Regulamin Promocji
„Vouchery świąteczne”

 

§ 1 Organizator Promocji

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu „ProfiLingua na wiosnę” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w ramach wydarzenia „Poranki filmowe dla dzieci w Kinie Helios” we Wrocławiu.
 3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, REGON: 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 zł (wpłaconym w całości), BDO 000114836, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,  numer telefonu 801 220 555 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), adres e-mail wsip@wsip.com.pl, prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua (zwana dalej „Organizatorem”).


§ 2 Okres Trwania Promocji

Konkurs trwa od dnia 6 kwietnia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).§ 3 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba dorosła (pełnoletnia, która ukończyła 18 lat).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą także brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie, w stosunku przysposobienia lub we wspólnym pożyciu.

 

§ 4 Zasady udziału w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w Okresie Trwania Konkursu winien spełnić łącznie poniższe warunki:

a) Odpowiedzieć na pytanie konkursowe nr 4 (zwanej dalej: „Odpowiedzią Konkursową”) zawarte w ankiecie konkursowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu (zwanej dalej „Ankietą Konkursową”),
b) Przekazać wypełnioną Ankietę Konkursową pracownikowi Szkoły Języków Obcych Profi Lingua we Wrocławiu w Okresie Trwania Konkursu,
c) Potwierdzić zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i zaakceptować te warunki (poprzez zaznaczenie przez Uczestnika właściwego checkboxa umieszczonego w treści Formularza Konkursowego).

2. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedną Ankietę Konkursową w Okresie Trwania Konkursu.

3. Składając Ankietę Konkursową do Konkursu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt a) Regulaminu, Uczestnik gwarantuje, że jest autorem udzielonej Odpowiedzi Konkursowej.

4. Udzielona Odpowiedź Konkursowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, w tym jej treść i forma nie mogą:

a) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych,
b) naruszać dobrych obyczajów,
c) naruszać dóbr osobistych Organizatora ani osób trzecich, a w szczególności nie może zawierać:
- zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
- zawierających treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym, lub dyskryminujących grupy społeczne.

 

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest karnet do kina Helios o wartości 279 zł dla 1 osób na dowolny seans.
 2. Karnet jest możliwy do wykorzystania w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania nagrody  w kinach sieci Helios na terenie całej Polski.
 3. Karnet zostanie wydany w formie papierowej.
 4. Przewidziana jest jedna nagroda w Konkursie. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 5. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagrody, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 6 Roztrzygnięcie Konkursu i przyzanie Nagród

 1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową oceniającą Odpowiedź Konkursową. Komisja konkursowa, oceniająca Odpowiedź Konkursową, będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność i pomysłowość Odpowiedzi Konkursowych. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie Odpowiedzi Konkursowe zgłoszone Organizatorowi zgodnie z warunkami Regulaminu. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnień w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu komisja konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę Konkursu, którego Odpowiedź Konkursową komisja konkursowa uzna za najbardziej oryginalną, kreatywną i pomysłową spośród wszystkich otrzymanych przez Organizatora w ramach Konkursu Odpowiedzi Konkursowych.
 3. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu nastąpi do dnia 15.05.2022 r. Organizator niezwłocznie skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu, przesyłając mu informację o przyznaniu nagrody w Konkursie w wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 4. Wydanie zwycięzcy nagrody w Konkursie, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, nastąpi w drodze przesyłki pocztowej na wskazany przez Uczestnika adres. Przesyłka pocztowa zostanie nadana do dnia 31.05.2022 r.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu, tj. od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 roku (w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), co w żaden sposób nie pozbawia osoby zgłaszającej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, w szczególności na gruncie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w zakresie wadliwości rzeczy i należytego świadczenia usług.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej – z dopiskiem: „Konkurs ProfiLingua na wiosnę”), lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
 3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub odpowiednio, drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania na stronie internetowej ProfiLingua www.profi-lingua.pl

Załącznik nr 1 Ankieta Konkursowa

Dostępna pod adresem: https://hubs.ly/Q017hZPk0

Wszystkie kursy językowe