Regulamin Promocji
„Vouchery świąteczne”

 

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).


§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 9.00 dnia 15.12.2021 r. do godziny 18.00 dnia 23.12.201r.  (dalej: „Okres Trwania Promocji”).

§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Kurs Językowy – grupowy kurs językowy, w tym kurs egzaminacyjny, z języka znajdującego się w ofercie Organizatora Promocji w roku szkolnym 2021/2022. Szczegóły dotyczące Kursów Językowych, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz pod numerem 22 364 56 40 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@profilingua.pl.

2. Placówka Profi Lingua - znajdująca się na terenie Polski placówka Centrum Edukacyjnego Profi Lingua w której Uczestnik może wziąć udział w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Promocja – promocja pod nazwą „Vouchery świąteczne” której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;

4. Okres Ważności Bonu okres od dnia 15.12.2021r. do dnia 30.09.2022 r. włącznie, w którym Użytkownik może zrealizować Bon, z zastrzeżeniem dostępności miejsc w ramach wybranego Kursu Językowego.

5. Świąteczny Rabat lub Rabat rabat w wysokości połowy kwoty wskazanej w ramach Bonu, przyznawany Użytkownikowi zawierającemu Umowę z wykorzystaniem tego Bonu w Okresie Ważności Bonu. Rabat obniża cenę wybranego przez Użytkownika Kursu Językowego na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady Promocji, zasady wykorzystania Bonu i Rabatu oraz prawa i obowiązki Uczestnika Promocji, Użytkownika i Organizatora Promocji.  

7. Świąteczny Bon Podarunkowy lub Bon – wydawany przez Organizatora Promocji w formie papierowej lub elektronicznej bon, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, zawierający maksymalnie 3 cyfrowy numer, wydawany na okaziciela, o wartości nominalnej wskazanej w treści Bonu, uprawniający Użytkownika do jego jednorazowej realizacji na zasadach określonych w Regulaminie tj. do zawarcia Umowy i obniżenia ceny Kursu Językowego o kwotę wskazaną w ramach Bonu;

8. Uczestnik Promocji lub Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, będąca każdorazowym posiadaczem Bonu, która skorzysta z Bonu w charakterze konsumenta w rozumieniu w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

 

§ 4 Zasady Promocji

1. Promocja polega na:

a) możliwości nabycia przez Uczestnika Promocji w Okresie Trwania Promocji Świątecznego Bonu Podarunkowego na zasadach określonych Regulaminem;
b) możliwości skorzystania przez Użytkownika ze Świątecznego Rabatu udzielanego od ceny Kursu Językowego określonej w cenniku obowiązującym w danej Placówce Profi-Lingua, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.

2. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.

3. Bon ani Rabat nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. W przypadku, gdy wartość Bonu lub Rabatu będzie oddzielnie lub łącznie przewyższać cenę danego Kursu Językowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości różnicy między ceną Kursu Językowego a wartością Bonu lub Rabatu.

4. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 5 Świąteczny Bon Podarunkowy

1. Uczestnik Promocji może zakupić w Okresie Trwania Promocji jeden Bon lub większą liczbę Bonów, z zastrzeżeniem jednak, że:

a) maksymalna wartość Bonu lub Bonów zakupionych przez jednego Uczestnika Promocji w Okresie Trwania Promocji nie może przekraczać łącznie kwoty 1000 (słownie: tysiąca) złotych.
b) liczba dostępnych Bonów w Placówkach Profi Lingua jest ograniczona.

2. Świąteczny Bon Podarunkowy uprawnia do jego realizacji wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Realizacja Bonów możliwa będzie wyłącznie w Okresie Ważności Bonów. Po upływie Okresu Ważności Bonu traci on ważność i nie będzie mógł zostać zrealizowany na zasadach określonych w Regulaminie. Bon nie podlega zwrotowi, co nie pozbawia Uczestnika Promocji lub Użytkownika uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień reklamacyjnych.

 

§ 6 Świąteczny Rabat

1. Rabat zostanie przyznany Użytkownikowi, który w Okresie Ważności Bonu spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) oświadczy w Placówce ProfiLingua, że chce skorzystać z Bonu;

b) okaże oryginalny Bon w Placówce Profi Lingua przed zawarciem Umowy i wyda go personelowi Placówki Profi Lingua, który zatrzyma Bon (w przypadku Bonu w formie elektronicznej, Użytkownik powinien okazać wydruk Bonu lub Bon na urządzeni elektronicznym w formie umożliwiającej jego odczytanie, a personel Placówki Profi Lingua dokona odpowiedniej adnotacji w systemie odnośnie do wykorzystania Bonu);

c) potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem i zawrze z Organizatorem Promocji umowę obejmującą wybrany Kurs Językowy.

2. Rabat zostanie naliczony w ten sposób, że uwzględniać go będzie całkowita cena Kursu Językowego (w przypadku, gdy płatność jest realizowana jednorazowo) albo odpowiednio, ostatnia z rat uiszczanych za Kurs Językowy (w przypadku płatności w ratach).  

3. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów Językowych jest ograniczona. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Użytkownik może dokonać wyboru innej grupy.

4. Ewentualne wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy po skorzystaniu z Rabatu nie pozbawia Użytkownika praw do Rabatu.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiących integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem Umowy, w tym Umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 9 ogólnych warunków sprzedaży.

4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/regulamin-promocji-voucher-swiateczny


Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Promocja świąteczna”

Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.

Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel. 511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12 tel. 883 984 046


Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji „Promocja świąteczna”

Wzór Świątecznego Bonu Podarunkowego

Wszystkie kursy językowe