Regulamin Promocji
Rabat dla nauczyciela

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: 22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).§ 2 Okres Trwania Promocji
Promocja trwa od godziny 9.00 dnia 22 lutego 2021 roku do godziny 18.00 dnia 31 marca 2021 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).§ 3 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
 1. Kurs Językowy–grupowy kurs językowy dla dorosłych, w tym kurs egzaminacyjny, z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych Organizatora Promocji w roku szkolnym 2020/2021, odbywający się online lub w Placówce Profi Lingua. Szczegóły dotyczące Kursów Językowych, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz pod numerem 22 364 56 40 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@profilingua.pl.
 2. Placówka Profi Lingua – znajdująca się na terenie Polski placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w której Uczestnik może wziąć udział w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Promocja – promocja pod nazwą "Rabat dla nauczyciela", której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
 4. Rabat 50% – rabat obniżający cenę katalogową Kursu Językowego na zasadach określonych Regulaminem;
 5. Rabat „pierwszy tydzień gratis” – rabat uprawniający do nieodpłatnego udziału w zajęciach odbywających się przez pierwszy tydzień trwania zajęć w ramach Kursu Językowego, na zasadach określonych Regulaminem;
 6. Rabaty korzyści przyznane Uczestnikowi Promocji na zasadach określonych Regulaminem;
 7. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady Promocji, zasady wykorzystania Rabatów oraz prawa i obowiązki Uczestnika Promocji i Organizatora Promocji.  
 8. Uczestnik Promocji lub Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów, tj. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba, która w momencie wzięcia udziału w Promocji nie jest uczestnikiem żadnego kursu znajdującego się w ofercie Organizatora Promocji.
 9. Umowa – umowa na Kurs Językowy, obejmująca zajęcia minimum jednego semestru roku szkolnego 2020/2021 odbywające się w Placówce Profi-Lingua lub online, zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie.


§ 4 Zasady Promocji - Rabat 50%

1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 poniżej upustu w wysokości 50% od ceny katalogowej Kursu Językowego.
2. Rabat zostanie przyznany Uczestnikowi Promocji, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) oświadczy przy zawarciu Umowy, że chce skorzystać z Promocji,
b) okaże, przedstawi lub dołączy przy zawarciu Umowy dowód aktualnego zatrudnienia (w tym w oparciu o umowę cywilnoprawną) w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub pracownika pedagogicznego w szkole publicznej lub niepublicznej (np. legitymacja służbowa nauczyciela);
c) potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem i zawrze z Organizatorem Promocji Umowę na Kursu Językowy.§ 5 Zasady Promocji - Rabat "pierwszy tydzień gratis"
1.Uczestnikowi Promocji korzystającemu z Rabatu 50% może zostać dodatkowo przyznany po spełnieniu dodatkowych warunków wskazanych poniżej Rabat „pierwszy tydzień gratis” składający się z następujących korzyści:
a) upust na pierwszy tydzień zajęć odbywających się w ramach Kursu Językowego w wysokości 100 % ceny ww. zajęć;
b) możliwość odstąpienia od Umowy w zakresie wybranego Kursu Językowego w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w ramach Kursu Językowego, bez ponoszenia dalszych kosztów przez Uczestnika Promocji.;

2. Rabat „pierwszy tydzień gratis” zostanie przyznany Uczestnikowi Promocji, który w Okresie Trwania Promocji uzupełni wszystkie dane w ramach formularza zapisu znajdującego się na stronie www.profilngua.pl oraz wyrazi zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą wszystkich wskazanych kanałów komunikacji elektronicznej, a następnie spełni wszystkie warunki określone w § 4 ust. 2 powyżej.
3. W ramach realizacji uprawnienia przyznanego w ust. 1 lit. b) powyżej Uczestnik Promocji musi w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia Kursu Językowego złożyć w Placówce Profi Lingua lub online na wskazany powyżej adres e-mail Organizatora Promocji oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy. W takim przypadku Uczestnik Promocji nie ponosi żadnych kosztów związanych z zawarciem Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wygasa po upływie powyższego terminu.
4. W przypadku nieskorzystania przez Uczestnika Promocji z uprawnienia przyznanego w ust. 1 lit. b) powyżej i kontynuacji Kursu Językowego, ostateczna cena Kursu Językowego z uwzględnieniem Rabatu 50% zostanie pomniejszona o równowartość zajęć odbywających się w pierwszym tygodniu Kursu Językowego, o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej. Rabat w wysokości równowartości tych zajęć zostanie naliczony w ten sposób, że uwzględniać go będzie całkowita cena Kursu Językowego, w przypadku, gdy płatność jest realizowana jednorazowo, albo odpowiednio, ostatnia z rat uiszczanych za Kurs Językowy – w przypadku płatności w ratach.  
§ 6 Ogólne zasady Promocji
 1. Poniższe zasady odnoszą się do wszystkich Rabatów przewidzianych Regulaminem.
 2. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 3. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów Językowych jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika Promocji. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Uczestnik Promocji może dokonać wyboru innej grupy.
 4. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.
 5. Przyznane w ramach Promocji korzyści w zakresie Rabatów w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
§ 7 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
 2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiących integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem Umowy, w tym Umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 6 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profilingua.pl/regulaminy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Rabat dla nauczyciela”
Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.
Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Gniezno ul. B. Chrobrego 11 tel. 61 428 46 76
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12
tel. 883 984 046
Wszystkie kursy językowe