Regulamin promocji
„Ty polecasz, my nagradzamy”
(14.05.2020 – 30.11.2020)


§ 1
Organizator
 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Ty polecasz, my nagradzamy” jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, kapitał zakładowy 40 736 880 (wpłacony w całości), NIP: 5272605292, BDO: 000114836, oświadczająca, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl numer telefonu  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), prowadząca Szkołę Języków Obcych ProfiLingua, zwana dalej „WSiP”.
 2. Promocja trwa od godziny 8.00 dnia 14 maja 2020 roku do godziny 18:00 dnia 30 listopada 2020 roku.
§ 2
Definicje
 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
a)      Promocja – akcja promocyjna „Ty polecasz, my nagradzamy”, której organizatorem jest WSiP, szczegółowe zasady Promocji określone są w Regulaminie;
b)      Pakiet Qczaj Fitness – bezpłatny dostęp do platformy Qczaj Fitness za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem https://qczajfitness.pl/ , na okres 1 miesiąca, umożliwiający dostęp do treningów online,
c)      Pakiet Newsweek – bezpłatny dostęp do platformy Newsweek i Newsweek Learning English za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.newsweek.pl/subskrypcja okres 3 miesięcy, umożliwiający nielimitowany dostęp do treści Newsweek.pl, w tym wszystkie nowe i archiwalne teksty, dostęp do programu „Tomasz Lis”, dostęp do magazynów Newsweek Historia, Living, Psychologia, Zdrowie, Smart Travelling,  Slow, dostęp do treści dedykowanych, dostępnych tylko dla subskrybentów Newsweek.pl, artykuły z amerykańskiej wersji Newsweek, dostęp do nowoczesnej metodyki nauczania języka angielskiego, uzupełniające materiały multimedialne po angielsku: video i mp3, wszystkie nowe i materiały z archiwalnych wydań, funkcjonalne ćwiczenia, dostęp do treści dedykowanych, dostępnych tylko dla subskrybentów Newsweek Learning English;
a)      Rabat – rabat na jeden kurs w wysokości 60 zł; rabat nie obejmuje kursu, którego Uczestnik Promocji jest uczestnikiem w chwili przystępowania do Promocji, tj. rabat może być przyznany jest na inny kurs zakupiony przez Uczestnika Promocji;
b)      Regulamin – niniejszy Regulamin,
c)      Kursy Językowe objęte Promocją – kursy znajdujące się w ofercie Organizatora, których zakup przez Poleconego uprawnia do skorzystania z Promocji.
d)      Polecony – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecona w ramach Promocji przez Polecającego lub działająca jako przedstawiciel ustawowy poleconej osoby;
e)      Polecający lub Uczestnik Promocji – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecająca w ramach Promocji Poleconego;


§ 3
Zasady Promocji
1. Promocja polega na przyznaniu Polecającemu, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 lit. a) poniżej, przy jednoczesnym spełnieniu przez Poleconego wszystkich warunków określonych w ust. 2 lit. b) poniżej, do wyboru:
-       Pakietu Qczaj Fitness; albo
-       Pakietu Newsweek; albo
-       Rabatu.
2. Wybrany Pakiet albo Rabat zostanie przyznany Uczestnikowi Promocji, jeżeli:
a)      Uczestnik Promocji (Polecający) w okresie trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
(i) w momencie wzięcia udziału w Promocji jest stroną umowy na dowolny kurs w roku szkolnym 19/20 lub 20/21 lub kurs online, lub w tym celu zawrze z Organizatorem Promocji umowę jako nowy klient,
(ii) oświadczy Organizatorowi, że chce skorzystać z Promocji i potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem,
(iii) przekaże Polecanemu Regulamin Promocji oraz uzyska zgodę na udostępnienie do Organizatora jego danych kontaktowych w zakresie (Imię, nazwisko)
(iv) wskaże Poleconego, jako osobę, której polecił zakup Kursu Językowego objętego Promocją, z którym Organizator się skontaktuje celem zawarcia umowy;
(v) w wyniku jego polecenia Polecony zawrze umowę na Kurs Językowy Objęty Promocją.
b)      Polecony w okresie trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
(i) zawrze z Organizatorem umowę na Kurs Językowy objęty Promocją,
(ii) opłaci kurs i odbędzie co najmniej 50% wymiaru wykupionego Kursu Językowego objętego Promocją.
3. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
4. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik WSiP.
5. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji maksymalnie trzy razy, przy czym w przypadku wykupienia przez Poleconego więcej niż jednego kursu na warunkach Promocji, Uczestnikowi Promocji zostanie przyznane wybrane uprawnienie za każdy taki kurs. Uczestnik Promocji może przekazać swoje uprawnienia innej osobie.
6. W przypadku, gdy Poleconym będzie osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, zawarcie umowy na Kurs Językowy objęty Promocją, której mowa w ust. 2 lit. b) (i) powyżej, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
7. Polecony może zostać polecony w ramach Promocji tylko przez jednego Polecającego.
8. Wybrany Pakiet, ani Rabat w żadnym zakresie nie podlega zamianie na ekwiwalent, w tym pieniężny.
9. Liczba Pakietów jest ograniczona, Promocja obowiązuje do wyczerpania puli.


§ 4
Zasady Rabatu oraz realizacji wybranego Pakietu i wykorzystania uprawnień
[Rabat]
 1. Rabat dotyczy dowolnego wybranego przez Uczestnika Promocji kursu, z wyłączeniem kursu, którego Uczestnik Promocji jest uczestnikiem w chwili przystąpienia do Promocji.
 2. Wypowiedzenie przez Uczestnika zawartej przez niego umowy na kurs po uzyskaniu Rabatu nie pozbawia go w żaden sposób prawa do ww. Rabatu.
 3. Rabat może zostać wykorzystany przy zakupie dowolnego kursy online 30.09.2020.
[Pakiety - zasady ogólne]
 1. Polecający, który wybierze jeden z Pakietów objętych Promocją uzyska przewidziane nimi dostępy w dniu następującym po dniu, w którym upływa 50% wymiaru kursu wykupionego przez Poleconego.
 2. Organizator Promocji nie udziela gwarancji na wybrany przez Uczestnika Promocji Pakiet. Organizator Promocji ma obowiązek dostarczenia Pakietu wolnego od wad. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Promocji, który otrzymał  w ramach Promocji wybrany przez siebie Pakiet, z tytułu jego wad fizycznych i prawnych na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

[Qczaj Fitness]
 1. Korzystanie z platformy Qczaj Fitness wymaga rejestracji konta przez użytkownika lub zalogowania się za pośrednictwem portalu Facebook, w tym akceptacji regulaminu serwisu oraz - tam, gdzie ma to zastosowanie - regulaminu platformy zewnętrznego dostawcy usług.
 2. Założenie konta w platformie Qczaj Fitness jest bezpłatne.
 3. Umożliwienie Uczestnikowi Promocji dostępu do platformy Qczaj Fitness następuje poprzez przekazanie dedykowanego kodu dostępowego.
 4. Kod dostępowy jest ważny 12 miesięcy od 1.06.2020

[Newsweek]
 1. Korzystanie z platformy Newsweek wymaga rejestracji konta przez użytkownika, w tym akceptacji regulaminu serwisu oraz - tam, gdzie ma to zastosowanie - regulaminu platformy zewnętrznego dostawcy usług.
 2. Założenie konta w serwisie Newsweek jest bezpłatne.
 3. Umożliwienie Uczestnikowi Promocji dostępu do platformy Newsweek następuje poprzez przekazanie dedykowanego kodu dostępowego.
 4. Kod dostępowy jest ważny 12 miesięcy od 1.06.2020


§ 5
Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do WSiP: pisemnie (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub na adres dowolnej Placówki ProfiLingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888. (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.
 2. WSiP rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację WSiP przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 6
Postanowienia końcowe
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSiP z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
 2. W pozostałych kwestiach, w tym dotyczących odpowiedzialności WSiP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia zawartych umów, Ogólnych warunków sprzedaży umowy na kurs (tam, gdzie mają zastosowanie) oraz Regulaminu KURSÓW 2019/2020 realizowanych przez Szkołę Języków Obcych Profi-Lingua, stanowiącego integralną część umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin jest dostępny oraz możliwy do pobrania na stronie internetowej pod adresem www.profilingau.pl/regulaminy

Potwierdzam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji podanych w ramach Promocji są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl.

Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
a)      realizacja Promocji – podstawa prawna - niezbędność przetwarzania danych do realizacji Promocji i wydania kodu promocyjnego. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości. Dane osób Poleconych, które nie skorzystają z Promocji będą przetwarzane przez okres trwania Promocji.
b)      ewentualnie dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z Promocją, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych:
Upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy i współpracownicy administratora danych (WSiP)
Podmioty wspierające i dostawcy usług informatycznych;

Przysługuje Pani/Panu prawo:
a)      Dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania;
b)      Ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
c)      Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu realizacji Promocji – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora (WSiP) Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych (WSiP) lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dobrowolność podania danych. Podanie danych do realizacji Promocji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z Promocji.
Wszystkie kursy językowe