Regulamin Promocji
Voucher na bezpłatny Kurs

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: 22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).

§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 10:00 dnia 4 maja 2021 roku do godziny 18:00 dnia 31 października 2021 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).

§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Kurs Językowy – – grupowy kurs online o wymiarze 6 zajęć x 60 min z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego lub francuskiego znajdującego się w ofercie Placówki, prowadzony na poziomie podstawowym, z wyłączeniem kursów egzaminacyjnych. Szczegóły dotyczące Kursów Językowych, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerem telefonu Placówki Profi Lingua we Wrocławiu (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz pod numerem 22 364 56 40 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@profilingua.pl.

2. Promocja – promocja pod nazwą „Voucher na Kurs online”, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;

3. Placówka - placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua we Wrocławiu, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.

4. Okres Ważności Vouchera – okres od dnia 04 maja 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. włącznie, w którym Użytkownik może zrealizować Voucher, z zastrzeżeniem dostępności miejsc w ramach wybranego Kursu Językowego.

5. Regulamin –niniejszy regulamin określający zasady Promocji, zasady wykorzystania Vouchera oraz prawa i obowiązki Uczestnika Promocji, Użytkownika i Organizatora Promocji.

6. Voucher – wydawany przez Organizatora Promocji w formie elektronicznej voucher, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wydawany na okaziciela, o wartości nominalnej wskazanej w treści Vouchera, uprawniający Użytkownika do jego jednorazowej realizacji na zasadach określonych w Regulaminie tj. do zawarcia Umowy i bezpłatnego skorzystania z Kursu Językowego;

7. Uczestnik Promocji lub Uczestnik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

8. Umowa – umowa na Kurs Językowy, obejmująca bezpłatne zajęcia odbywające się w Placówce zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie.

9. Umowa – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, będąca każdorazowym posiadaczem Vouchera, która skorzysta z Vouchera w charakterze konsumenta w rozumieniu w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

§ 4 Ogólne zasady Promocji

1. Udział w Promocji jest zawsze dobrowolny.

2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi określonych w Regulaminie korzyści po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.

3. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.

4. Przyznany w ramach Promocji rabat lub inne korzyści w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§ 5 Szczegółowe zasady Promocji

1. Organizator Promocji przyzna Uczestnikowi, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 poniżej Voucher o wartości 200 (słownie: dwieście) złotych.

2. Voucher o którym mowa w ust. 1 zostanie przyznany Uczestnikowi, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) oświadczy w Placówce lub telefonicznie, że chce skorzystać z Promocji,

b) przedstawi w placówce Voucher.

§ 6 Voucher

1. Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków określonych w § 5 może uzyskać w Okresie Trwania Promocji jeden Voucher lub większą liczbę Voucherów, z zastrzeżeniem jednak, że:

a) Uczestnik Promocji może zrealizować maksymalnie dwa Vouchery.

b) liczba dostępnych Voucherów w Placówkach Profi Lingua jest ograniczona.

2. Voucher uprawnia do jego realizacji wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Realizacja Voucherów możliwa będzie wyłącznie w Okresie Ważności Voucherów. Po upływie Okresu Ważności Vouchera traci on ważność i nie będzie mógł zostać zrealizowany na zasadach określonych w Regulaminie. Voucher nie podlega zwrotowi, co nie pozbawia Uczestnika Promocji lub Użytkownika uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień reklamacyjnych.

§ 7 Realizacja Vouchera

1. Realizacja Vouchera będzie możliwa, przy uwzględnieniu warunku wskazanego w §6 pkt 1 ppkt a Regulaminu, jeśli Uczestnik w Okresie Ważności Vouchera, spełni dodatkowo łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) oświadczy w Placówce, że chce skorzystać z Vouchera;

b) okaże oryginalny Voucher w Placówce przed zawarciem Umowy i wyda go personelowi Placówki, który zatrzyma Voucher (w przypadku Vouchera w formie elektronicznej, Użytkownik powinien okazać wydruk Vouchera lub Voucher na urządzeniu elektronicznym w formie umożliwiającej jego odczytanie, a personel Placówki dokona odpowiedniej adnotacji w systemie odnośnie wykorzystania Vouchera);

c) potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem i zawrze z Organizatorem Promocji Umowę obejmującą wybrany Kurs Językowy.

2. Realizacja Vouchera uprawnia do bezpłatnego udziału w Kursie Językowym.

3. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów Językowych jest ograniczona. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Użytkownik może dokonać wyboru innej grupy.

§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy na Roczny Kurs i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiących integralną część Umowy na Roczny Kurs oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 9 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/voucher-na-bezplatny-kurs.


Załącznik nr 1

Wzór Vouchera

Wszystkie kursy językowe