REGULAMIN KONKURSU
„ProfiLingua Twoim sponsorem”

obowiązuje od godziny 17:00 dnia 25.09.2020 r.


§ 1

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu na Facebooku „ProfiLingua Twoim sponsorem” (zwanego dalej „Konkursem”).

§ 2

1.      Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, REGON: 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 zł, BDO 000114836 (wpłaconym w całości), numer telefonu  801 220 555  (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), adres e-mail wsip@wsip.com.pl, prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi-Lingua (zwana dalej „Organizatorem”).

2.         Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3.        W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą także brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie, w stosunku przysposobienia albo we wspólnym pożyciu.

 

§ 3

1.       Konkurs trwa od godziny 17.00 dnia 25.09.2020 r. do godziny 18.00 dnia 30.09.2020r. (dalej „Okres Trwania Konkursu”).

2.     W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu napisać w komentarzu pod postem, dlaczego osobie biorącej udział w konkursie lub osobie jej najbliższej ProfiLingua powinna zasponsorować kurs ONLINE (dalej: „Praca Konkursowa”)

3.      Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową oceniającą Prace Konkursowe. Komisja konkursowa, oceniająca Prace Konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność i pomysłowość Prac Konkursowych. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnień w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4.      Po zakończeniu Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu komisja konkursowa wyłoni trzech równorzędnych zwycięzców, których prace komisja konkursowa uzna za najbardziej oryginalne, kreatywne i pomysłowe spośród wszystkich otrzymanych przez Organizatora w ramach Konkursu Prac Konkursowych (dalej: „Zwycięzca”).

5.     Nagrodami w Konkursie dla trzech Zwycięzców są vouchery uprawniające Zwycięzcę lub osobę, której Zwycięzca udostępni voucher, do otrzymania 100% rabatu na kursy online (20 zajęć x 90 min.) z dowolnego języka dostępnego w ofercie szkoły ProfiLingua online. Voucher należy wykorzystać najpóźniej do 15 listopada 2020 roku. Warunkiem skorzystania z rabatu jest zawarcie umowy na kurs online.

6.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 października 2020 roku. W tym dniu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami, przekazując im informację o przyznaniu nagrody w Konkursie za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook.

7.       Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

8.       Praca Konkursowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, w tym jej treść i forma nie może naruszać:

a)       jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych,

b)      dobrych obyczajów,

c)       dóbr osobistych Organizatora ani osób trzecich, a w szczególności nie może zawierać:

d)      słów powszechnie uznanych za obraźliwe,

e)      treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym, lub dyskryminujących grupy społeczne.

9.      Wydanie Zwycięzcom nagród w Konkursie, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nastąpi do dnia 15 października 2020 roku, poprzez przesłanie kodu vouchera na podany przez Zwycięzcę adres email. Warunkiem przesłania vouchera jest wyrażenie przez Zwycięzcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu email i imienia i nazwiska.

§ 4

1.      Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego jednoczenie ich administratorem. Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora (Organizator). Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl.

2.       Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a)       związanych z realizacją Konkursu, w tym w celu wydania nagród - podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez wiadomość prywatną wraz z podaniem adresu email,

b)      podatkowych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Organizatorze),

c)       obrony roszczeń związanych z udziałem w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu,

3.      Dane będą przechowywane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych lub odpowiednio, do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizacją Konkursu lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i rozliczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.      Odbiorcami danych mogą być usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług.

5.       Każda osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a)       prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia tzw. („prawo do bycia zapomnianym”)

b)      prawa do wycofania w dowolnym czasie zgody co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem,

c)       prawa do przeniesienia Danych,

d)      prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych

6.    Można skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby Organizatora Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, adres Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.profilingua.pl.

7.      Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.     Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie imienia i nazwiska oraz adresu email, jest niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie.

 

§ 5

1.       Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej - z dopiskiem: „Konkurs” - Szkoły Języków Obcych ProfiLingua.

2.       Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub odpowiednio, drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w reklamacji.

3.    Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej WWW pod adresem www.profilingua.pl/regulaminy oraz w siedzibie Organizatora.

Wszystkie kursy językowe