Regulamin
konkursu na Facebook’u „Nagraj filmik”

§ 1 Organizator Promocji

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia w serwisie Facebook konkursu „Nagraj filmik” (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie profilu Szkoły Języków Obcych Profi Lingua w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/profilingua/ (dalej: „Fanpage”).

3. Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: 22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).

4. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzany, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.§ 2 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych lub dziecko w wieku od 13 lat (osoba niepełnoletnia) reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego będącego pełnoletnią osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy w Okresie Trwania Konkursu są uczestnikami kursów znajdujących się w ofercie kursów językowych oferowanych przez WSiP w ramach Szkoły Językowej Profi Lingua.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą także brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie, w stosunku przysposobienia albo we wspólnym pożyciu.§ 3 Okres Trwania Promocji

1. Konkurs zostanie udostępniony w formie ogłoszenia konkursowego, które zostanie opublikowane w ramach postu konkursowego na Fanpage Organizatora w dniu 12.04.2021 r. (dalej: „Post Konkursowy”).

2. Konkurs trwa od momentu udostępnienia Postu Konkursowego/ od godziny 10.00 dnia 12.04.2021r.r. do godziny 18.00 dnia 30.04. 2021 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).§ 4 Zasady udziału w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu spełnić wszystkie poniższe warunki łącznie:

1.1. Uczestnik przygotowuje pracę w postaci materiału wideo prezentującego jego naukę online w trakcie kursów językowych oferowanych przez WSiP w ramach Szkoły Językowej Profi Lingua o czasie trwania wynoszącym minimum 15 sekund i maksimum 1 minutę (dalej: „Praca Konkursowa”).

oraz

1.2. Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest użytkownikiem zarejestrowanym w serwisie Facebook.

oraz

1.3. Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika zgłasza Pracę Konkursową do udziału w Konkursie poprzez zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem Konkursowym) Pracy Konkursowej, nie później niż do wskazanego w § 3 ust. 2 powyżej terminu kończącego Okres Trwania Konkursu.

oraz

1.4. Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika:

a) potwierdza zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie oraz akceptuje te warunki;
b) potwierdza spełnianie warunków uczestnictwa w Konkursie przez siebie lub Uczestnika, którego reprezentuje;
c) zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych osobowych Uczestnika Konkursu, którego reprezentuje;
d) zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi, na warunkach określonych w Regulaminie, licencji na korzystanie ze zgłoszonej Pracy Konkursowej wraz z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika;
Spełnienie wymogów określonych w niniejszym punkcie następuje poprzez zamieszczenie w treści komentarza zawierającego zgłoszenie Pracy Konkursowej następującej klauzuli:
„Oświadczam iż, zapoznałem się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie oraz akceptuję te zasady. Oświadczam, że sam jako Uczestnik spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie lub – odpowiednio - spełnia je Uczestnik Konkursu, którego reprezentuję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych lub – odpowiednio - danych osobowych Uczestnika Konkursu, którego reprezentuję, dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie. Zobowiązuję się do udzielenia Organizatorowi - na warunkach określonych w Regulaminie - licencji na korzystanie ze zgłoszonej przeze mnie Pracy Konkursowej wraz z upoważnieniem Organizatora do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika. Jednocześnie upoważniam Organizatora do posłużenia się zgłoszoną Pracą Konkursową wraz z zawartym w niej wizerunkiem Uczestnika w sposób niezbędny dla przeprowadzenia Konkursu, w tym do umieszczenia Pracy Konkursowej wraz z ww. wizerunkiem w systemie informatycznym Organizatora”.


2. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z zobowiązaniem się przez Uczestnika do udzielenia Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze zgłoszonej Pracy Konkursowej, w tym składającego się na nią utworu chronionego prawem autorskim i wideogramu chronionego prawem pokrewnym, wraz z upoważnieniem Organizatora do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika - na następujących warunkach (dalej łącznie „licencja”):

- licencja zostaje udzielona przez Uczestnika automatycznie (bez konieczności składania przez Uczestnika ani Organizatora jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń) w przypadku przyznania Uczestnikowi nagrody, o której mowa w § 5, z chwilą jej przyznania,
- licencja obejmuje prawo korzystania przez Organizatora z Pracy Konkursowej w następujący sposób, w tym na następujących polach eksploatacji: publiczne udostępnienie w mediach/serwisach społecznościowych (w tym m.in. w serwisie Facebook, Instagram oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.profi-lingua.pl, również w drodze linkowania, w tym niezbędne w tym celu zwielokrotnienie Pracy Konkursowej techniką cyfrową, łącznie z wprowadzeniem Pracy Konkursowej do pamięci komputera,
- w ramach licencji Organizator jest uprawiony do korzystania z Pracy Konkursowej w całości lub w dowolnej części oraz łączenia Pracy Konkursowej lub jej fragmentów z innymi Pracami Konkursowymi innych Uczestników oraz korzystania z powstałego w rezultacie tych czynności materiału w sposób opisany powyżej, w tym na wyżej wymienionych polach eksploatacji, również w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych dotyczących usług Organizatora w zakresie nauki języków obcych,
- w ramach licencji Organizator ma prawo korzystać z Pracy Konkursowej także bez wskazania Uczestnika jako autora/wykonawcy tej pracy,
- licencja obejmuje upoważnienie Organizatora do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika - w sposób, w który zgodnie z powyższymi postanowieniami Organizator ma prawo korzystać z Pracy Konkursowej, w tym na wyżej wymienionych polach eksploatacji i w powyższych celach,
- licencja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy,
- wynagrodzenie Uczestnika z tytułu udzielenia licencji zawiera się w otrzymanej przez Uczestnika ww. nagrodzie przyznanej przez Organizatora, a Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z powyższego tytułu, w tym jakiekolwiek dodatkowe należności za zgodne z powyższymi warunkami korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej wraz z utrwalonym w niej wizerunkiem Uczestnika.

Udzielenie licencji oznacza zawarcie między Organizatorem a Uczestnikiem – na wyżej określonych warunkach - umowy licencyjnej na korzystanie z Pracy Konkursowej wraz z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika.

3. Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną Pracę Konkursową.


4. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnika do Konkursu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.3. Regulaminu, Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy reprezentujący tego Uczestnika gwarantuje, że Uczestnik ten jest autorem przekazanej Pracy Konkursowej i przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych do tej pracy, prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, a także, że powyższa Praca Konkursowa nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz praw i dóbr osobistych osób trzecich.


5. Praca Konkursowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, w tym jej treść i forma nie może:

a) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych ani praw pokrewnych,
b) naruszać dobrych obyczajów,
c) naruszać dóbr osobistych Organizatora ani osób trzecich, a w szczególności nie może zawierać:
d) utrwalenia wizerunków innych osób niż Uczestnik,
e) zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
f) zawierających treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym, lub dyskryminujących grupy społeczne.§ 5 Nagroda

1. Nagrodami w Konkursie dla 10 równorzędnych zwycięzców Konkursu, wyłonionych przez komisję konkursową zgodnie z § 6 Regulaminu spośród wszystkich Uczestników, którzy zgłoszą Pracę Konkursową do Konkursu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.3. Regulaminu, będą wedle wyboru zwycięzcy Konkursu: rabat na kolejny kurs językowy oferowany przez WSiP w ramach Szkoły Językowej Profi Lingua (do wykorzystania w terminie do 31 października 2021 r.) albo voucher Sodexo (bez terminu ważności) – obie nagrody o wartości 400 zł każda.

2. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród

1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową oceniającą Prace Konkursowe. Komisja konkursowa, oceniająca Prace Konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność i pomysłowość Prac Konkursowych. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie, zgłoszone Organizatorowi zgodnie z warunkami Regulaminu. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnień w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu komisja konkursowa wyłoni dziesięciu równorzędnych zwycięzców, których prace komisja konkursowa uzna za najbardziej oryginalne, kreatywne i pomysłowe spośród wszystkich otrzymanych przez Organizatora w ramach Konkursu za pośrednictwem Szkoły Prac Konkursowych;

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem postu, który zostanie opublikowany w dniu 07.05.2021r. 2021 r. na Fanpage Organizatora.

4. W dniu 7.05.2021.rganizator skontaktuje się z zwycięzcami Konkursu lub przedstawicielami ustawowymi zwycięzców Konkursu, przesyłając im informację o przyznaniu nagrody w Konkursie w prywatnej wiadomości przesłanej na ich konto użytkownika w serwisie Facebook/ za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail.

5. Wydanie zwycięzcy nagrody w Konkursie, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, nastąpi do dnia 31.05.2021r., z zastrzeżeniem postanowień § 4. ust. 2 Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

1. [Dane administratora] Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego jednoczenie ich administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).

Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora (Organizator). Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych] Cele i podstawa prawna przetwarzania danych są następujące:

2.1. realizacja Konkursu, w tym rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, wydanie nagród w Konkursie i publikacja prac konkursowych zawierających wizerunek – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda danego Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego danego Uczestnika na przetwarzanie danych ww. Uczestnika lub ww. przedstawiciela wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w treści komentarza zawierającego zgłoszenie Pracy Konkursowej;
2.2. zawarcie między Organizatorem a Uczestnikiem, na warunkach określonych w Regulaminie, umowy licencyjnej na korzystanie z Pracy Konkursowej wraz z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika, oraz wykonanie powyższej umowy. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z powyższą umową.
2.4. obrona roszczeń związanych z udziałem w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu, w tym ww. umową licencyjną.

3. [Okres przechowywania danych osobowych] Dane będą przechowywane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych lub, odpowiednio, do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizacją Konkursu

4. [Odbiorcy danych] Odbiorcami danych będą następujące podmioty:

4.1. pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych;
4.2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych oraz ich upoważnieni pracownicy, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, usług księgowych;

5. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych przy zgłoszeniu Pracy Konkursowej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.3. Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, o której mowa w zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.4. Regulaminu, jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest niezbędne do wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie oraz ewentualnie uzyskania nagrody w Konkursie.

6. [Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec administratora (Organizatora) z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c) prawa do żądania usunięcia jej danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku administrator (Organizator) zrealizuje to prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych;
d) do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). W przypadku wniesienia ww. sprzeciwu administratorowi (WSiP) nie wolno będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że administrator (WSiP) wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług Organizatora. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana;
g) wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana;

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora (Organizatora) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu tj. od dnia 12.04.2021 r. r. do dnia 12.05.2021 2021 r. (w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), co w żaden sposób nie pozbawia osoby zgłaszającej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej – z dopiskiem: „Konkurs Nagraj Filmik Facebook”), lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub, odpowiednio, drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w reklamacji. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin jest dostępny na stronie profilu Szkoły Języków Obcych ProfiLingua w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/profilingua/ oraz https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/konkurs-nagraj-filmik

Wszystkie kursy językowe