Regulamin
konkursu „Nauka języków od dziecka”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia konkursu „Nauka języków od dziecka” (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej Szkoły Języków Obcych Profi Lingua www.profilingua.pl (dalej: „Strona ProfiLingua”).

3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, REGON: 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 zł (wpłaconym w całości), BDO 000114836, numer telefonu  801 220 555  (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), adres e-mail wsip@wsip.com.pl, prowadząca Szkołę Języków Obcych Profi Lingua, oświadczającą, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (zwana dalej „Organizatorem”).§ 2 Okres Trwania Konkursu

Konkurs trwa od godziny 9.00 dnia 20 września 2021 r. do godziny 18.00 dnia 05 października 2021 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

§ 3 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca rodzicem dziecka uczęszczającego do klasy 1 – 8 szkoły podstawowej na terenie Warszawy, która posiada konto w portalu Librus (www.librus.pl).

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą także brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie, w stosunku przysposobienia lub we wspólnym pożyciu.§ 4 Zasady udziału w Konkursie

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu wypełnić formularz zgłoszeniowy na przeznaczonym landing page Organizatora (strona pojawiająca się po przejściu z informacji o konkursie na portalu Librus) i we wskazanym miejscu (polu oznaczonym jako komentarz), odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Dlaczego warto uczyć się języków obcych od najmłodszych lat?” (dalej „Praca Konkursowa”).

2. Praca konkursowa powinna zawierać nie więcej niż 300 znaków.

3. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową w Okresie Trwania Konkursu.

4. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik gwarantuje, że jest autorem przekazanej Pracy Konkursowej i przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, a także, że powyższa Praca Konkursowa nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz praw i dóbr osobistych osób trzecich.

5. Praca Konkursowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, w tym jej treść i forma nie może:

a) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych,
b) naruszać dobrych obyczajów,
c) naruszać dóbr osobistych Organizatora ani osób trzecich, a w szczególności nie może zawierać:
- zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
- zawierających treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym, lub dyskryminujących grupy społeczne.§ 5 Nagroda

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) za zajęcie I miejsca – zegarek smartwach Huwawei Watch Fit o wartości 399zł (przewidziane są 3 równorzędne miejsca I),
b) za zajęcie II miejsca - voucher na standardowy, roczny, grupowy kurs językowy o wartości 300zł (przewidzianych jest 5 równorzędnych miejsc II),
c) za zajęcie III miejsca – voucher na standardowy, roczny, grupowy kurs językowy o wartości 200 zł (przewidzianych jest 20 równorzędnych miejsc III).

2. Vouchery stanowiące nagrody za zajęcie II i III miejsca są możliwe do wykorzystania do dnia 30.10.2021 w placówkach Profi Lingua na terenie Warszawy – lista placówek stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Poprzez wykorzystanie vouchera rozumie się wykupienie odpowiedniego kursu/warsztatów w roku szkolnym 2021/22 z jego użyciem do ww. daty. Vouchery będą wydawane w formie papierowej. Regulaminy kursów językowych Profi Lingua i aktualnych promocji dostępne są w placówkach Profi Lingua i na www.profilingua.pl.

3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

4. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W sytuacji wyboru kursu, którego cena będzie niższa niż wartość vouchera, pozostałą kwotę Uczestnik może wykorzystać na dowolny inny kurs językowy w roku szkolnym 2021/22.§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Nagród

1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową oceniającą Prace Konkursowe. Komisja konkursowa, oceniająca Prace Konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność i pomysłowość Prac Konkursowych. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie, zgłoszone Organizatorowi zgodnie z warunkami Regulaminu. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnień w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu (3 równorzędne miejsca I), których prace komisja konkursowa uzna za najbardziej oryginalne, kreatywne i pomysłowe spośród wszystkich otrzymanych przez Organizatora w ramach Konkursu Prac Konkursowych. Jednocześnie, komisja konkursowa wyłoni laureatów II i III miejsca, kierując się przesłankami wskazanymi powyżej.

3. W dniu 15.10.2021 Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą i laureatami II i III miejsca Konkursu przesyłając im informację o przyznaniu nagrody w Konkursie.

4. Zwycięzcy i laureaci II i III miejsca w Konkursie zostaną także poproszeni o przesłanie drogą mailową na adres e-mail Organizatora najpóźniej do dnia 20.10.2021 danych niezbędnych do wydania nagród, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, tj. adresu do wysyłki nagrody w Konkursie. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania nagród w Konkursie.

5. Wydanie zwycięzcom i laureatom II i III miejsca nagród w Konkursie, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, nastąpi do dnia 30.10.2021 Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest złożenie przez zwycięzcę i laureatów II i III miejsca Konkursu lub ich przedstawicieli ustawowych podpisu na protokole odbioru nagrody.


§ 7 Dane osobowe

1. [Dane administratora] Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego jednoczenie ich administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).

Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora (Organizator).

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych] Cele i podstawa prawna przetwarzania danych są następujące:

a) realizacja Konkursu, w tym rozpatrzenie ewentualnych reklamacji i wydanie nagród w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z koniecznością przetwarzania danych w powyższych celach, w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.;
b) obrona roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu.
c) w przypadku osób nagrodzonych dane będą przetwarzane w celach podatkowych. Podstawą praną przetwarzania danych jest nasz obowiązek wynikający z przepisów o rachunkowości.

3. [Okres przechowywania danych osobowych] Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizacją Konkursu, a w przypadku osób nagrodzonych przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości.

4. [Odbiorcy danych] Odbiorcami danych będą następujące podmioty:

a) pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych;
b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych oraz ich upoważnieni pracownicy, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, usług księgowych;
c) firmy kurierskie – w celu dostarczenia nagród w Konkursie.

5. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych przy zgłoszeniu Pracy Konkursowej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.3. Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, o której mowa w zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.4. Regulaminu, jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest niezbędne do wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie oraz ewentualnie uzyskania nagrody w Konkursie.

6. [Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec administratora (Organizatora) z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c) prawa do żądania usunięcia jej danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku administrator (Organizator) zrealizuje to prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych;
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). W przypadku wniesienia ww. sprzeciwu administratorowi (WSiP) nie wolno będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że administrator (WSiP) wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora (Organizatora) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli.


§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 20.10.2021r. (w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), co w żaden sposób nie pozbawia osoby zgłaszającej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, w szczególności na gruncie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny w zakresie gwarancji rzeczy i należytego świadczenia usług.

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej – z dopiskiem: „Konkurs Nauka języków od dziecka”), lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub odpowiednio, drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w reklamacji. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania na stronie Szkoły Języków Obcych ProfiLingua w pod adresem https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/librus-nauka-jezykow-od-dziecka


Załącznik nr 1

Lista Placówek Profi-Lingua, w których możliwa będzie realizacja voucherów na kursy językowe, stanowiących nagrody w Konkursie

Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wszystkie kursy językowe