Regulamin
konkursu na Facebook’u „30 urodziny ProfiLingua”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia w serwisie Facebook konkursu „30 urodziny ProfiLingua” (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie profilu Szkoły Języków Obcych ProfiLingua w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/profilingua/ (dalej: „Fanpage”).

3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, REGON: 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 zł (wpłaconym w całości), BDO 000114836, numer telefonu  801 220 555  (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), adres e-mail wsip@wsip.com.pl, prowadząca Szkołę Języków Obcych ProfiLingua, oświadczającą, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (zwana dalej „Organizatorem”).

4. Konkurs nie jest w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook, jak również nie jest stworzony, przeprowadzany, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.§ 2 Okres Trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od godziny 9.00 dnia 07 września 2021 r. do godziny 18.00 dnia 21 października 2021 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

2. Konkurs będzie się składał z trzech etapów: od 07 września do 21 września 2021 r. (etap I), od 22 września do 06 października 2021 r. (etap II), od 07 października do 21 października 2021 r. (etap III).

3. Każdy etap Konkursu zostanie udostępniony w formie ogłoszenia konkursowego, które zostanie opublikowane w ramach postu konkursowego na Fanpage Organizatora odpowiednio w dniu: 07 września 2021 r. (etap I), 22 września 2021 r. (etap II) i 07 października (etap III), (dalej: „Post Konkursowy”).§ 3 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być:

1.1. W I etapie Konkursu: dziecko w wieku 4-11 lat (osoby niepełnoletnie) reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego będącego pełnoletnią osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadającego konto użytkownika w serwisie Facebook.

1.2. W II etapie Konkursu: osoba w wieku 12-17 lat (osoby niepełnoletnie); w przypadku osób w wieku lat 12 będą one reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego będącego pełnoletnią osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadającego konto użytkownika w serwisie Facebook.

1.3. W III etapie Konkursu: osoby dorosłe (pełnoletnie – ukończone 18 lat).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą także brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie, w stosunku przysposobienia lub we wspólnym pożyciu.§ 4 Zasady udziału w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu spełnić wszystkie poniższe warunki łącznie:

1.1. Uczestnik Konkursu przygotuje następujące prace konkursowe (dalej jako: „Praca Konkursowa”):

1.1.1. Etap I Konkursu: Uczestnik przygotowuje dowolną techniką plastyczną lub cyfrową pracę w postaci kartki urodzinowej z życzeniami dla ProfiLingua w języku obcym,

1.1.2. Etap II Konkursu: Uczestnik udzieli odpowiedzi na pytanie: „który szkolny przedmiot był Wam szczególnie obcy i jak udało Wam się go oswoić i pokochać?”,

1.1.3. Etap III Konkursu: Uczestnik udzieli odpowiedzi na pytanie:Opowiedz nam o swojej własnej, unikalnej metodzie zapamiętywania wiedzy, nagrodzimy najciekawsze, najbardziej szalone rozwiązania” oraz

1.2. Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest użytkownikiem zarejestrowanym w serwisie Facebook oraz

1.3. Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika zgłasza Pracę Konkursową do udziału w Konkursie poprzez zamieszczenie komentarza pod Postem Konkursowym w postaci zdjęcia Pracy Konkursowej (etap I Konkursu) lub odpowiedzi na zadane pytanie (etap II i III Konkursu), nie później niż do wskazanego w § 2 ust. 2 powyżej terminu kończącego poszczególne etapy Konkursu.

1.4. Czynności wykonane przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego, o których mowa w punkcie 1.3 powyżej, oznaczają zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową w Okresie Trwania Konkursu.

3. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnika do Konkursu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.3. Regulaminu, Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy reprezentujący Uczestnika gwarantuje, że jest – lub odpowiednio – Uczestnik, którego reprezentuje, jest autorem przekazanej Pracy Konkursowej i przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, a także, że powyższa Praca Konkursowa nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz praw i dóbr osobistych osób trzecich.

4. Praca Konkursowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, w tym jej treść i forma nie może:

a) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych,

b) naruszać dobrych obyczajów,

c) naruszać dóbr osobistych Organizatora ani osób trzecich, a w szczególności nie może zawierać:

- zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
- zawierających treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym, lub dyskryminujących grupy społeczne.
§ 5 Nagroda

1. Nagrodami w Konkursie na poszczególnych etapach są:

1.1. Etap I:

- za zajęcie I miejsca - voucher o wartości 1 000 zł na dowolny kurs w ProfiLingua w roku szkolnym 2021/22,
- za zajęcie II miejsca - voucher o wartości 400 zł na dowolne zajęcia dla dzieci w ProfiLingua w roku szkolnym 2021/22 (przewidzianych jest 5 równorzędnych miejsc II),
- za zajęcie III miejsca - zegarek Swatch Flik Flak z kolekcji NASA o wartości 125 zł (przewidziane są 4 równorzędne miejsca III)

1.2. Etap II:

- za zajęcie I miejsca - voucher o wartości 1 000 zł na dowolny kurs w ProfiLingua w roku szkolnym 2021/22,
- za zajęcie II miejsca - voucher o wartości 400 zł na dowolny kurs przygotowawczy do egzaminu w ProfiLingua w roku szkolnym 2021/22 (przewidzianych jest 5 równorzędnych miejsc II),
- za zajęcie III miejsca - czytnik e-book Amazon Kindle o wartości 400 zł (przewidziane są 4 równorzędne miejsca III)

1.3. Etap III:

- za zajęcie I miejsca - voucher o wartości 1 000 zł na dowolny kurs w ProfiLingua w roku szkolnym 2021/22,
- za zajęcia II miejsca - voucher o wartości 400 zł na dowolny kurs językowy w ProfiLingua w roku szkolnym 2021/22 (przewidzianych jest 5 równorzędnych miejsc II),
- za zajęcie III miejsca – projektor Projektor Spacetronik L1, 279zł (przewidziane są 4 równorzędne miejsca III)

1.4. Vouchery stanowiące nagrody za zajęcie I i II miejsca w każdym etapie Konkursu są możliwe do wykorzystania do dnia 31.12.2021r. w placówkach ProfiLingua na terenie całej Polski. Poprzez wykorzystanie vouchera rozumie się wykupienie odpowiedniego kursu na rok szkolny 2021/22 z jego użyciem do ww. daty. Vouchery będą wydawane w formie papierowej. Lista placówek ProfiLingua, w których można zrealizować voucher, zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Regulaminy kursów językowych ProfiLingua i aktualnych promocji dostępne są w placówkach ProfiLingua i na www.profilingua.pl/regulaminy.

2. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

3. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W sytuacji wyboru kursu, którego cena będzie niższa niż wartość vouchera, pozostałą kwotę Uczestnik może wykorzystać na dowolny inny kurs językowy w roku szkolnym 2021/22.


§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Nagród

1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową oceniającą Prace Konkursowe. Komisja konkursowa, oceniająca Prace Konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność i pomysłowość Prac Konkursowych. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie, zgłoszone Organizatorowi zgodnie z warunkami Regulaminu. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnień w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2. Po zakończeniu każdego z etapów Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu, którego pracę komisja konkursowa uzna za najbardziej oryginalną, kreatywną i pomysłową spośród wszystkich otrzymanych przez Organizatora w ramach Konkursu Prac Konkursowych. Jednocześnie, komisja konkursowa wyłoni laureatów II i III miejsca, kierując się przesłankami wskazanymi powyżej.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem komentarza do Postu Konkursowego, który zostanie opublikowany na Fanpage Organizatora w dniu: 28.09.2021 r. w przypadku I etapu Konkursu, 13.10.2021 r. w przypadku II etapu Konkursu i 28.10.2021 r. w przypadku III etapu Konkursu.

4. W dniu 28. 09.2021 r. (w przypadku I etapu Konkursu), 13.10.2021 r. (w przypadku II etapu Konkursu) oraz 28.10.2021 r. (w przypadku III etapu Konkursu) Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą i laureatami II i III miejsca Konkursu lub ich przedstawicielami ustawowymi, przesyłając im informację o przyznaniu nagrody w Konkursie w prywatnej wiadomości przesłanej na ich konto użytkownika w serwisie Facebook.

5. Wydanie zwycięzcom i laureatom II i III miejsca nagród w Konkursie, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, nastąpi do dnia 28.10.2021 r. (w przypadku I etapu Konkursu), 13.11.2021 r. (w przypadku II etapu Konkursu) oraz 28.11.2021 r. (w przypadku III etapu Konkursu). Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest złożenie przez zwycięzcę i laureatów II i III miejsca Konkursu lub ich przedstawicieli ustawowych podpisu na protokole odbioru nagrody.


§ 7 Dane osobowe

1. [Dane administratora] Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego jednoczenie ich administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).

Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora (Organizator).

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych] Cele i podstawa prawna przetwarzania danych są następujące:

a) realizacja Konkursu, w tym rozpatrzenie ewentualnych reklamacji i wydanie nagród w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z koniecznością przetwarzania danych w powyższych celach, w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.;
b) obrona roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu.
c) w przypadku osób nagrodzonych dane będą przetwarzane w celach podatkowych. Podstawą praną przetwarzania danych jest nasz obowiązek wynikający z przepisów o rachunkowości.

3. [Okres przechowywania danych osobowych] Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizacją Konkursu, a w przypadku osób nagrodzonych przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości.

4. [Odbiorcy danych] Odbiorcami danych będą następujące podmioty:

a) pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych;
b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych oraz ich upoważnieni pracownicy, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, usług księgowych;
c) firmy kurierskie – w celu dostarczenia nagród w Konkursie.

5. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych przy zgłoszeniu Pracy Konkursowej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.3. Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, o której mowa w zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.4. Regulaminu, jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest niezbędne do wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie oraz ewentualnie uzyskania nagrody w Konkursie.

6. [Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec administratora (Organizatora) z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c) prawa do żądania usunięcia jej danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku administrator (Organizator) zrealizuje to prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych;
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). W przypadku wniesienia ww. sprzeciwu administratorowi (WSiP) nie wolno będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że administrator (WSiP) wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora (Organizatora) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli.


§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu tj. od dnia 07 września 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r. (w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), co w żaden sposób nie pozbawia osoby zgłaszającej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, w szczególności na gruncie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w zakresie gwarancji rzeczy i należytego świadczenia usług.

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej – z dopiskiem: „30 urodziny ProfiLingua”), lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub odpowiednio, drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w reklamacji. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania na stronie profilu Szkoły Języków Obcych ProfiLingua w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/profilingua/


Załącznik nr 1
Lista Placówek Profi-Lingua, w których możliwa będzie realizacja voucherów na kursy językowe, stanowiących nagrody w Konkursie.
Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Gniezno ul. B. Chrobrego 11 tel. 61 428 46 76
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12 tel. 71 341 87 09
Wszystkie kursy językowe