Regulamin Promocji
„Polecenia – wiosna 2022”


§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: 22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Centrum Edukacyjne ProfiLingua, (dalej „Organizator Promocji”).

§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 10:00 dnia 26.04.2022 roku do godziny 18:00 dnia 31.12.2022 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).

§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Bon podarunkowy – kupon premiowy Sodexo, którego wystawcą jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, uprawniający do wykorzystania w punktach partnerów Sodexo honorujących Kupony Premiowe, których lista dostępna jest na stronie https://www.sodexo.pl/lojalnosc/kupony-premiowe/;
2. Kurs – grupowy kurs językowy znajdujących się w ofercie ProfiLingua lub grupowy kurs pozajęzykowy dla dzieci i młodzieży, w tym kurs Przedszkolaki Bystrzaki, Bystrzakowa Akademia Naukowa, kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, polskiego i matematyki, kurs przygotowujący do matury z polskiego, angielskiego i matematyki, znajdujące się w ofercie Organizatora Promocji. Szczegóły dotyczące Kursów, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz 22 364 56 40;
3. Placówka ProfiLingua- znajdująca się na terenie Polski placówka Centrum Edukacyjnego ProfiLingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek ProfiLingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu;
4. Promocja – promocja pod nazwą Polecenia – wiosna 2022 której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
5. Polecający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecająca w ramach Promocji Poleconego;
6. Polecony – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 (1) k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecona w ramach Promocji przez Polecającego lub działająca jako przedstawiciel ustawowy poleconego osoby małoletniej, będącej uczestnikiem zajęć w ramach Kursu;
7. Rabat – obniżenie ceny katalogowej Kursu o kwotę wskazaną w Regulaminie;
8. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 4 Ogólne zasady Promocji

1. Udział w Promocji jest zawsze dobrowolny.
2. Promocja polega na przyznaniu Polecającemu określonych w Regulaminie korzyści po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
3. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.
4. Przyznany w ramach Promocji rabat lub inne korzyści w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).


§ 5 Szczegółowe zasady Promocji

1.    Organizator Promocji przyzna Polecającemu, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 lit a) poniżej, przy jednoczesnym spełnieniu przez Poleconego wszystkich warunków określonych w ust. 2 lit. b) poniżej, według wyboru Polecającego:
a)    Bon podarunkowy albo
b)    Rabat o wartości określonej w § 6 ust. 1 Regulaminu.
2.    Bon podarunkowy albo Rabat zostanie przyznany Polecającemu, jeżeli
a)    Polecający w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
i.    przyjdzie z Poleconym do Placówki ProfiLingua,
ii.    oświadczy w Placówce ProfiLingua, że chce skorzystać z Promocji i potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem,
iii.    w przypadku wyboru Rabatu - zawrze z Organizatorem umowę na Kurs.
b)    Polecony w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
i.    przyjdzie z Poleconym do Placówki ProfiLingua,
ii.    w wyniku polecenia zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Kurs,
iii.    rozpocznie Kurs i nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na Kurs bez ważnej przyczyny w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3.    Polecony może zostać polecony w ramach Promocji tylko przez jednego Polecającego.
4.    Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Poleconego. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Polecony może dokonać wyboru innej grupy.
5.    Jeżeli Polecający skorzysta z Rabatu, a Polecony nie rozpocznie Kursu lub w okresie, o którym mowa w ust. 2 lit. b) (iii) powyżej (tj. 30 dni od rozpoczęcia pierwszych zajęć), złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na Kurs z przyczyn, za które Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności, Polecający traci prawo do Rabatu i zobowiązany będzie do uregulowania wartości Rabatu w terminie 14 dni od 26.04.2022.§ 6 Zasady przyznania Bonów podarunkowych lub Rabatów

1.    Polecający otrzyma Bon podarunkowy albo Rabat o wartości:

a)    200 (dwustu) złotych – za 1 Poleconego, który spełni wszystkie warunki określone w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu;
b)    400 (czterysta) złotych – za 2 Poleconych, którzy spełnią wszystkie warunki określone w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu;
c)    600 (sześćset) złotych – za 3 Poleconych, którzy spełnią wszystkie warunki określone w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu;
d)    800 (ośmiuset) złotych – za 4 Poleconych, którzy spełnią wszystkie warunki określone w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu;
e)    1000 (tysiąc) złotych – za 5 Poleconych, którzy spełnią wszystkie warunki określone w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu;
f)    1200 (tysiąc dwieście) złotych – za 6 Poleconych, którzy spełnią wszystkie warunki określone w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu;
g)    1400 (tysiąc czterysta) złotych – za 7 Poleconych, którzy spełnią wszystkie warunki określone w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu;
h)    1600 (tysiąc sześćset) złotych – za 8 Poleconych, którzy spełnią wszystkie warunki określone w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu;
i)    1800 (tysiąc osiemset) złotych – za 9 Poleconych, którzy spełnią wszystkie warunki określone w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu;
j)    2000 (dwa tysiąc) złotych – za 10 i więcej Poleconych, którzy spełnią wszystkie warunki określone w § 5 ust. 2 lit. b) Regulaminu.

2.    Suma Bonów podarunkowych lub Rabatu nie może przekroczyć wartości 2000 (dwa tysiące) złotych.
3.    Bony podarunkowe będą wydawane w okresie od dnia 26.04.2022r. do 28.02.2023r. (dalej: „Okres Wydawania Bonów”).
4.    Polecający, który uzyska prawo do Bonu podarunkowego w Okresie Wydawania Bonów podarunkowych będzie mógł go odebrać osobiście z Placówki, w której uczęszcza na Kurs, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upływa 30 -dniowy termin wskazany w § 5 ust. 2 lit. b) (iii)) Regulaminu w stosunku do każdego z Poleconych albo złożyć wniosek do Organizatora Promocji o doręczenie pocztą/kurierem.
5.    Bon podarunkowy lub Rabat w żadnym zakresie nie podlega zamianie na ekwiwalent, w tym pieniężny.
6.    Polecający nie może przenosić praw do uzyskanego Bonu podarunkowego lub Rabatu na osoby trzecie.
7.    Organizator nie udziela gwarancji na Bon podarunkowy. Organizator ma obowiązek dostarczenia Bonu podarunkowego wolnego od wad. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Polecającego, który otrzymał w ramach Promocji Bon podarunkowy, z tytułu jego wad fizycznych i prawnych na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

.

§ 7 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
  2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
2.    W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia umowy na Kurs i postanowienia ogólnych warunków sprzedaży/regulaminu, stanowiących integralną część umowy na Kurs oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3.    Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 9 ogólnych warunków sprzedaży/regulaminu.
4.    Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profilingua.pl/regulaminy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Polecony nagrodzony”

Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.

Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12
tel. 883 984 046
Wszystkie kursy językowe