Regulamin Promocji
Warsztaty i rabat na kursy dla dzieci

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: 22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, (dalej „Organizator Promocji”).§ 2 Okres Trwania Promocji
Promocja trwa od godziny 9:00 dnia 5 lutego 2021 roku do godziny 18.00 dnia 28 lutego 2021 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).§ 3 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. Kurs Językowy– grupowy kurs języka angielskiego dla dzieci metodą Disney English albo grupowy kurs dla dzieci z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych Organizatora Promocji metodą ProfiSmile, obejmujący II semestr nauki w roku szkolnym 2020/2021. Szczegóły dotyczące Kursów Językowych, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz 22 364 56 40.
  2. Placówka Profi Lingua – znajdująca się na terenie Polski placówka Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w której Uczestnik może wziąć udział w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  3. Promocja – promocja pod nazwą "Warsztaty i rabat na kursy dla dzieci", której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
  4. Regulamin - niniejszy regulamin;
  5. Uczestnik Promocji - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem Promocji umowę na Kurs działając jako przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej, będącej uczestnikiem zajęć w ramach Kursu Językowego.


§ 4 Zasady Promocji

1. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 2 poniżej, rabatu na Kurs Językowy w wysokości 50% ceny katalogowej Kursu Językowego oraz możliwości bezpłatnego udziału osoby małoletniej, będącej uczestnikiem zajęć w ramach Kursu Językowego, którego Uczestnik Promocji jest przedstawicielem ustawowym, w:
a) warsztatach językowych w wymiarze 6 x 30 min dla dzieci w wieku 4 – 5 lat z języków dostępnych w ramach tych kursów w ofercie Organizatora Promocji albo
b) warsztatach językowych w wymiarze 3 x 60 min dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, z języków dostępnych w ramach tych kursów w ofercie Organizatora Promocji.

2. Rabat, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie przyznany Uczestnikowi Promocji, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) oświadczy, że chce skorzystać z Promocji,
b) potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem i zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Kursu Językowy.

3. Możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach, o których mowa w ust. 1 powyżej zostanie przyznana Uczestnikowi Promocji, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) oświadczy, że chce skorzystać z Promocji,
b) potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem.

4. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

5. Szczegóły dotyczące warsztatów oraz kursów językowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym harmonogram zajęć i dostępne miejsca dostępne są w Placówkach ProfiLingua, pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz 22 364 56 40.

6. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów Językowych jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika Promocji. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Uczestnik Promocji może dokonać wyboru innej grupy.

7. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.

8. Przyznany w ramach Promocji rabat w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

9. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 6 Postanowienia końcowe

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.

2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiących integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem Umowy, w tym Umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 6 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profi-lingua.pl/regulaminy.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Warsztaty i rabat na kursy dla dzieci”
Lista Placówek Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.
Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Gniezno ul. B. Chrobrego 11 tel. 61 428 46 76
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel.511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Kuźnicza 43/45
tel. 71 344 47 74
Wszystkie kursy językowe