Regulamin promocji
„Promocja świąteczna”

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu:  22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Centrum Edukacyjne ProfiLingua (dalej „Organizator Promocji” lub „WSiP”).§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 9.00 dnia 1.12.2021 roku do godziny 18.00 dnia 02.01.2022 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Bon podarunkowy – kupon premiowy Sodexo, którego wystawcą jest Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, uprawniający do wykorzystania w punktach partnerów Sodexo honorujących kupony premiowe, których lista dostępna jest na stronie https://dlaciebie.sodexo.pl/acceptance-points;
 2. Kurs Językowy – grupowy kurs językowy w formule online dla dorosłych lub grupowy kurs językowy w formule stacjonarnej, który rozpoczął się przed Okresem Trwania Promocji, znajdujący się w ofercie Organizatora Promocji. Szczegóły dotyczące Kursów Językowych, w tym harmonogram zajęć, ceny i dostępne miejsca dostępne są pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz 22 364 56 40;
 3. Placówka Profi Lingua - znajdująca się na terenie Polski placówka Centrum Edukacyjnego Profi Lingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi Lingua zawarta jest w załączniku nr 1 do Regulaminu;
 4. Promocja – promocja pod nazwą „Promocja świąteczna”, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie.
 5. Polecający lub Uczestnik Promocji – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22(1) k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecająca w ramach Promocji Poleconego;
 6. Polecony – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22(1) k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), polecona w ramach Promocji przez Polecającego lub działająca jako przedstawiciel ustawowy poleconej osoby małoletniej, będącej uczestnikiem zajęć w ramach Kursu Językowego;
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin.


§ 4 Ogólne zasady Promocji
 1. Udział w Promocji jest zawsze dobrowolny.
 2. Promocja polega na przyznaniu Polecającemu określonych w Regulaminie korzyści po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
 3. Promocja nie obejmuje pracowników Organizatora Promocji.
 4. Przyznany w ramach Promocji rabat lub inne korzyści w żadnym zakresie nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
§ 5 Szczegółowe zasady Promocji

1. Promocja polega na przyznaniu Polecającemu, przy spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w ust. 2 poniżej:

a) rabatu w wysokości 100 % na pierwszy miesiąc Kursu Językowego (rozumiany jako 30 następujących po sobie dni kalendarzowych),
b) Bonu podarunkowego o wartości 200 (słownie: dwieście) złotych,

oraz ewentualnie, przy jednoczesnym spełnieniu przez Polecającego wszystkich warunków określonych w ust. 2 poniżej oraz dodatkowo warunków określonych w ust. 3 poniżej:

c) dodatkowego Bonu podarunkowego o wartości 200 (słownie: dwieście) złotych.

2. Rabat oraz Bon podarunkowy, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) powyżej zostaną przyznane Polecającemu, który w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie wszystkie poniższe warunki: a) oświadczy w Placówce lub telefonicznie, że chce skorzystać z Promocji, b) potwierdzi fakt zapoznania się z Regulaminem i zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Kurs Językowy.

3. Dodatkowy Bon podarunkowy, o którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej zostanie przyznany Polecającemu, jeżeli w Okresie Trwania Promocji: a) Polecający poleci Poleconemu Kurs Językowy oraz przekaże mu indywidualny numer umowy, o której mowa w ust 2 lit. b) powyżej, na który Polecony powoła się przy zawarciu umowy na Kurs Językowy b) Polecony w wyniku polecenia zawrze z Organizatorem Promocji umowę na Kurs Językowy oraz podczas zawierania Umowy na Kurs powoła się na indywidualny numer umowy Polecającego,

4. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów Językowych jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w wybranej grupie. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, można dokonać wyboru innej grupy.

5. Polecony może zostać polecony w ramach Promocji tylko przez jednego Polecającego.

6. Polecający może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

7. W przypadku, gdy Poleconym będzie osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, zawarcie umowy na Roczny Kurs Językowy dla dorosłych lub młodzieży, o którym mowa w ust. 2 lit. b) (ii) powyżej, wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.


§ 6 Zasady Przyznawania Bonów podarunkowych
 1. Bony podarunkowe będą wydawane w okresie od dnia 1.12. 2021 r. do dnia 31.01.2022 r. (dalej: „Okres Wydawania Bonów”).
 2. Polecający, który uzyska prawo do Bonu podarunkowego w Okresie Wydawania Bonów, otrzyma Bon Podarunkowy za pośrednictwem wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej, na adres nabywcy do korespondencji wskazany w umowie na Kurs Językowy.
 3. Bon podarunkowy w żadnym zakresie nie podlega zamianie na ekwiwalent, w tym pieniężny.
 4. Organizator nie udziela gwarancji na Bon podarunkowy. Organizator ma obowiązek dostarczenia Bonu podarunkowego wolnego od wad. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Polecającego, który otrzymał w ramach Promocji Bon podarunkowy, z tytułu jego wad fizycznych i prawnych na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 8 Postanowienia końcowe
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy na Roczny Kurs i postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży, stanowiących integralną część Umowy na Roczny Kurs oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 9 Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach Profi Lingua oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2021/regulamin-akcji-promocjyjnej-promocja-swiateczna

§ 9 Dane osobowe

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Promocji

Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji podanych w ramach Promocji są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. Adres e-mail: wsip@wsip.com.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wsip.pl.

Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:

Dane uczestników Promocji będą przetwarzane w celu realizacji Promocji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych  w związku z przystąpieniem Uczestnika do Promocji, dochodzenie roszczeń oraz rozpatrywanie reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora.

Dodatkowo dane mogą być przetwarzane w celach rozliczeniowych, na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości.

Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości.

Odbiorcy danych:

Upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy i współpracownicy administratora danych (WSiP)

Podmioty wspierające i dostawcy usług informatycznych;

Uczestnikowi przysługuje prawo:

a)      Dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania;
b)     Ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
c)      Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych (WSiP) lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Ponadto osoba ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dobrowolność podania danych.

Podanie danych do realizacji Promocji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie z Promocji.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Promocja świąteczna”

Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.

Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel. 511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12 tel. 883 984 046
Wszystkie kursy językowe