Regulamin Promocji
pod nazwą „Wakacyjny kurs online za 1zł”


obowiązuje od dnia 12.05 do 31.08.2020 r.

§ 1. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
1.1.   Organizator lub WSiP - spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, kapitał zakładowy 40 736 880 (wpłacony w całości), NIP: 5272605292, BDO: 000114836, oświadczająca, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu (22) 368 38 01 opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), prowadząca Szkołę Języków Obcych ProfiLingua i będąca organizatorem Promocji;
1.2.   Promocja - akcja promocyjna „Wakacyjny kurs online za 1zł”, której organizatorem jest WSiP, a której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
1.3.   Placówki ProfiLingua - znajdujące się na terenie Polski placówki Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu;
1.4.   Kurs –grupowy kurs językowy dla dorosłych (stacjonarny lub online) z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych WSiP w roku szkolnym 2020/2021 w Placówkach Profi-Lingua, obejmujący obydwa semestry (semestr I oraz semestr II) roku szkolnego 2020/2021, a łącznie co najmniej 60 godzin zajęciowych (45 min albo 60 min), z wyłączeniem kursów egzaminacyjnych, indywidualnych oraz kursów dla dzieci (w tym Disney English);
1.5.   Umowa na Kurs - umowa na Kurs. Harmonogram zajęć Kursu określony będzie szczegółowo w Umowie na Kurs.
1.6.   Uczestnik promocji – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem Umowę na Kurs i która bierze udział w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
1.7.   Regulamin - niniejszy Regulamin;
1.8.   Kurs wakacyjny – konwersacyjny kurs językowy online z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych WSIP w Placówkach ProfiLingua obejmujący 20 godzin zajęciowych.
1.9.   Umowa na Kurs wakacyjny - umowa na Kurs wakacyjny. Harmonogram zajęć Kursu wakacyjnego określony będzie szczegółowo w Umowie na Kurs wakacyjny.

§ 2. Zasady promocji
1. Promocja trwa od godz. 9:00 dnia 12.05. do godz. 18:00 do dnia 31.08.2020 roku, przy czym Kursy oraz Kursy wakacyjne odbywać się będą w następującym okresie: 1.07 – 15.09.2020.
2. W ramach Promocji Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie poniższe warunki, tj.:
a)      zawrze z Organizatorem Umowę na Kurs,
b)      oświadczy Organizatorowi, że chce skorzystać z Promocji i potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy na Kurs wakacyjny,
- przy zakupie Kursu i Kursu wakacyjnego otrzymuje rabat od ceny katalogowej Kursu wakacyjnego do poziomu 1 zł.
3. W celu skorzystania z Kursu wakacyjnego konieczne jest zawarcie Umowy na Kurs wakacyjny.
4. Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów, tj. dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Promocji nie są stroną umowy na dowolny kurs z oferty Spółki i w ramach Promocji zawierają z Organizatorem Promocji umowę jako nowy klient.
5. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów wakacyjnych jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika promocji. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Uczestnik Promocji może dokonać wyboru innej grupy.
6. Szczegóły dotyczące Kursów i Kursów wakacyjnych, w tym ich cen oraz dostępności w Placówkach ProfiLingua, dostępne są: (i) pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz  22 364 56 40.
7. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
8. Każdy Uczestnik promocji może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
9. Uczestnikiem promocji nie może być pracownik WSiP.
10. Przyznany w ramach Promocji rabat w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 3. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
  2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 4. Postanowienia końcowe
  1. Rabat, o którym mowa w §2 ust. 2 Regulaminu, nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSiP, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
  2. W pozostałych kwestiach, w tym dotyczących odpowiedzialności WSiP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na Kurs, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Umowy na Kurs i Umowy na Kurs wakacyjny, a także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży umowy na kurs i Regulaminu kursów online, stanowiące integralną część ww. Umów, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w §9 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
  4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach ProfiLingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profilingu.pl/regulaminy.
 
                                                                                    Potwierdzam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem
 
                                                                                                      data…………..podpis………………………….Załącznik nr 1

do Regulaminu Promocji „Wakacyjny kurs online za 1zł”– Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała    ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Gniezno ul. B. Chrobrego 11 tel. 61 428 46 76
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Marszałkowska 104/122 tel. 22 551 44 55
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97  
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Kuźnicza 43/45 tel. 71 344 47 74
Wrocław ul. Ruska 11/12 tel. 71 341 87 09
Wszystkie kursy językowe