Regulamin Promocji
"Drugi Język za 1 zł"

§ 1 Orgzanizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Centrum Edukacyjne ProfiLingua (dalej „Organizator Promocji”).§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 10.00 dnia 21.09. 2021 r. do godziny 18.00 dnia 15.10. 021 r. lub do wyczerpania miejsc w grupach Kursów dla młodzieży lub Kursów Bonusowych (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej) (dalej: „Okres Trwania Promocji”).§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Drugi Język - grupowy kurs językowy z hiszpańskiego lub niemieckiego online, poziom podstawowy,  obejmujący 8 godzin zajęciowych (60 min) w istniejących lub nowotworzonych grupach otwartych, na który dostępne będą wolne miejsca.

2. Kurs dla młodzieży – grupowy kurs językowy (stacjonarny lub online) dla osób w wieku 10 – 17 lat o wymiarze 108 x 45 min z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych Organizatora Promocji w roku szkolnym 2021/2022 lub grupowy kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty o wymiarze 60 x 60 min, z języka angielskiego, matematyki lub polskiego, znajdujący się w ofercie Organizatora Promocji.

Szczegóły dotyczące Kursów dla młodzieży, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są:

  • w Placówkach,
  • pod numerami telefonu Placówek (numery telefonów poszczególnych Placówek zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu);
  • pod numerem 22 364 56 40
  • za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@profilingua.pl.

opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów.

3. Promocja – promocja pod nazwą Drugi Język za 1 zł, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;

4. Placówka lub Placówki – placówka Centrum Edukacyjnego Profi Lingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi-Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady Promocji oraz prawa i obowiązki Uczestnika Promocji i Organizatora Promocji.  

6. Uczestnik Promocji lub Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).


§ 4 Ogólne zasady Promocji

1. Udział w Promocji jest zawsze dobrowolny.

2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi określonych w Regulaminie korzyści po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.

3. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.

4. Przyznane w ramach Promocji korzyści w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).


§ 5 Szczegółowe zasady Promocji

1. Organizator Promocji przyzna Uczestnikowi, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 poniżej, rabat od ceny katalogowej za Drugi Język do poziomu 1 zł.

2. Rabat, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie przyznany Uczestnikowi, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) oświadczy w Placówce lub telefonicznie, że chce skorzystać z Promocji,
b) zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Kurs dla młodzieży,
c) przed zawarciem umowy na Drugi Język nie wypowie lub nie odstąpi od umowy na Kurs dla młodzieży.

3. W celu skorzystania z Drugiego Języka konieczne jest zawarcie umowy na Drugi Język z Organizatorem Promocji.

4. Uczestnikiem zajęć Drugiego Języka nie może być osoba inna niż uczestnik zajęć w ramach Kursu dla młodzieży.

5. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów dla młodzieży i Drugiego Języka jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika promocji. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Uczestnik Promocji może dokonać wyboru innej grupy.


§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 7 Postanowienia końcowe

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu. Niniejsza promocja łączy się z rabatem za wyrażenie zgód marketingowych.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiących integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem Umowy, w tym Umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 6 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/regulamin-promocji-drugi-jezyk-za-1zl
Załącznik nr 1

Lista placówek w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie..

Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12 tel. 71 341 87 09
Wszystkie kursy językowe