Regulamin Promocji
Voucher na bezpłatny Kurs

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: 22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).

§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 09.00 dnia 06 września 2021 roku do godziny 18.00 dnia 03 października 2021 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).

§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Kurs Językowy – grupowy kurs języka angielskiego dla dzieci metodą Disney English albo grupowy kurs dla dzieci z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych Organizatora Promocji metodą ProfiSmile w roku szkolnym 2021/2022 w placówkach w Warszawie oraz kursach online. Szczegóły dotyczące Kursów Językowych, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua w Warszawie (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz 22 364 56 40.

2. Kurs Egzamin8 – grupowy kurs powtórkowy z języka angielskiego, albo grupowy kurs powtórkowy z języka polskiego albo grupowy kurs powtórkowy z matematyki znajdujący się w ofercie kursów Organizatora Promocji w roku szkolnym 2021/2022 w placówkach w Warszawie oraz kursach online. Szczegóły dotyczące Kursu Egzamin8, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua w Warszawie (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz 22 364 56 40.

3. Placówka Profi Lingua - znajdująca się na terenie m. st. Warszawy placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

4. Promocja – promocja pod nazwą „Promocja Librus”, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;

5. Regulamin - niniejszy Regulamin;

6. Uczestnik Promocji - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem Promocji umowę na Kurs Językowy działając jako przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej, będącej uczestnikiem zajęć w ramach Kursu Językowego.


§ 4 Zasady Promocji

1. Udział w Promocji jest zawsze dobrowolny.

2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi określonych w Regulaminie korzyści po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.

3. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.

4. Przyznany w ramach Promocji rabat lub inne korzyści w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§ 5 Szczegółowe zasady Promocji

1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 oraz ust. 3 poniżej, rabatu na Kurs Językowy albo na Kurs Egzamin8 w wysokości 100 złotych od ceny katalogowej Kursu Językowego albo Kursu Egzamin8 oraz możliwości bezpłatnego udziału osoby małoletniej, którego Uczestnik Promocji jest przedstawicielem ustawowym, w:

a) warsztatach językowych z języka angielskiego Disney English w wymiarze 3 x 30 min dla dzieci w wieku 4 – 5 lat albo  w wymiarze 3 x 60 min dla dzieci w wieku 6 – 8 lat, albo

b) warsztatach językowych ProfiSmile w wymiarze 3 x 30 min dla dzieci w wieku 4 – 5 lat albo  w wymiarze 3 x 60 min dla dzieci w wieku 6 – 13 lat, z języków dostępnych w ramach tych kursów w ofercie Organizatora Promocji; albo

c) warsztatach Egzamin8 w wymiarze 3 x 60 min,  z jednego wybranego przez Uczestnika przedmiotu języka angielskiego, języka polskiego albo matematyki dostępnych w ramach tych kursów w ofercie Organizatora Promocji.

2. Rabat, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie przyznany Uczestnikowi Promocji, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) oświadczy, że chce skorzystać z Promocji,

b) poda hasło „Librus”,

c) potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem i zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Kursu Językowy albo na Kurs Egzamin8.

3. Możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach, o których mowa w ust. 1 powyżej zostanie przyznana Uczestnikowi Promocji, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) oświadczy, że chce skorzystać z Promocji,

b) potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem.

4. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

5. Szczegóły dotyczące warsztatów oraz Kursów Językowych i Kursów Egzamin8, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym harmonogram zajęć i dostępne miejsca dostępne są w Placówkach ProfiLingua, pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz 22 364 56 40.

6. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów Językowych oraz Kursów Egzamin8 jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika Promocji. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Uczestnik Promocji może dokonać wyboru innej grupy.

7. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.

8. Przyznany w ramach Promocji rabat w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

9. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).


§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy na Roczny Kurs i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiących integralną część Umowy na Roczny Kurs oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 9 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profilingua.pl/regulaminy.Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Promocja Librus”
Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68

Wszystkie kursy językowe