Regulamin Promocji

pod nazwą „Gwarancja zdania Matury”

obowiązuje od dnia 11.08.2021 roku do dnia 30.09.2021 roku

§ 1 Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1.1. Kurs – roczny/ semestralny grupowy kurs języka polskiego lub języka angielskiego lub matematyki, obejmujący 60 zajęć trwających po 60 minut, przygotowujący do matury z - odpowiednio: języka polskiego lub języka angielskiego lub matematyki, znajdujący się w ofercie kursów językowych oferowanych przez WSiP w Placówkach ProfiLingua;

1.2. Matura – egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (część pisemna i ustna), języka angielskiego (część pisemna i ustna) i matematyki (część pisemna) na poziomie podstawowym, przeprowadzany dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości, zgodnie z art. 44 zzd ust. 1 i 2 oraz art. 44zze ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 21c ustawy o systemie oświaty z dnia 18 czerwca 2020 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)

1.3. Matura próbna - wewnętrzny egzamin organizowany przez WSiP na koniec Kursu, maksymalnie zbliżony poziomem i formułą do Matury;

1.4. Organizator lub WSiP –  spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, kapitał zakładowy 40 736 880 (wpłacony w całości), NIP: 5272605292, BDO: 000114836, oświadczająca, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424), adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu (22) 368 38 01 opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), prowadząca Szkołę Języków Obcych ProfiLingua i będąca organizatorem Promocji;

1.5. Promocja – akcja promocyjna „Gwarancja zadania Matury”, której organizatorem jest WSiP, a której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;

1.6. Placówki ProfiLingua - znajdujące się na terenie Polski placówki Szkoły Języków Obcych ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu;

1.7. Regulamin - niniejszy Regulamin;

1.8. Uczestnik Promocji – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub osoba niepełnoletnia reprezentowana przez swojego przedstawiciela ustawowego będącego pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa - biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), tj. w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.9. Umowa na Kurs - umowa na Kurs, obejmująca zajęcia w roku szkolnym 2021/2022, odbywające się w danej Placówce ProfiLingua, zgodnie z harmonogramem określonym w tej umowie.

§ 2 Zasady Promocji

1. Promocja trwa od dnia 11.08.2021 roku do dnia 30.09.2021 roku, przy czym Kursy odbywać się będą w następującym okresie: 01.09. 2021r. – 30.04.2022r.

2. Promocja polega na zagwarantowaniu przez WSiP zdania Matury przez Uczestnika Promocji, a zatem otrzymania co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie o systemie oświaty, pod warunkiem, że uprzednio Uczestnik Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

a. osiągnie próg minimum 95% frekwencji zajęć na Kursie (co oznacza obecność co najmniej na 57 z 60 zajęć Kursu); uznaje się, że Uczestnik Promocji jest obecny na pojedynczych zajęciach w sytuacji, gdy ewentualne spóźnienie Uczestnika Promocji nie przekroczy 15 minut;

b. zda Maturę próbną, tj. otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

W sytuacji niezdania Matury przez Uczestnika Promocji po spełnieniu przez niego ww. warunków, WSiP zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikowi Promocji pełnej opłaty za Kurs, określonej w Umowie na Kurs.

3. Zwrot opłaty za Kurs w przypadku niezdania Matury pomimo spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 pkt a i b powyżej, nastąpi w terminie 30 dni od dnia okazania WSiP informacji o wynikach Matury opracowanej przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zwrot środków nastąpi przelewem na konto Uczestnika Promocji wskazane w Umowie na Kurs.

4. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów jest ograniczona – skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika Promocji. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Uczestnik Promocji może dokonać wyboru innej grupy w miarę dostępności.

5. Szczegóły dotyczące Kursów, w tym ich cen oraz dostępności w Placówkach ProfiLingua, dostępne są: (i) pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz (ii) pod numerem telefonu WSiP 22 364 56 40 (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów).

6. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).

7. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji w roku szkolnym 2021/2022 po jednym razie w ramach Kursu z danego przedmiotu maturalnego (język polski, język angielski, matematyka). 

8. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik WSiP.§ 3 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki ProfiLingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 4 Postanowienia końcowe

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSiP, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.

2. Organizator zobowiązuje się do wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy na Kurs i niniejszego Regulaminu względem Uczestnika Promocji przy zachowaniu należytej staranności.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Umowy na Kurs, a także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiące integralną część Umowy na Kurs.

4. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem Umowy na Kurs znajduje się w § 9 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

5. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach ProfiLingua oraz na stronie internetowej pod adresem

https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/gwarancja-zdania-maturyZałącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Gwarancja zdania Matury”
Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Gniezno ul. B. Chrobrego 11 tel. 61 428 46 76
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Kuźnicza 43/45
tel. 71 344 47 74
Wszystkie kursy językowe