Ogólny Regulamin Promocji –
Bezpłatne Warsztaty w roku 2021


§ 1 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Ogólny Regulamin Promocji – Bezpłatne Warsztaty w roku 2021 określa ogólne zasady i warunki akcji promocyjnych organizowanych w roku 2021 przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie obejmujących bezpłatne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowy przedmiot każdej z konkretnych akcji promocyjnych oraz szczegółowe warunki uczestnictwa zostanie podany każdorazowo w ogłoszeniu o danej akcji promocyjnej. Ogłoszenia o akcjach promocyjnych będą zamieszczane na stronie www.profi-lingua.pl.§ 2 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: 22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).§ 3 Okres Trwania Promocji
Promocja trwa przez okres wskazany szczegółowo w Ogłoszeniu o Promocji (dalej: „Okres Trwania Promocji”).§ 4 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. Bezpłatne warsztaty – warsztaty objęte daną akcją promocyjną określone szczegółowo w Ogłoszeniu o Promocji. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostępny w Placówkach ProfiLingua biorących udział w Promocji.
  2. Placówka ProfiLingua – znajdująca się na terenie Polski placówka Szkoły Języków Obcych ProfiLingua, w której Uczestnik może wziąć udział w Promocji. Lista Placówek ProfiLingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  3. Promocja – akcja promocyjna, której ogólne zasady zostały określone w Regulaminie, a jej szczegółowe zasady zostały określone w Ogłoszeniu o Promocji.
  4. Regulamin – niniejszy regulamin;
  5. Ogłoszenie o Promocji – ogłoszenie określające szczegółowe zasady danej Promocji zamieszczone przez Organizatora Promocji na podstronie, która będzie dedykowana danej Promocji i będzie znajdowała się na stronie www.profi-lingua.pl;
  6. Uczestnik promocji lub Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która w imieniu własnym w Okresie Trwania Promocji spełni wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji, w tym w szczególności złoży oświadczenie o woli skorzystania z Promocji lub osoba niepełnoletnia reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego będącego pełnoletnią osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, który w jej imieniu w Okresie Trwania Promocji potwierdzi spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Promocji, w tym w szczególności złoży oświadczenie o woli skorzystania z Promocji;§ 5 Zasady promocji

1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi promocji 100% rabatu na warsztaty, pod warunkiem, że Uczestnik promocji w okresie jej trwania spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
  a) oświadczy w Placówce Profi Lingua, że chce skorzystać z Promocji;
  b) potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem;
  c) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub/i danych osobowych Uczestnika, którego reprezentuje
2. Spełnienie wymogów określonych w ust. 1 powyżej następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na odpowiednim formularzu Promocji udostępnionym na podstronie dedykowanej danej Promocji.
3. Liczba miejsc w grupach zajęciowych jest ograniczona – skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika promocji.
4. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
5. Każdy Uczestnik promocji może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
6. Uczestnikiem promocji nie może być pracownik Organizatora Promocji.
7. Bezpłatne zajęcia w ramach Promocji w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Ogłoszenie o Promocji może zawierać inne lub dodatkowe zasady i warunki uczestnictwa w danej Promocji. W przypadku istnienia w ramach danej Promocji rozbieżności pomiędzy treścią danego Ogłoszenia o Promocji a treścią Regulaminu, decydująca jest treść Ogłoszenia o Promocji.


§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ § 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. [Dane administratora] Dane osobowe Uczestników Promocji oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego jednoczenie ich administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).

Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora (Organizator).

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych] Cele i podstawa prawna przetwarzania danych są następujące:

2.1. realizacja Promocji, w tym rozpatrzenie ewentualnych reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda przedstawiciela ustawowego danego Uczestnika na przetwarzanie danych ww. Uczestnika oraz ww. przedstawiciela;

2.2. cele podatkowe – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Organizatorze);

2.3. marketing produktów i usług Organizatora - podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda;

2.4. obrona roszczeń związanych z udziałem w Promocji - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Promocji.

3. [Okres przechowywania danych osobowych] Dane będą przechowywane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych lub, odpowiednio, do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizacją Promocji lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i rozliczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku działań marketingowych- do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. [Odbiorcy danych] Odbiorcami danych będą następujące podmioty:

4.1. pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych;

4.2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych oraz ich upoważnieni pracownicy, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, usług księgowych;

4.3. firmy kurierskie- w celu dostarczenia nagród w Konkursie.

5. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych w Formularzu Promocji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Promocji, o której mowa w Formularzu Promocji, jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie danych, o których mowa w pkt 1-4 tabeli zawartej w Formularzu Promocji oraz złożenie podpisu pod Formularzem Promocji jest niezbędne do wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Promocji.

6. [Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec administratora (Organizatora) z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c) prawa do żądania usunięcia jej danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku administrator (Organizator) zrealizuje to prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych;

d) do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). W przypadku wniesienia ww. sprzeciwu administratorowi (WSiP) nie wolno będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że administrator (WSiP) wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług Organizatora. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana;

g) wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana;

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora (Organizatora) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli.§ 8 Postanowienia końcowe

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiących integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach ProfiLingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/bezplatne-warsztaty-w-roku-2021.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Polecaj kursy dla dzieci”
Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.
Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Gniezno ul. B. Chrobrego 11 tel. 61 428 46 76
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Kuźnicza 43/45
tel. 71 344 47 74
Wszystkie kursy językowe