratowicza 37, tel. 602 220 938

Warszawa           ul. Powsińska 34, tel. 22 858 36 00

Warszawa           al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel. 22 644 58 68

Wrocław             ul. Ruska 11/12, te;. 71  344 47 74

Zielona Góra      ul. Bohaterów Westerplatte 19, tel. 68 327 09 80

Wszystkie kursy językowe