Regulamin Promocji
pod nazwą „Zgarnij konsolę PS 4”

 
§ 1 Organizator Promocji
Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).

 
§ 2 Okres Trwania Promocji
Promocja trwa od godziny 9.00 dnia 18 sierpnia 2020 roku do godziny 18:00 dnia 31 października 2020 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).

 
§ 3 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. Konsola PS 4 – konsola Sony PlayStation 4Slim 500 GB;
  2. Kurs Disney English – grupowy roczny kurs z języka angielskiego dla dzieci w wieku 4 – 8 lat, którego harmonogram zajęć dostępny jest w sekretariatach Placówek Profi Lingua i pod numerami telefonów tych placówek;
  3. Kurs ProfiSmile - grupowy roczny kurs językowy dla dzieci w wieku 8 – 12 lat, którego harmonogram zajęć dostępny jest w sekretariatach Placówek Profi Lingua i pod numerami telefonów tych placówek;
  4. Placówka Profi Lingua - znajdująca się na terenie Polski placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua biorących udział w Promocji zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  5. Promocja – promocja pod nazwą „Zgarnij konsolę PS 4”, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
  6. Regulamin - niniejszy Regulamin;
  7. Polecony - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), działająca jako przedstawiciel ustawowy małoletniego kursanta poleconego w ramach Promocji przez Polecającego;
  8. Polecający lub Uczestnik Promocji - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecająca w ramach Promocji Poleconego;
 
§ 4 Zasady Promocji

1. Promocja polega na przyznaniu Polecającemu, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 lit. a) poniżej, przy jednoczesnym spełnieniu przez 5 (słownie: pięciu) Poleconych wszystkich warunków określonych w ust. 2 lit. b) i c) poniżej, Konsoli PS 4.
2. Konsola PS 4 zostanie przyznana Uczestnikowi Promocji, jeżeli:
a)      Uczestnik Promocji (Polecający) w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
(i)                w momencie wzięcia udziału w Promocji jest stroną umowy na dowolny roczny kurs językowy,
(ii)              przyjdzie z 5 (słownie: pięcioma) Poleconymi do Placówki Profi Lingua,
(iii)             oświadczy w Placówce Profi Lingua, że chce skorzystać z Promocji i potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem poprzez złożenie podpisu pod treścią Regulaminu.
b)      5 (słownie: pięciu) Poleconych w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
(i)                przyjdą z Polecającym do Placówki Profi Lingua,
(ii)              w wyniku polecenia zawrą z Organizatorem Promocji umowę na Kurs Disney English lub Kurs ProfiSmile,
c)      Żaden z Poleconych nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na odpowiednio Kurs Disney English lub Kurs ProfiSmile w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć.
3. Polecający, który uzyska prawo do Konsoli PS 4 (zostaną spełnione wszystkie warunki określone w ust. 2 powyżej) będzie mógł odebrać Konsolę PS 4 osobiście z Placówki, w której uczęszcza na kurs, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upływa 30 -dniowy termin wskazany w ust. 2 lit. c) Regulaminu w stosunku do każdego z Poleconych.
4. Polecony może zostać polecony w ramach Promocji tylko przez jednego Polecającego.
5. Polecający może wziąć udział w promocji tylko jeden raz.
6. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.
7. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).Organizator Promocji nie udziela gwarancji na Konsole PS 4.
8. Organizator Promocji ma obowiązek dostarczenia Konsoli PS 4 wolnej od wad. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność wobec Uczestnika Promocji, który otrzymał w ramach Promocji Konsole PS 4, z tytułu jej wad fizycznych i prawnych na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.Konsola PS 4 w żadnym zakresie nie podlega zamianie na ekwiwalent, w tym pieniężny. 


§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 6 Postanowienia końcowe
1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
2. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profilingua.pl/regulaminy
 
 
Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji podanych w ramach Promocji są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl.

Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
a)      realizacja Promocji – podstawa prawna - niezbędność przetwarzania danych do realizacji Promocji i wydania Konsoli PS 4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości.
b)      ewentualnie dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z Promocją, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych
Upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy i współpracownicy administratora danych (WSiP), podmioty wspierające i dostawcy usług informatycznych.

Przysługuje Pani/Panu prawo:
a)      Dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania;
b)      Ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
c)      Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych;
d)      W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu realizacji Promocji – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora (WSiP) Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych (WSiP) lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dobrowolność podania danych. Podanie danych do realizacji Promocji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z Promocji.
 
 
 
                                                                                 Potwierdzam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem
 
                                                                                                      data…………..podpis………………………….
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Zgarnij konsolę PS 4”
Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.
Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała    ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Gniezno ul. B. Chrobrego 11 tel. 61 428 46 76
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97  
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12 tel. 71 341 87 09
Wszystkie kursy językowe