Regulamin promocji Benefit ProfiLingua
w ramach akcji Allegro Smart! Student


§ 1. Uregulowania wstępne

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad realizacji kodów zniżkowych ProfiLingua przyznanych Użytkownikom usługi Allegro Smart! Student w ramach akcji Allegro Smart! Student.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o następujących wyrażeniach pisanych wielką literą, będą one miały znaczenia nadane im poniżej, chyba że z kontekstu w sposób oczywisty wynikać będzie znaczenie odmienne:

a) Allegro Smart! Student – usługa świadczona na zasadach określonych odrębnym regulaminem przez Allegro.pl sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, na rzecz osób, którym Allegro nadało Status Studenta polegająca na przyznaniu Użytkownikowi Kodów zniżkowych Organizatora Promocji;
b) Centrum Benefitów - funkcjonalność udostępniona Użytkownikowi w ramach ustawień jego Konta na platformie Allegro w zakładce o nazwie „Allegro Smart!” umożliwiającą odebranie Kodów zniżkowych;
c) Infolinia –telefoniczna infoliniaProfiLingua dostępna pod numerem wskazanym na stronie internetowej www.profi-lingua.pl oraz na stronie Sklepu online, za pomocą której Użytkownik może skontaktować się z ProfiLingua w celu zawarcia umowy na Kurs grupowy prowadzony hybrydowo lub stacjonarnie albo na Kurs indywidualny prowadzony stacjonarnie, dostępny w Ofercie Organizatora i zrealizować wybrany Kod zniżkowy;
d) Kody zniżkowe – dwa kody zniżkowe wydawane przez Organizatora w formie zapisu alfanumerycznego, unikalne i przypisane indywidualnie do Użytkownika w ramach usługi Allegro Smart! Student. Kody zniżkowe przeznaczone są do jednorazowego użycia i uprawniają do ich wykorzystania w Okresie ważności Kodu zniżkowego z zastrzeżeniem, że pierwsze kody zniżkowe zostaną przyznane pierwszego dnia Okresu trwania promocji;
e) Kurs grupowy – grupowy kurs językowy dla studentów lub dorosłych na dowolny język obcy znajdujący się w aktualnej Ofercie Organizatora lub w Sklepie online, prowadzony w trybie stacjonarnym, online albo hybrydowym;
f) Kurs indywidualny – indywidualny kurs językowy dla studentów lub dorosłych na dowolny język obcy o dowolnej ilości godzin, znajdujący się w aktualnej Ofercie Organizatora lub w Sklepie online prowadzony w trybie stacjonarnym albo online. Kurs indywidualny nie jest dostępny w trybie hybrydowym;
g) Kurs – odpowiednio Kurs grupowy lub Kurs indywidulany;
h) Oferta Organizatora – aktualna oferta Kursów prowadzonych stacjonarnie lub hybrydowo dostępna na stronie www.profi-lingua.pl;
i) Okres trwania promocji – okres od godziny 00:01 dnia 15 marca 2021 roku do godziny 23:59 dnia 31 marca 2023 roku, podczas którego Użytkownik może skorzystać z Promocji na warunkach określonych Regulaminem;
j) Okres ważności Kodu zniżkowego - okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego włącznie, w którym Użytkownik otrzymał Kod zniżkowy w ramach usługi Allegro Smart! Student, w którym możliwa będzie realizacja Kodu zniżkowego na zasadach określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że okres ważności pierwszego Kodu zniżkowego przypada na okres od 15 do 31 marca 2021 r.;
k) Organizator Promocji – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna („WSiP”) z siedzibą w Warszawie, adres: 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068, NIP: 5272605292, kapitał zakładowy 40.736.880 złotych (opłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu (22) 368 38 01 opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), w godzinach 9.00 – 17.00 będącą wydawcą kodów zniżkowych;
l) ProfiLingua – ogólnopolska sieć szkół językowych prowadzona przez Organizatora promocji, lista placówek ProfiLingua znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
m) Promocja - Promocja Benefit ProfiLingua w ramach akcji Allegro Smart! Student;
n) Regulamin - niniejszy Regulamin;
o) Sklep online – internetowy sklep prowadzony przez Organizatora promocji pod adresem www.profi-sklep.pl, w którym Użytkownik dokonując zakupu Kursu może zrealizować Kod zniżkowy na Kursy prowadzone online, a z momentem poszerzenia oferty Sklepu online – na Kursy prowadzone stacjonarnie i hybrydowo;
p) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która w ramach usługi Allegro Smart! Student otrzymała Kody zniżkowe i która skorzystała z Kodów zniżkowego zawierając umowę na Kurs w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Użytkownikiem może być również osoba, która dotychczas zawierała z Organizatorem umowę na Kurs, z zastrzeżeniem, że Kody zniżkowe mogą zostać wykorzystane dopiero przy zawarciu kolejnej umowy na Kurs;
q) Zakup Kursu – zawarcie umowy na Kurs za pomocą środków porozumiewania się na odległość w ramach Sklepu online na zasadach określonych regulaminem Sklepu online albo zawarcie za pośrednictwem Infolinii umowy na Kursy prowadzone stacjonarnie bądź Kursy grupowe prowadzone hybrydowo (do momentu objęcia ich ofertą Sklepu online).

 

§ 2. Warunki i zasady realizacji Kodów zniżkowych

1. Kody zniżkowe uprawniają Użytkownika do ich realizacji wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Organizator przyznaje Użytkownikowi w każdym miesiącu kalendarzowym Okresu trwania Promocji dwa kody zniżkowe:

a) 1 (słownie: jeden) kod uprawniający Użytkownika do jednorazowej zniżki w wysokości 200 zł brutto na zakup Kursu grupowego dostępnego w ofercie Sklepu online (w przypadku zakupu Kursu grupowego z Oferty Organizatora prowadzonego stacjonarnie lub hybrydowo, do czasu jego dostępności Sklepie online, zawarcie umowy na Kurs oraz realizacja Kodu zniżkowego są realizowane poprzez Infolinię).
b) 1 (słownie: jeden) kod uprawniający Użytkownika do jednorazowej 20% zniżki na każdą godzinę lekcyjną (60 minut) Kursu indywidualnego dostępnego w ofercie Organizatora w Sklepie online (w przypadku zakupu z Oferty Organizatora Kursu indywidualnego prowadzonego stacjonarnie, do czasu jego dostępności w Sklepie online, zawarcie umowy na Kurs oraz realizacja Kodu zniżkowego są realizowane poprzez Infolinię).

3. Realizacja Kodów zniżkowych możliwa będzie wyłącznie w Okresie ważności Kodów zniżkowych. Po upływie Okresu ważności Kody zniżkowe tracą ważność i nie będą mogły zostać zrealizowane na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Kodyzniżkowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny zarówno w całości, jak i częściowo.

5. Kody zniżkowe mogą być wykorzystane w Sklepie online lub za pośrednictwem Infolinii w Okresie ważności Kodu zniżkowego.

6. W celu skorzystania z Kodu zniżkowego dokonując zakupu Kursów dostępnych w ofercie Sklepu online, Użytkownik po dodaniu do koszyka wybranego Kursu, kolejno po wybraniu przycisku „Przejdź do koszyka” w polu „Kod Rabatowy” wpisuje numer Kodu zniżkowego właściwego dla wybranego Kursu i wybiera przycisk „Dodaj” oraz akceptuje, poprzez wybór przycisku „Akceptuję”, że realizacja kodu zniżkowego uzależniona jest od akceptacji zasad promocji Regulaminu promocji Benefit ProfiLingua w ramach Akcji Allegro Smart! Student dostępnego pod linkiem https://profi-sklep.pl/content/13-regulamin-promocji-benefit-profilingua-allegro-smart-student. Kod zniżkowy będzie widoczny w podsumowaniu koszyka.

7. Kod zniżkowy może zostać wykorzystany jedynie do momentu zakończenia składania zamówienia na zakup Kursu grupowego lub Kursu indywidualnego w Sklepie online.

8. Do czasu możliwości zakupu w Sklepie online Kursów z Oferty Organizatora prowadzonych w trybie stacjonarnym oraz prowadzonych w trybie hybrydowym, w celu nabycia w/w Kursów oraz skorzystania z wybranego Kodu zniżkowego, zakup Kursu i realizacja Kodu zniżkowego są możliwe poprzez kontakt z Infolinią.

9. Podczas rozmowy z konsultantem Infolinii Użytkownik zawierając umowę na wybrany Kurs podaje numer Kodu zniżkowego właściwego dla wybranego Kursu stacjonarnego lub hybrydowego.

10. Po zakończeniu rozmowy Użytkownik otrzymuje na podany adres email umowę uwzględniającą Kod zniżkowy oraz Regulamin do akceptacji. W celu realizacji Kodu zniżkowego Użytkownik w formie zwrotnej wiadomości email odpowiada, że akceptuje umowę na Kurs oraz promocji Benefit ProfiLingua w ramach Akcji Allegro Smart! Student.

11. W przypadku zakupu Kursu grupowego Użytkownik może wybrać płatność ratalną. Kod zniżkowy dla Kursu grupowegoobniża wówczas kwotę pierwszej raty płatności.

12. W przypadku zakupu Kursu indywidualnego płatność jest dokonywana jednorazowo. Kod zniżkowy wskazany dla Kursu indywidualnego naliczany jest od każdej zakupionej godziny.

13. Wykorzystanie Kodów zniżkowych po złożeniu zamówienia w Sklepie online oraz po złożeniu zamówienia na Infolinii nie jest możliwe. Kody zniżkowe nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

14. Odstąpienie przez Użytkownika od zawartej przez niego umowy na Kurs po wykorzystaniu Kodu zniżkowego nie powoduje przywrócenia Kodu zniżkowego.

15. Kod zniżkowy nie mogą być wykorzystywane przez pracowników Organizatora Promocji.

16. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 3. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, w tym problemy związane z wzięciem udziału w Promocji można zgłosić do Organizatora Promocji telefonicznie na numer 22 364 56 40 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) od poniedziałku do piątki w godzinach 9:00 – 20:00 lub, w soboty w godz. 9:00-16:00 lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@profilingua.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia możliwie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź na reklamacje Organizator przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku (wiadomości email).

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Kod zniżkowy łączy się z ofertą promocyjną Organizatora dostępną w danym miesiącu w Sklepie online i w Ofercie Organizatora.

2. W pozostałych kwestiach, w tym dotyczących odpowiedzialności WSiP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na Kurs, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Umowy na Kurs i postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży umowy na kurs albo Regulaminu kursów online, stanowiące integralną część ww. Umowy na Kurs, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z realizacją niniejszej promocji oraz zawarciem umowy na Kurs, znajduje się w § 6 Ogólnych Warunków Sprzedaży albo w art. 8 Regulaminu realizacji kursów online.

4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania na stronie internetowej pod adresem https://profi-sklep.pl/content/13-regulamin-promocji-benefit-profilingua-allegro-smart-student

5. Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2021 r. do 31 marca 2023 r., z zastrzeżeniem ewentualnych zmian.

6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny tj:

a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Użytkowników;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c. zmiana sposobu wykorzystania Kodów zniżkowych lub zawierania umów na zakup Kursu z wykorzystaniem Kodu zniżkowego, w szczególności poprzez wprowadzenie opcji sprzedaży Kursów prowadzonych stacjonarnie lub hybrydowo za pośrednictwem Sklepu online.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Regulamin promocji Benefit ProfiLingua w ramach akcji Allegro Smart! Student”
Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.
Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Gniezno ul. B. Chrobrego 11 tel. 61 428 46 76
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12
tel. 883 984 046
Wszystkie kursy językowe