Regulamin Promocji
"Drugi Język Gratis"

§ 1 Orgzanizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Centrum Edukacyjne ProfiLingua (dalej „Organizator Promocji”).§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 9.00 dnia 3 stycznia 2022 roku do godziny 18.00 dnia 28 lutego 2022 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

a) Drugi język – bezpłatny kurs w formule online z języka angielskiego, niemieckiego albo hiszpańskiego dla dorosłych i młodzieży na poziomie podstawowym (A1) w wymiarze 20 godzin (45 min.), przyznany Uczestnikowi Promocji organizowany w przedziale od 1 marca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, realizowany na podstawie zawartej z Uczestnikiem Promocji umowy na Drugi język;

b) Placówka ProfiLingua - znajdująca się na terenie Polski placówka Centrum Edukacyjnego Profi Lingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu;

c) Promocja – promocja „Drugi Język Gratis”, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;

d) Regulamin - niniejszy Regulamin;

e) Kurs podstawowy – grupowy kurs językowy dla dorosłych lub młodzieży lub grupowy kurs maturalny dla młodzieży, znajdujący się w ofercie Organizatora Promocji. Na potrzeby Promocji, za młodzież uważa się osoby od 13 roku życia. Szczegóły dotyczące Kursów podstawowych, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz 22 364 56 40;

f) Uczestnik Promocji - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła umowę na Kurs językowy i która bierze udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);

§ 4 Ogólne zasady Promocji
  1. Udział w Promocji jest zawsze dobrowolny.
  2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnik Promocji określonych w Regulaminie korzyści po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
  3. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.
  4. Przyznany w ramach Promocji Drugi Język w żadnym zakresie nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
  5. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§ 5 Szczegółowe zasady Promocji

1. Rabat, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie przyznany Uczestnikowi, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie poniższe warunki, tj.:

a) zawrze z Organizatorem umowę na Kurs podstawowy,
b) złoży oświadczenie o chęci skorzystania z Promocji i potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Regulaminu,

będzie uprawniony do skorzystania z bezpłatnego Drugiego Języka. W celu skorzystania z kursu na Drugi Język konieczne jest zawarcie umowy na Drugi język.

2. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

3. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursu podstawowego i Drugiego języka jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w wybranej grupie. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, można dokonać wyboru innej grupy.


§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 7 Postanowienia końcowe
  1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
  2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia umowy na kurs i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży/Regulaminu Kursów online, stanowiących integralną część umowy na kurs oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 9 Ogólnych Warunków Sprzedaży lub odpowiednio § 9 Regulaminu kursów online.
  4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profi-lingua.pl/regulamin/2022/regulamin-promocji-drugi-jezyk-gratisZałącznik nr 1

Lista placówek w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie..

Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12 tel. 883 984 046
Wszystkie kursy językowe