Regulamin Promocji
Promocja dla członków lokalnych sekcji Erasmus oraz Stowarzyszenia ESN Polska

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: 22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).§ 2 Okres Trwania Promocji
Promocja trwa od godziny 9:00 dnia 25.03.2021 roku do godziny 21:00 dnia 30 czerwca 2021 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).§ 3 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. Kurs językowy - grupowy kurs językowy, w tym kurs egzaminacyjny, dla dorosłych prowadzony w trybie stacjonarnym, online albo hybrydowo, z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych Organizatora Promocji w roku szkolnym 2020/2021 oraz roku szkolnym 2021/2022. Szczegóły dotyczące Kursów Językowych, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz pod numerem 22 364 56 40 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@profilingua.pl;
  2. Placówka Profi Lingua - znajdująca się na terenie Polski placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w której Uczestnik może wziąć udział w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu;
  3. Promocja- promocja pod nazwą Promocja dla członków lokalnych sekcji Erasmus oraz Stowarzyszenia ESN Polska, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
  4. Regulamin - niniejszy Regulamin;
  5. Uczestnik Promocji - pełnoletnia osoba fizyczna będącą członkiem sekcji lokalnej Erasmus oraz Stowarzyszenia ESN Polska okazująca Kod zniżkowy, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji, która zawarła z Organizatorem Promocji umowę na Kurs językowy w charakterze konsumenta w rozumieniu w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
  6. Kod zniżkowy - kod zniżkowy w formie alfanumerycznego zapisu, uprawniający Uczestnika promocji do zniżki na Kurs językowy w wysokości 10% wartości katalogowej Kursu Językowego;
  7. Umowa na Kurs językowy - kod zniżkowy w formie alfanumerycznego zapisu, uprawniający Uczestnika promocji do zniżki na Kurs językowy w wysokości 10% wartości katalogowej Kursu Językowego.


§ 4 Zasady promocji

1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi promocji posiadającemu Kod zniżkowy 10% zniżki od wartości katalogowej Kursu językowego pod warunkiem, że Uczestnik promocji w okresie jej trwania spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
  a) oświadczy w Placówce Profi Lingua lub w rozmowie telefonicznej z konsultantem, że chce skorzystać z Promocji oraz poda numer kodu zniżkowego,
  b) potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem i jednocześnie zawrze z Organizatorem Promocji Umowę na Kurs językowy.

2. Liczba miejsc w grupach w ramach wybranego Kursu językowego jest ograniczona – skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika promocji. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Uczestnik Promocji może dokonać wyboru innej grupy.

3. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

4. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.

5. Przyznany w ramach Promocji zniżka w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

6. Kod zniżkowy nie mogą być przenoszony na osoby trzecie.

7. Odstąpienie przez Użytkownika od zawartej przez niego umowy na Kurs językowy po wykorzystaniu Kodu zniżkowego nie powoduje przywrócenia Kodu zniżkowego.

8. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 6 Postanowienia końcowe

1. Kod zniżkowy łączy się z ofertą promocyjną Organizatora dostępną w danym miesiącu w Ofercie Organizatora.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy na Kurs językowy i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiących integralną część Umowy na Kurs językowy albo Regulaminu kursów online, stanowiącego integralną część. Umowy na Kurs językowy online, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem Umowy, w tym Umowy na zasadach promocyjnych, § 6 Ogólnych Warunków Sprzedaży albo w art. 8 Regulaminu realizacji kursów online.

4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/promocja-dla-czlonkow-lokalnych-sekcji-erasmus-oraz-stowarzyszenia-esn-polska.


Załącznik nr 1
Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.
Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Gniezno ul. B. Chrobrego 11 tel. 61 428 46 76
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Kuźnicza 43/45
tel. 71 344 47 74
Wszystkie kursy językowe