Regulamin Promocji
„Karnety do siłowni”

§ 1
Definicje
1.         Organizatorem Promocji pod nazwą „Karnety do siłowni” (zwanej dalej „Promocją”) jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, zwana dalej „WSiP”.
2.         Promocja trwa od godziny 10:00 dnia  28.10.2019 roku do godziny 18:00 dnia 22 listopada 2019 roku lub do wyczerpania miejsc w grupach Rocznych Kursów lub do wyczerpania  zapasów Karnetów Zdrofit (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej), dalej „Okres Trwania Promocji”.
3.         Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
3.1.      Promocja – promocja „Karnety do siłowni”, której organizatorem jest WSiP; Szczegółowe zasady Promocji określone są w Regulaminie;
3.2.      Regulamin- niniejszy Regulamin;
3.3.      Placówka Profi Lingua - znajdująca się na terenie Warszawy placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie. Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
3.4. Roczny Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020 lub Roczny Kurs lub Kurs–kurs językowy, w tym kurs egzaminacyjny,  z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych oferowanych przez WSiP w roku szkolnym 2019/2020 w Placówkach Profi Lingua, obejmujący obydwa semestry (semestr I oraz semestr II) roku szkolnego 2019/2020, z wyłączeniem kursów Disney English.
3.5. Umowa na Roczny Kurs lub Umowa– umowa na Roczny Kurs językowy w roku szkolnym 2019/2020;
3.6. Uczestnik Promocji- pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
3.7. Karnet Zdrofit lub Karnet- karnet na okaziciela (nieprzypisany do danej, konkretnej osoby), którego wydawcą jest spółka Zdrofit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4, uprawniający posiadacza Karnetu do bezpłatnego korzystania z siłowni oraz wszystkich zajęć grupowych we wszystkich klubach Zdrofit, wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu, przez okres 14 dni od daty aktywacji takiego Karnetu przez jego posiadacza w dowolnym klubie Zdrofit wskazanym w załączniku nr 2 do Regulaminu. Karnet Zdrofit może być aktywowany najpóźniej
do dnia 30 listopada 2019 r. włącznie w każdym z klubów Zdrofit wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu. W celu aktywacji Karnetu Zdrofit niezbędne jest wypełnienie, w dowolnym klubie Zdrofit wskazanym w załączniku nr 2 do Regulaminu, Deklaracji Członkowskiej Zdrofit oraz akceptacja Regulaminu Sieci Fintess Klubów Zdrofit, które to dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.zdrofit.pl, w recepcji każdego z klubów Zdrofit wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu oraz w biurze obsługi klienta każdej z Placówek Profi Lingua. Szczegółowe zasady korzystania z Karnetów Zdrofit, w tym zasady ich aktywacji, zawarte są w Regulaminie Karnetu Zdrofit, którego treść dostępna jest w recepcji każdego z klubów Zdrofit wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu oraz w biurze obsługi klienta każdej z Placówek Profi Lingua;
 
§ 2
  Zasady Promocji
 1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 poniżej, bonusu w postaci Karnetu Zdrofit. Liczba Karnetów Zdrofit jest ograniczona i wynosi łącznie 1110 sztuk.
 2. Uczestnikiem Promocji może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), która w Okresie Trwania Promocji spełni wszystkie poniższe warunki łącznie:
 
a)         oświadczy w Placówce Profi Lingua, przed zawarciem Umowy, o której mowa w lit. b) poniżej, że chce skorzystać z Promocji oraz
b)        potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Regulaminu i zawrze z WSiP w Placówce Profi Lingua Umowę na Roczny Kurs.
 1. Uczestnik Promocji, który uzyska prawo do Karnetu Zdrofit na zasadach określonych w Regulaminie (spełni wszystkie warunki określone w ust. 2 powyżej), będzie mógł go odebrać w biurze obsługi klienta Placówki Profi Lingua, w której zawarł Umowę na Roczny Kurs, począwszy od momentu spełnienia wszystkich warunków wskazanych w ust. 2 powyżej do dnia 22 listopada 2019 r. włącznie.
 2. WSiP nie udziela gwarancji na Karnet Zdrofit. WSiP ma obowiązek dostarczenia Karnetu Zdrofit wolnego od wad. WSiP ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników Promocji, którzy otrzymali w ramach Promocji Karnet Zdrofit, z tytułu wad fizycznych i prawnych Karnetu Zdrofit na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 3. Z Promocji można będzie skorzystać wyłącznie w wybranych Placówkach ProfiLingua. Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 5. Wypowiedzenie przez Uczestnika Promocji zawartej przez niego Umowy na Roczny Kurs, po uzyskaniu prawa do Karnetu Zdrofit zgodnie z Regulaminem, nie pozbawia go w żaden sposób prawa do ww. Karnetu.
 6. Promocja nie obejmuje pracowników WSiP.
 
§ 3
Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do WSiP: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub na adres dowolnej Placówki ProfiLingua) lub telefonicznie na numer 22 368 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl
WSiP rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację WSiP przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 4
Postanowienia końcowe
1.         Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSiP z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
2.         W pozostałych kwestiach, w tym dotyczących odpowiedzialności WSiP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na Roczny Kurs, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Umowy na Roczny Kurs i postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży umowy na kurs, stanowiące integralną część ww. Umowy, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.          
3.         Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua, wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu, oraz na stronie internetowej pod adresem www.profilingua.pl/regulaminy
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Karnety do siłowni”– Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji „Karnety do siłowni” na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie Promocji.
 
Szkoły „ProfiLingua”
 • ul. Lazurowa 14, Warszawa
 • ul. Marszałkowska 104/122, Warszawa
 • al. Reymonta 12, Warszawa
 • ul. Wałbrzyska 11, Warszawa
 • ul. Zielna 41/43, Warszawa
 • al. Niepodległości 177, Warszawa
 • ul. Światowida 18, Warszawa
 • ul. Kondratowicza 37, Warszawa
 • al. KEN 97, Warszawa
 • ul. Powsińska 34, Warszawa
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Karnety do siłowni”– Lista klubów Zdrofit, w których możliwa będzie realizacja Karnetów Zdrofit, w tym ich aktywacja
 
 
 
 
 
Wszystkie kursy językowe