Regulamin
konkursu na Facebook’u
„Konkurs na Ambasadorów ProfiLingua”


§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia w serwisie Facebook konkursu pod nazwą „Konkurs na Ambasadorów ProfiLingua” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie profilu Szkoły Języków Obcych ProfiLingua w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/profilingua/ (dalej: „Fanpage”).
 3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, REGON: 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 zł, BDO 000114836 (wpłaconym w całości), numer telefonu  801 220 555  (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), adres e-mail wsip@wsip.com.pl, prowadząca Centrum Edukacyjne ProfiLingua (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzany, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

§ 2. Uczestnicy
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą także brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie, w stosunku przysposobienia albo we wspólnym pożyciu.
 

§ 3. Okres Trwania Konkursu
 1. Konkurs zostanie udostępniony w formie ogłoszenia konkursowego, które zostanie opublikowane w ramach postu konkursowego na Fanpage Organizatora w dniu 02.06.2022 r. (dalej: „Post Konkursowy”).
 2. Konkurs trwa od godziny 10:00 dnia 03.06.2022 r. do godziny 23:59 dnia 20.06.2022 r. dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 


§ 4 Zasady udziału w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu spełnić wszystkie poniższe warunki łącznie:

1.1. odpowiedzieć na pytanie konkursowe zawarte w Poście Konkursowym (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”) i zgłosić Odpowiedź Konkursową do udziału w Konkursie poprzez zamieszczenie jej w formie komentarza pod Postem Konkursowym na Facebooku wraz z linkiem do swojego profilu na Instagramie,

1.2. być zarejestrowanym użytkownikiem w serwisie Facebook oraz Instagram,

1.3. posiadać profil na Instagramie z co najmniej 3 000 obserwujących, za pośrednictwem którego w okresie miesiąca przed początkiem Okresu Trwania Konkursu Uczestnik opublikował co najmniej jeden post z zakresu lifestyle, hobby, edukacja, podróże, moda, jedzenie, parenting, nauka, rozrywka lub sport,

1.4. potwierdzić zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie oraz zaakceptować te warunki poprzez zamieszczenie w treści komentarza zawierającego zgłoszenie Odpowiedzi Konkursowej następującej klauzuli: „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem konkursu” lub poprzez przesłanie takiej informacji na adres Organizatora,

1.5. zobowiązać się w przypadku wygrania Konkursu i otrzymania tytułu Ambasadora ProfiLingua do zamieszczenia 2 postów ze zdjęciem związanych z nauką z ProfiLingua (oznaczenie, opis nauki, rezultatu i odczucia) oraz do opublikowania 4 relacji w formie stories z oznaczeniem profilu ProfiLingua, po uprzednim uzgodnieniu treści z przedstawicielem Organizatora.

2. Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną Odpowiedź Konkursową.

3. Zgłaszając Odpowiedź Konkursową Uczestnik gwarantuje, że jest jej autorem i przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej odpowiedzi, prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, a także, że powyższa Odpowiedź Konkursowa nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz praw i dóbr osobistych osób trzecich.

4. Odpowiedź Konkursowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, w tym jej treść i forma nie może:

a) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych,

b) naruszać dobrych obyczajów,

c) naruszać dóbr osobistych Organizatora ani osób trzecich, a w szczególności nie może zawierać:

- zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
- zawierających treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym, lub dyskryminujących grupy społeczne.§ 5 Nagroda
 1. Nagrodami w Konkursie dla 2 równorzędnych zwycięzców jest indywidualny kurs językowy z oferty Centrum Edukacyjnego ProfiLingua o wymiarze 20 x 60 min w formie stacjonarnej lub online o wartości 1999 zł.
 2. Przyznanie honorowego tytułu Ambasadora ProfiLingua.
 3. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Nagród
 1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową oceniającą Odpowiedzi Konkursowe. Komisja konkursowa, oceniająca Odpowiedzi Konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność i pomysłowość Odpowiedzi Konkursowych. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie Odpowiedzi Konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie, zgłoszone Organizatorowi zgodnie z warunkami Regulaminu. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnień w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu komisja konkursowa wyłoni dwóch równorzędnych zwycięzców, których odpowiedzi komisja konkursowa uzna za najbardziej oryginalne, kreatywne i pomysłowe spośród wszystkich otrzymanych przez Organizatora w ramach Konkursu Odpowiedzi Konkursowych.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem postu, który zostanie opublikowany w dniu 22.06.2022 r. na Fanpage Organizatora.
 4. W dniu 22.06.2022 r. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu, przesyłając im informację o przyznaniu nagrody w Konkursie w prywatnej wiadomości przesłanej na ich konto użytkownika w serwisie Facebook.
 5. Przedstawiciele ustawowi zwycięzców Konkursu zostaną także poproszeni o przesłanie drogą mailową na adres e-mail Organizatora najpóźniej do dnia 30.06.2022 r. danych niezbędnych do wydania nagród, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, tj. adresu mailowego do wysyłki nagrody w Konkursie. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania nagród w Konkursie.
 6. Wydanie zwycięzcy nagrody w Konkursie, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, nastąpi do dnia 10.07.2022r. z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, jest także złożenie podpisu na protokole odbioru ww. nagrody.

§ 7 Dane osobowe

1. [Dane administratora] Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego jednoczenie ich administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).

Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora (Organizator).

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych] Cele i podstawa prawna przetwarzania danych są następujące:

a) realizacja Konkursu, w tym rozpatrzenie ewentualnych reklamacji i wydanie nagród w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z koniecznością przetwarzania danych w powyższych celach, w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.;
b) obrona roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu.
c) w przypadku osób nagrodzonych dane będą przetwarzane w celach podatkowych. Podstawą praną przetwarzania danych jest nasz obowiązek wynikający z przepisów o rachunkowości.

3. [Okres przechowywania danych osobowych] Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizacją Konkursu, a w przypadku osób nagrodzonych przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości.

4. [Odbiorcy danych] Odbiorcami danych będą następujące podmioty:

a) pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych;
b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych oraz ich upoważnieni pracownicy, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, usług księgowych;
c) firmy kurierskie – w celu dostarczenia nagród w Konkursie.

5. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych przy zgłoszeniu Pracy Konkursowej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.3. Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, o której mowa w zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.4. Regulaminu, jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest niezbędne do wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie oraz ewentualnie uzyskania nagrody w Konkursie.

6. [Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec administratora (Organizatora) z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c) prawa do żądania usunięcia jej danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku administrator (Organizator) zrealizuje to prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych;
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). W przypadku wniesienia ww. sprzeciwu administratorowi (WSiP) nie wolno będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że administrator (WSiP) wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora (Organizatora) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli.


§ 8 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu tj. od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 22 lipca 2022 r. (w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), co w żaden sposób nie pozbawia osoby zgłaszającej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej – z dopiskiem: „30 urodziny ProfiLingua”), lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
 3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub odpowiednio, drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w reklamacji. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 9 Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie profilu Szkoły Języków Obcych ProfiLingua w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/profilingua/.
Wszystkie kursy językowe