Regulamin realizacji
Voucherów ProfiLingua na 10 lekcji Kursu Rocznego ze 100% rabatem

§ 1. Definicje

  1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1.1. Wydawca lub WSiP – spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068, NIP: 5272605292, kapitał zakładowy 40.736.880 złotych (opłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: kontakt@profilingua.pl, numer telefonu (22) 364 56 40 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), prowadząca Szkołę Języków Obcych ProfiLingua i będąca wydawcą Voucherów ProfiLingua na 10 lekcji Kursu Rocznego;

1.2. Placówka ProfiLingua - znajdująca się na terenie Warszawy placówka Szkoły Języków Obcych ProfiLingua, w której możliwa będzie realizacja Voucherów ProfiLingua na 10 lekcji Kursu Rocznego ze 100% rabatem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Lista placówek Szkoły Języków Obcych ProfiLingua, w których możliwa będzie realizacja Voucherów, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.3. Voucher ProfiLingua na 10 lekcji Kursu Rocznego ze 100% rabatem lub Voucher– wydawany przez WSiP w formie papierowej voucher, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, zawierający maksymalnie 3 cyfrowy numer, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do zawarcia Umowy na 10 lekcji Kursu Rocznego i uzyskania 100% rabatu na ww. 10 lekcji Kursu Rocznego na zasadach określonych w Regulaminie;

1.4. Okres ważności Vouchera- okres od dnia 20.01.2020 do dnia 31 marzec 2020 r. włącznie, w którym możliwa będzie realizacja Vouchera, na zasadach określonych w Regulaminie;

1.5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, będąca każdorazowym posiadaczem Vouchera, która przedstawi go w Placówce ProfiLingua w celu jego realizacji i uzyskania rabatu na 10 lekcji Kursu Rocznego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.

1.6. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady realizacji Voucherów ProfiLingua na 10 lekcji Kursu Rocznego ze 100% rabatem, dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta każdej z Placówek ProfiLingua, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.profi-lingua.pl/regulaminy

1.7. Kurs Roczny lub Kurs– grupowy kurs językowy, w tym kurs egzaminacyjny, obejmujący obydwa semestry (semestr I oraz semestr II) roku szkolnego 2019/2020, z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych oferowanych przez WSiP w roku szkolnym 2019/2020 w Placówkach ProfiLingua, z wyłączeniem kursów Disney English, na który to Kurs Roczny w Okresie ważności Vouchera dostępne będą wolne miejsca w grupie;

Szczegóły dotyczące Kursów Rocznych, w tym ich dostępności w Placówkach ProfiLingua, dostępne są:

a) pod numerami telefonów poszczególnych Placówek ProfiLingua wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz

b) w biurze obsługi klienta Placówek ProfiLingua.

1.8. Umowa na 10 lekcji Kursu Rocznego lub Umowa- Umowa na 10 kolejnych zajęć Kursu Rocznego, tj. łącznie 10 lekcji 45 minutowych (2 x 2 lekcje w tygodniu przez kolejno następujące po sobie tygodnie); Harmonogram ww. 10 zajęć Kursu Rocznego określony będzie szczegółowo w ww. Umowie na 10 lekcji Kursu Rocznego;

§ 2. Zasady realizacji Voucherów ProfiLingua na 10 lekcji Kursu Rocznego ze 100% rabatem

1. Voucher ProfiLingua na 10 lekcji Kursu Rocznego ze 100% rabatem uprawnia wyłącznie do jego realizacji na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Realizacja Voucherów, na zasadach określonych w Regulaminie, możliwa będzie wyłącznie od dnia 20.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. włącznie (dalej „Okres ważności Vouchera”) w Placówkach ProfiLingua. Po upływie Okresu ważności Vouchera traci on ważność i nie będzie mógł zostać zrealizowany na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Na warunkach określonych w Regulaminie, WSiP przyznaje Użytkownikowi, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 4 poniżej, rabat na 10 kolejnych zajęć (45-minutowych lekcji) wybranego przez Użytkownika Kursu Rocznego, objętych Umową na 10 lekcji Kursu Rocznego, w wysokości 100% ceny ww. zajęć określonej w Umowie na 10 lekcji Kursu Rocznego. Umowę na 10 lekcji Kursu Rocznego będzie mógł zawrzeć wyłącznie Użytkownik będący posiadaczem Vouchera. Umowa na 10 lekcji Kursu Rocznego uprawnia do skorzystania wyłącznie z ww. 10 lekcji Kursu Rocznego, objętych ww. Umową. Kontynuacja nauki w ramach danego Kursu Rocznego, po zrealizowaniu 10 lekcji objętych Umową na 10 lekcji Kursu Rocznego, wymagała będzie zawarcia nowej umowy na kolejne zajęcia Kursu Rocznego. Użytkownik, po zrealizowaniu zajęć objętych Umową na 10 lekcji Kursu Rocznego, nie ma obowiązku zawarcia kolejnej umowy na dalsze zajęcia Kursu Rocznego.
4. Uprawnionym do zawarcia Umowy na 10 lekcji Kursu Rocznego i skorzystania z rabatu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, będzie Użytkownik, który w Okresie ważności Vouchera spełni wszystkie poniższe warunki łącznie:

4.1. okaże oryginalny Voucher w Placówce ProfiLingua przed zawarciem ze WSiP Umowy na 10 lekcji Kursu Rocznego i wyda go personelowi Placówki ProfiLingua, który dokona jego zatrzymania, oraz

4.2. oświadczy w Placówce ProfiLingua, przed zawarciem Umowy na 10 lekcji Kursu Rocznego, że chce skorzystać z Promocji oraz

4.3. potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Regulaminu i zawrze ze WSiP w Placówce ProfiLingua Umowę na 10 lekcji Kursu Rocznego.

Po zawarciu Umowy na 10 lekcji Kursu Rocznego przez danego Użytkownika Voucher nie będzie podlegał zwrotowi temu Użytkownikowi.

5. Voucher można będzie zrealizować wyłącznie w wybranych Placówkach ProfiLingua. Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwa będzie realizacja Vouchera na zasadach określonych w Regulaminie, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Wypowiedzenie przez Użytkownika zawartej przez niego Umowy na 10 lekcji Kursu Rocznego po uzyskaniu rabatu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie pozbawia go w żaden sposób prawa do ww. rabatu, tzn. Użytkownik nie będzie obciążany opłatą z tytułu lekcji Kursu Rocznego, z których on albo, odpowiednio, uczestnik ww. Kursu skorzysta w ramach Umowy na 10 lekcji Kursu Rocznego.
7. W przypadku likwidacji grupy Kursu Rocznego - co może nastąpić w ciągu pierwszych trzech tygodni od daty rozpoczęcia zajęć ww. Kursu w danym semestrze nauki, jeżeli liczebność grupy wynosi mniej niż 60 % stanu maksymalnego określonego w Umowie na 10 lekcji Kursu Rocznego - Użytkownik albo, odpowiednio, uczestnik ww. Kursu (w przypadku, gdy Użytkownik sam nie jest uczestnikiem ww. Kursu) ma prawo do odbycia niewykorzystanej liczby lekcji z 10 lekcji Kursu Rocznego na innym Kursie Rocznym, na który to Kurs dostępne będą wolne miejsca w grupie, pod warunkiem zawarcia przez Użytkownika w Placówce ProfiLingua, nie później niż w ciągu 3 tygodni od likwidacji grupy Kursu Rocznego, którego dotyczy Umowa na 10 lekcji Kursu Rocznego, aneksu do Umowy na 10 lekcji Kursu Rocznego, wskazującego w której Placówce ProfiLingua, w ramach którego Kursu Rocznego posiadającego wolne miejsca w grupie i w jakich dniach Użytkownik albo, odpowiednio, uczestnik ww. Kursu odbywał będzie ww. niewykorzystane lekcje.
8. Każdy Użytkownik może skorzystać tylko z jednego Vouchera.

§ 3. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane ze Voucherami, w tym z ich realizacją, można zgłosić do WSiP pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, lub na adres dowolnej Placówki ProfiLingua) lub telefonicznie na numer (22) 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu) lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@profilingua.pl

2. WSiP rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację WSiP przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Rabat, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSiP z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.

2. W pozostałych kwestiach, w tym dotyczących odpowiedzialności WSiP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na 10 lekcji Kursu Rocznego, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Umowy na 10 lekcji Kursu Rocznego i postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży umowy na kurs, stanowiące integralną część ww. Umowy, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Regulamin jest dostępny oraz możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta każdej z Placówek ProfiLingua oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.profi-lingua.pl/regulaminy

Potwierdzam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem

data…………..podpis………………………….Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwa będzie realizacja Voucherów ProfiLingua na 10 lekcji Kursu Rocznego ze 100% rabatem:

szkoły „ProfiLingua”

- ul. Lazurowa 14, Warszawa tel.: 605 110 134

- ul. Marszałkowska 104/122, Warszawa tel.: (22) 551 44 55

- al. Reymonta 12, Warszawa tel.: 695 213 788

- ul. Wałbrzyska 11, Warszawa tel.: 695 850 083

- ul. Zielna 41/43, Warszawa tel.: (22) 628 70 04

- al. Niepodległości 177, Warszawa tel.: (22) 626 80 04

- ul. Światowida 18, Warszawa tel.: 883 984 286

- ul. Kondratowicza 37, Warszawa tel.: 602 220 938

- ul. Powsińska 34, Warszawa tel.: (22) 858 36 00

- al. KEN 97, Warszawa tel.: 602 222 649


Wzór Vouchera ProfiLingua na 10 lekcji Kursu Rocznego ze 100% rabatem:Wszystkie kursy językowe