Regulamin akcji promocyjnej
pod nazwą „Mikołajkowy Voucher Językowy od ProfiLingua”

obowiązuje od dnia 02.12 – 20.12.2019 r.

§ 1. Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1.1.    Wydawca lub WSiP –  spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068, NIP: 5272605292, kapitał zakładowy 40.736.880 złotych (opłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu (22) 368 38 01 opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), prowadząca Szkołę Języków Obcych ProfiLingua i będąca wydawcą Voucherów;

1.2.    Placówki ProfiLingua - placówki Szkoły Języków Obcych ProfiLingua, w których możliwa będzie realizacja Voucherów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie tj.: placówka przy ul. Zielnej 41/43 w Warszawie oraz placówka przy ul. Marszałkowskiej 104/122 w Warszawie; ul. 27 Grudnia 17/19, tel. 61 851 00 62 w Poznaniu
ul Słowiańska 55c, tel. 726 410 080 w Poznaniu

1.3.    Voucher lub Mikołajkowy Voucher Językowy od ProfiLingua – wydawany przez WSiP w formie papierowej voucher, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika i Użytkownika wskazanego jako beneficjenta Vouchera, do zawarcia Umowy na odpowiednią liczbę lekcji w ramach Kursów i uzyskania 100% rabatu na ww. lekcje na zasadach określonych w Regulaminie;

1.4.    Okres ważności Vouchera - okres od dnia 02.12.2019 r. do dnia 20 grudnia 2019 r. włącznie, w którym możliwa będzie realizacja Vouchera, na zasadach określonych w Regulaminie;

1.5.    Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, będąca każdorazowym posiadaczem Vouchera lub wskazana przez posiadacza jako beneficjent, która skorzysta z Vouchera w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);

1.6.    Regulamin - niniejszy Regulamin;

1.7.    Kurs – roczny grupowy kurs językowy, w tym kurs egzaminacyjny, z języka znajdującego się w ofercie kursów językowych oferowanych przez WSiP w roku szkolnym 2019/2020 a dostępny we wskazanych w regulaminie Placówkach ProfiLingua, z wyłączeniem kursów online, na który to Kurs w Okresie ważności Vouchera dostępne będą wolne miejsca w grupie, z zastrzeżeniem w odpowiednich przypadkach określonych w Regulaminie wyłączenia kursów Disney English;

Szczegóły dotyczące Kursów, w tym ich cen oraz dostępności w Placówkach ProfiLingua, dostępne są:

a)      pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz

b)      w sekretariacie Placówek ProfiLingua;

c)       https://www.profi-lingua.pl/regulaminy.

1.8.    Umowa na Kurs - umowa na odpowiednią, wskazaną w §2 ust. 3 liczbę kolejnych zajęć Kursu. Harmonogram zajęć Kursu określony będzie szczegółowo w ww. Umowie na Kurs.

§ 2. Zasady realizacji Voucherów

 1. Voucher uprawnia do jego realizacji wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Realizacja Voucherów, na zasadach określonych w Regulaminie, możliwa będzie wyłącznie w Okresie ważności Vouchera. Po upływie Okresu ważności Vouchera traci on ważność i nie będzie mógł zostać zrealizowany na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. WSiP przyznaje Użytkownikowi, spełniającemu wszystkie warunki wskazane w ust. 6 poniżej, rabat w wysokości 100% ceny, odpowiednio:

a)      na 8 kolejnych zajęć (45-minutowych lekcji) wybranego przez Użytkownika Kursu (z wyłączeniem Disney English), objętych Umową (w przypadku, gdy Użytkownik realizuje Voucher wyłącznie dla siebie); albo

b)      na 8 kolejnych zajęć (45-minutowych lekcji) wybranego przez Użytkownika Kursu (z wyłączeniem Disney English), objętych Umową oraz 8 kolejnych zajęć (45-minutowych lekcji) Kursu (z wyłączeniem Disney English) wybranego przez Użytkownika, będącego beneficjentem Vouchera, objętych Umową (w przypadku, gdy Użytkownik realizuje Voucher łącznie z drugą osobą dorosłą); albo

c)       na 8 kolejnych zajęć (45-minutowych lekcji) wybranego przez Użytkownika Kursu (z wyłączeniem Disney English), objętych Umową oraz 8 kolejnych zajęć (45-minutowych lekcji) Kursu (z wyłączeniem Disney English) wybranego przez Użytkownika dla beneficjenta będącego osobą w wieku od 9 do 17 lat, objętych Umową (w przypadku, gdy Użytkownik realizuje Voucher łącznie z drugą osobą w wieku 9-17 lat); albo

d)      na 8 kolejnych zajęć (45-minutowych lekcji) wybranego przez Użytkownika Kursu, objętych Umową oraz 2 kolejne zajęcia (60-minutowe lekcje) Kursu Disney English wybranego przez Użytkownika dla beneficjenta będącego osobą w wieku od 4 do 8 lat, objętych Umową (w przypadku, gdy Użytkownik realizuje Voucher łącznie z drugą osobą, w wieku 4-8 lat).

 1. W przypadku, w którym Użytkownik lub Użytkownik będący beneficjentem Vouchera jest już kursantem ProfiLingua (tj. ma zawartą umowę na określony kurs językowy), zajęcia wybrane w ramach realizacji Vouchera nie mogą dotyczyć tego samego kursu.
 2. Voucher uprawnia do skorzystania wyłącznie z wybranej liczby lekcji, wskazanej w ust 3 powyżej.  Kontynuacja nauki w ramach danego Kursu, po zrealizowaniu lekcji objętych Umową na Kurs przy z wykorzystaniem Vouchera, wymagała będzie zawarcia nowej umowy na kolejne zajęcia Kursu. Użytkownik, po zrealizowaniu zajęć objętych Umową na Kurs, nie ma obowiązku zawarcia kolejnej umowy na dalsze zajęcia Kursu.
 3. Uprawnionym do zawarcia Umowy na Kurs i skorzystania z rabatu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, będzie Użytkownik i/lub Użytkownik będący beneficjentem, który w Okresie ważności Vouchera spełni wszystkie poniższe warunki łącznie:

a)      okaże oryginalny Voucher w Placówce ProfiLingua przed zawarciem ze WSiP Umowy na Kurs i wyda go personelowi Placówki ProfiLingua, który dokona jego zatrzymania (w przypadku realizacji Vouchera przez dwie osoby dorosłe, konieczna jest jednoczesna obecność Użytkownika i Użytkownika będącego beneficjentem, w celu prawidłowego przypisania uprawnień wynikających z Vouchera do konkretnej osoby i zawarcia Umowy na Kurs), oraz

b)      oświadczy w Placówce ProfiLingua, że chce skorzystać z Vouchera i potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Regulaminu, oraz

c)       zawrze ze WSiP w Placówce ProfiLingua Umowę na Kurs.

 1. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów jest ograniczona – realizacja Vouchera może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Użytkownika lub Użytkownika będącego beneficjentem. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, użytkownik może dokonać wyboru innej grupy.
 2. Po zawarciu Umowy na Kurs przez danego Użytkownika Voucher nie będzie podlegał zwrotowi temu Użytkownikowi.
 3. Wypowiedzenie przez Użytkownika zawartej przez niego Umowy na Kurs po uzyskaniu rabatu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie pozbawia go w żaden sposób prawa do ww. rabatu.
 4. Użytkownik może skorzystać tylko z jednego Vouchera.
 5. Uczestnikiem nie może być pracownik WSiP.
 6. Voucher w żadnym zakresie nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki ProfiLingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
 2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Rabat, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez WSiP, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
 2. W pozostałych kwestiach, w tym dotyczących odpowiedzialności WSiP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na Kurs, nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Umowy na Kurs i postanowienia Ogólnych warunków sprzedaży umowy na kurs, stanowiące integralną część ww. Umowy na Kurs, oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 6 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta we wskazanych w Regulaminie Placówkach ProfiLingua oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.profi-lingua.pl/regulaminy.

 

 

 

 
                                                                                    Potwierdzam, że zapoznałem /-am się z Regulaminem
                                                                                                      data…………..podpis………………………….

 


Załącznik nr 1

Wzór Mikołajkowego Vouchera Językowego od Profi Lingua

 

 

 

Wszystkie kursy językowe