Regulamin
konkursu na Facebook’u „Urodziny Pana Bystrzaka”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia w serwisie Facebook konkursu „Urodziny Pana Bystrzaka” (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie profilu Szkoły Języków Obcych Profi Lingua w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/profilingua/ (dalej: „Fanpage”).

3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, REGON: 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 zł, BDO 000114836 (wpłaconym w całości), numer telefonu  801 220 555  (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), adres e-mail wsip@wsip.com.pl, prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua (zwana dalej „Organizatorem”).

4. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzany, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs przeprowadzany jest w placówkach Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, których lista stanowi Załącznik nr 1 (dalej łącznie: „Placówki” a osobno „Placówka”).§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być dziecko w wieku od 4 do 8 lat (osoba niepełnoletnia) reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego będącego pełnoletnią osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą także brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie, w stosunku przysposobienia albo we wspólnym pożyciu.§ 3. Okres Trwania Konkursu

1. Konkurs zostanie udostępniony w formie ogłoszenia konkursowego, które zostanie opublikowane w ramach postu konkursowego na Fanpage Organizatora w dniu 1 września 2022 r. (dalej: „Post Konkursowy”).

2. Konkurs trwa od godziny 10:00 dnia 1 września 2022 r. do godziny 18:00 dnia 30 września 2022 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).§ 4. Zasady udziału w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu spełnić wszystkie poniższe warunki łącznie:

1.1. Uczestnik przygotowuje dowolną techniką plastyczną pracę w postaci kartki urodzinowej z okazji urodzin Pana Bystrzaka (dalej: „Praca Konkursowa”) oraz

1.2. przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest użytkownikiem zarejestrowanym w serwisie Facebook oraz

1.3. przedstawiciel ustawowy Uczestnika zgłasza Pracę Konkursową do udziału w Konkursie poprzez przesłanie jej na adres Placówki wraz z podpisem „Urodziny Pana Bystrzaka” później niż do wskazanego w § 3 ust. 2 powyżej terminu kończącego Okres Trwania Konkursu oraz

1.4. przedstawiciel ustawowy Uczestnika potwierdza zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie oraz akceptuje te warunki i potwierdza spełnianie warunków uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika, którego reprezentuje; spełnienie wymogów określonych w niniejszym punkcie następuje poprzez zamieszczenie na odwrocie Pracy Konkursowej lub na osobnej kartce dołączonej do Pracy Konkursowej oświadczenia z klauzulą: „Oświadczam iż, zapoznałem się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie oraz akceptuję te zasady. Oświadczam, że Uczestnik Konkursu, którego reprezentuję spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie”.

2. Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną Pracę Konkursową.

3. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnika do Konkursu, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.3. Regulaminu, przedstawiciel ustawowy reprezentujący tego Uczestnika gwarantuje, że Uczestnik ten jest autorem przekazanej Pracy Konkursowej i przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, a także, że powyższa Praca Konkursowa nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz praw i dóbr osobistych osób trzecich.

4. Praca Konkursowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, w tym jej treść i forma nie może:

a) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych,

b) naruszać dobrych obyczajów,

c) naruszać dóbr osobistych Organizatora ani osób trzecich, a w szczególności nie może zawierać:

d) zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe,

e) zawierających treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym, lub dyskryminujących grupy społeczne.§ 5. Nagroda

1. Nagrodami w Konkursie dla 3 równorzędnych zwycięzców w danej Placówce są zestawy klocków Lego, każdy o wartości 100 zł.

2. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.


§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Nagród

1. Organizator powoła trzyosobowe komisje konkursowe w danej Placówce oceniające Prace Konkursowe. Komisja konkursowa, oceniająca Prace Konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność i pomysłowość Prac Konkursowych. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie, zgłoszone Organizatorowi zgodnie z warunkami Regulaminu. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnień w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu komisja konkursowa w każdej Placówce wyłoni trzech równorzędnych zwycięzców, których prace komisja konkursowa uzna za najbardziej oryginalne, kreatywne i pomysłowe spośród wszystkich otrzymanych przez Organizatora w ramach Konkursu Prac Konkursowych w danej Placówce.

3. W dniu 5 października 2022 r. Organizator skontaktuje się z przedstawicielami ustawowymi zwycięzców Konkursu, przesyłając im informację o przyznaniu nagrody w Konkursie w prywatnej wiadomości przesłanej na ich konto użytkownika w serwisie Facebook.

4. Wydanie zwycięzcy nagrody w Konkursie, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, nastąpi do dnia 8.09.2022r. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, jest także złożenie przez przedstawiciela ustawowego zwycięzcy Konkursu podpisu na protokole odbioru ww. nagrody.


§ 7. Dane osobowe

1. [Dane administratora] Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego jednoczenie ich administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).

Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora (Organizator). Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych] Cele i podstawa prawna przetwarzania danych są następujące:

2.1. realizacja Konkursu, w tym rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, wydanie nagród w Konkursie i publikacja prac konkursowych zawierających wizerunek – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda danego Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego danego Uczestnika na przetwarzanie danych ww. Uczestnika lub ww. przedstawiciela wyrażona poprzez złożenie oświadczenia w treści komentarza zawierającego zgłoszenie Pracy Konkursowej;
2.2. zawarcie między Organizatorem a Uczestnikiem, na warunkach określonych w Regulaminie, umowy licencyjnej na korzystanie z Pracy Konkursowej wraz z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika, oraz wykonanie powyższej umowy. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z powyższą umową.
2.4. obrona roszczeń związanych z udziałem w Konkursie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu, w tym ww. umową licencyjną.

3. [Okres przechowywania danych osobowych] Dane będą przechowywane do momentu wycofania przez daną osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych lub, odpowiednio, do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizacją Konkursu

4. [Odbiorcy danych] Odbiorcami danych będą następujące podmioty:

4.1. pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych;
4.2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych oraz ich upoważnieni pracownicy, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, usług księgowych;

5. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych przy zgłoszeniu Pracy Konkursowej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.3. Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, o której mowa w zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.4. Regulaminu, jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest niezbędne do wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie oraz ewentualnie uzyskania nagrody w Konkursie.

6. [Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec administratora (Organizatora) z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c) prawa do żądania usunięcia jej danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku administrator (Organizator) zrealizuje to prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych;
d) do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). W przypadku wniesienia ww. sprzeciwu administratorowi (WSiP) nie wolno będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że administrator (WSiP) wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług Organizatora. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana;
g) wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na przetwarzanie danych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana;

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora (Organizatora) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli.

§ 8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 31 października 2021 r. (w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), co w żaden sposób nie pozbawia osoby zgłaszającej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej – z dopiskiem: „Konkurs Urodziny Pana Bystrzaka”), lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub, odpowiednio, drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w reklamacji. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin jest dostępny na stronie profilu Szkoły Języków Obcych ProfiLingua w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/profilingua/.


 

Załącznik nr 1 Lista Placówek

Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30

Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774

Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096

Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50

Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779

Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25

Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37

Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91

Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20

Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19

Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715

Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01

Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087

Łódź ul. Piotrkowska 72 tel. 511 069 497

Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62

Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080

Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144

Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39

Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97

Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456

Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70

Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04

Warszawa al. Niepodległości 177tel. 22 626 80 04

Warszawa al. Reymonta 12 tel. 22 639 76 05

Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05

Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938

Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00

Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97 tel. 22 644 58 68

Wrocław ul. Ruska 11/12 tel. 883 984 046
Wszystkie kursy językowe