Regulamin akcji promocyjnej
pod nazwą „Bezpłatne kursy feryjne z języka angielskiego dla dzieci”

obowiązuje od dnia 6.12.2019 r.

§ 1. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1.1.    Organizator lub WSiP –  spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068, NIP: 5272605292, kapitał zakładowy 40.736.880 złotych (opłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu (22) 368 38 01 opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), prowadząca Szkołę Języków Obcych ProfiLingua i będąca organizatorem Promocji;

1.2.    Promocja – akcja promocyjna „Bezpłatne kursy feryjne z języka angielskiego dla dzieci”, której organizatorem jest WSiP, a której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;

1.3.    Placówki ProfiLingua - znajdujące się na terenie Polski placówki Szkoły Języków Obcych Profi Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu;

1.4.    Uczestnik promocji – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, która zawarła z Organizatorem umowę na Kurs działając jako przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej będącej uczestnikiem zajęć w ramach Kursu;

1.5.    Regulamin - niniejszy Regulamin;

1.6.    Kurs – tygodniowy grupowy kurs językowy z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat obejmujący łącznie 3 lekcje w wymiarze 90 minut (3 x 1 lekcja w jednym tygodniu), w istniejących lub nowotworzonych grupach otwartych, znajdujący się w ofercie kursów językowych oferowanych przez WSiP w Placówkach ProfiLingua, z wyłączeniem kursów Disney English oraz kursów online, na który to Kurs dostępne będą wolne miejsca w grupie;

1.7.    Umowa na Kurs - umowa na Kurs. Harmonogram zajęć Kursu określony będzie szczegółowo w Umowie na Kurs.

§ 2. Zasady promocji

 1. Promocja trwa od godz. 9:00 dnia 6 grudnia do godz. 18:00 do dnia 15 lutego 2020 roku, przy czym Kursy odbywać się będą w następującym okresie: 13.01 – 17.02.2020r.
 2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi 100% rabatu na Kurs, pod warunkiem, że Uczestnik promocji w okresie jej trwania spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
  1. oświadczy w Placówce Profi Lingua, że chce skorzystać z Promocji;
  2. potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem i jednocześnie zawrze z Organizatorem Umowę na Kurs.
 3. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów jest ograniczona – skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika promocji.
 4. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Każdy Uczestnik promocji może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
 6. Uczestnikiem promocji nie może być pracownik WSiP.
 7. Bezpłatne lekcje w ramach promocji w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
 2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Rabat, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSiP, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
 2. W pozostałych kwestiach, w tym dotyczących odpowiedzialności WSiP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na Kurs, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Umowy na Kurs i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży umowy na kurs, stanowiące integralną część ww. Umowy na Kurs, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 6 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach ProfiLingua oraz na stronie internetowej pod adresem www.profilingau.pl/regulaminy

 

 
 
                                                                                    Potwierdzam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem
 
                                                                                                      data…………..podpis………………………….


Załącznik nr 1

do Regulaminu Promocji „Bezpłatne kursy feryjne z języka angielskiego dla dzieci”– Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji „Bezpłatne kursy feryjne z języka angielskiego dla dzieci” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

Białystok                ul. Sienkiewicza 3, tel. 85 741 69 30

Bielsko – Biała      ul. Dąbrowskiego 6, tel. 695 213 774

Bydgoszcz             ul. Focha 4, tel. 605 112 186

Bytom                    pl. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 726 410 096

Chełm                   ul. Popiełuszki 17, tel. 82 565 23 50

Częstochowa          ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15, tel. 34 361 19 06

Elbląg                     Al. Armii Krajowej 7-8, tel. tel. 55 232 70 49

Gdańsk                   ul. Wały Jagiellońskie 26/5, tel 58 321 75 50

Gdańsk                   ul. Grunwaldzka 82, tel. 58 767 72 25

Gdynia                    ul. Świętojańska 64/4, tel. 58 621 08 37

Gliwice                   ul. Wyszyńskiego 12, tel. 32 331 42 91

Gniezno                  ul. B. Chrobrego 11, tel. 61 428 46 76

Kalisz                      ul. Al. Wolności 6, tel. 62 757 25 20

Katowice                ul. Młyńska 23, tel. 32 253 05 19

Kielce                      ul. Warszawska 5, tel. 661 111 715

Kraków                   ul. Podwale 6 i 7, tel. 12 426 16 01

Kraków                   ul. Lubostroń 15, tel. 726 410 087

Lublin                      al. Racławickie 6, tel. 81 534 86 23

Łódź                        ul. Piotrkowska 72, tel.511 069 497

Poznań                    ul. 27 Grudnia 17/19, tel. 61 851 00 62

Poznań                    ul. Słowiańska 55c , tel. 726 410 080

Rzeszów                ul. Rynek 15, tel. 605 110 144

Sosnowiec              ul. Warszawska 12, tel. 32 266 39 39

Szczecin                Pl. Brama Portowa 4, tel.  91 434 24 97

Toruń                     ul. Wielkie Garbary 18, tel. 695 213 456

Warszawa              ul. Marszałkowska 104/122, tel. 22 551 44 55

Warszawa              ul. Lazurowa 14, tel. 22 664 71 70

Warszawa              ul. Zielna 41/43, tel22 628 70 04

Warszawa              al. Niepodległości 177, tel. 22 626 80 04

Warszawa              ul. Wałbrzyska 11, tel. 22 549 92 05

Warszawa              al. Reymonta 12a, tel. 22 639 76 05

Warszawa              ul. Światowida 18, tel.22 743 50 05

Warszawa              ul. Kondratowicza 37, tel. 602 220 938

Warszawa              ul. Powsińska 34, tel. 22 858 36 00

Warszawa              al. Komisji Edukacji Narodowej 97, tel. 22 644 58 68

Wrocław                 ul. Ruska 11/12, tel. 71 341 87 09

Zielona Góra         ul. Bohaterów Westerplatte 19, tel. 68 327 09 80

Wszystkie kursy językowe