Regulamin Promocji
 „Zajęcia do końca lutego za 1 zł”

 
§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”). 
§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 9.00 dnia 2 grudnia 2020 roku do godziny 18.00 dnia 12 lutego 2021 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).

 
§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Kurs Językowy w roku szkolnym 2020/2021 – grupowy roczny stacjonarny kurs językowy, z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych Organizatora Promocji, składający się z dwóch semestrów (semestr I i semestr II), których harmonogram zajęć znajduje się w sekretariatach Placówek Profi Lingua i pod numerami telefonów tych placówek.
 2. Kurs Językowy online w roku szkolnym 2020/2021 – grupowy kurs językowy online z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych online Organizatora Promocji, składający się z 60 godzin zegarowych których harmonogram zajęć znajduje się w sekretariatach Placówek Profi Lingua i pod numerami telefonów tych placówek lub jest przesyłany na adres email zainteresowanego klienta.
 3. Placówka Profi Lingua - znajdująca się na terenie Polski placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Udział w Promocji możliwy jest również poprzez zawarcie umowy na odległość (telefonicznie albo email). 
 4. Promocja – promocja pod nazwą „Zajęcia do końca lutego za 1 zł”, której organizatorem jest WSiP, a której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie.
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin;
 6. Uczestnik Promocji - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

 
§ 4 Zasady Promocji

 1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 poniżej, rabatu od ceny katalogowej do poziomu 1 zł na zajęcia w ramach zakupionego Kursu Językowego w roku szkolnym 2020/2021 albo Kursu online w roku szkolnym 2020/2021 odbywające się do końca lutego 2021 r.
 2. Rabat zostanie przyznany Uczestnikowi Promocji, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

               a) oświadczy w Placówce Profi Lingua (albo telefonicznie lub w formie email), że chce skorzystać z Promocji, potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem i zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Kurs Językowy w roku szkolnym 2020/2021 albo Kurs online w roku szkolnym 2020/2021,

               b) przed dniem zawarcia ww. Umowy nie był uczestnikiem zajęć I semestru Kursu Językowego w roku szkolnym 2020/2021 ani Kursu językowego online w roku szkolnym 2020/2021.

 3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 4. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów Językowych jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika Promocji. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Uczestnik Promocji może dokonać wyboru innej grupy.
 5. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.
 6. Przyznany w ramach Promocji rabat w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).


§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
 2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy na Roczny Kurs i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży stanowiących integralną część Umowy na Roczny Kurs, a w przypadku Kursu Językowych online Umowa na ten Kurs i Regulamin Kursów online oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 6 Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz art. 8 Regulamin Kursów online.
 4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profilingua.pl/regulaminy.
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Miesiąc za 1 zł””
Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.

Białystok                 ul. Sienkiewicza 3, tel. 85 741 69 30

Bielsko – Biała        ul. Dąbrowskiego 6, tel. 695 213 774

Bytom                     pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 726 410 096

Chełm                     ul. Popiełuszki 17, tel. 82 565 23 50

Częstochowa          ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15, tel. 34 361 19 06

Gdańsk                   ul. Grunwaldzka 82, tel. 58 767 72 25

Gdynia                    ul. Świętojańska 64/4, tel. 58 621 08 37

Gliwice                   ul. Wyszyńskiego 12, tel. 32 331 42 91

Gniezno                  ul. B. Chrobrego 11, tel. 61 428 46 76

Kalisz                      ul. Al. Wolności 6, tel. 62 757 25 20

Katowice                 ul. Młyńska 23, tel. 32 253 05 19

Kielce                      ul. Warszawska 5, tel. 661 111 715

Kraków                   ul. Podwale 6 i 7, tel. 12 426 16 01

Kraków                   ul. Lubostroń 15, tel. 726 410 087

Legnica                   ul. Rynek 33, tel. 76 856 51 34

Łódź                        ul. Piotrkowska 72, tel.511 069 497

Poznań                    ul. 27 Grudnia 17/19, tel. 61 851 00 62

Poznań                    ul. Słowiańska 55c , tel. 726 410 080

Rzeszów                ul. Rynek 15, tel. 605 110 144

Sosnowiec              ul. Warszawska 12, tel. 32 266 39 39

Szczecin                Pl. Brama Portowa 4, tel.  91 434 24 97

Toruń                     ul. Wielkie Garbary 18, tel. 695 213 456

Warszawa              ul. Lazurowa 14, tel. 22 664 71 70

Warszawa              ul. Zielna 41/43, tel22 628 70 04

Warszawa              al. Niepodległości 177, tel. 22 626 80 04

Warszawa              al. Reymonta 12a, tel. 22 639 76 05

Warszawa              ul. Światowida 18, tel.22 743 50 05

Warszawa              ul. Kondratowicza 37, tel. 602 220 938

Warszawa              ul. Powsińska 34, tel. 22 858 36 00

Warszawa              al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel. 22 644 58 68

Wrocław                 ul. Kuźnicza 43/45, tel. 71 344 47 74

Wszystkie kursy językowe