Regulamin promocji
„3 miesiące angielskiego za 0 zł”

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem Promocji jest Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595068, NIP 527-260-52-92, REGON 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836, adres e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: 22 368 38 88 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie), prowadząca Centrum Edukacyjne ProfiLingua (dalej „Organizator”).§ 2 Okres Trwania Promocji

Promocja trwa od godziny 10.00 dnia 01.06.2022 roku do godziny 18.00 dnia 19.06.2022 roku (dalej „Okres Trwania Promocji”).§ 3 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1. Kurs – grupowy kurs z języka angielskiego dla dorosłych (stacjonarny lub online) w wymiarze 80 x 45 min lub grupowy kurs z języka angielskiego dla dorosłych online fast&S.M.A.R.T. w wymiarze 80 x 45 min z oferty Centrum Edukacyjnego ProfiLingua w roku szkolnym 2022/2023;
2. Placówka lub Placówki – placówka Centrum Edukacyjnego ProfiLingua, w której możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji. Lista Placówek Profi-Lingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
3. Promocja - promocja pod nazwą 3 miesiące angielskiego za 0 zł, której szczegółowe zasady określone są w Regulaminie;
4. Regulamin - niniejszy regulamin;
5. Sensations English – 3 miesięczny dostęp do materiałów tekstowych, graficznych lub multimedialnych, wytwarzanych i dostarczanych w postaci cyfrowej, służących do nauki języka angielskiego zamieszczanych lub udostępnianych w ramach platformy Sensations English za pośrednictwem wewnętrznej platformy Organizatora;
6. Uczestnik promocji – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, biorąca udział w Promocji w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 k.c. (w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).


§ 4 Zasady Promocji
1. W ramach Promocji Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie poniższe warunki, tj.:
a) zawrze z Organizatorem umowę na Kurs,
b) opłaci co najmniej 10% ceny za Kurs podstawowy, określonej w umowie na Kurs,
c) oświadczy Organizatorowi, że chce skorzystać z Promocji i potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy na Sensations English, otrzyma rabatu w wysokości 100% od ceny katalogowej na Sensations English.
2. W celu skorzystania z Sensations English na warunkach określonych w ust. 1 powyżej konieczne jest zawarcie z Organizatorem umowy na Sensations English i zaakceptowanie regulaminu sprzedaży subskrypcji Sensations English.
3. Promocja przeznaczona jest dla nowych klientów, tj. dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Promocji nie są stroną umowy na kurs z oferty Organizatora.
4. Liczba miejsc w grupach zajęciowych w ramach Kursów podstawowych jest ograniczona - skorzystanie z Promocji może nastąpić jedynie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie wybranej przez Uczestnika promocji. W przypadku braku miejsc w danej grupie zajęciowej, Uczestnik Promocji może dokonać wyboru innej grupy.
5. Szczegóły dotyczące Kursów i Sensations English, w tym ich cen oraz dostępności w Placówkach ProfiLingua, dostępne są: (i) pod numerami telefonów Placówek ProfiLingua (opłata za połączenie z ww. numerami telefonów jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerami telefonów), oraz 22 364 56 40.
6. Promocja ani żaden ze składników Promocji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U.2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
7. Każdy Uczestnik promocji może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
8. Uczestnikiem promocji nie może być pracownik Organizatora Promocji.
9. Przyznany w ramach Promocji rabat w żadnym zakresie nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją można zgłosić do Organizatora Promocji: pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub na adres dowolnej Placówki Profi Lingua) lub telefonicznie na numer 22 368 38 888 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie) lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.

2. Organizator Promocji rozpatrzy reklamację i zawiadomi osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.


§ 6 Postanowienia końcowe
1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi przez Organizatora Promocji z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w regulaminie danej promocji albo w warunkach przyznania rabatu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia umowy na Kurs i postanowienia ogólnych warunków sprzedaży/regulaminu, stanowiących integralną część umowy na Kurs oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
3. Informacja na temat przetwarzania danych w związku z podpisaniem umowy, w tym umowy na zasadach promocyjnych, znajduje się w § 9 ogólnych warunków sprzedaży/regulaminu.
4. Regulamin jest dostępny i możliwy do pobrania w biurze obsługi klienta w Placówkach ProfiLingua oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.profi-lingua.pl/regulamin/2022/regulamin-promocji-3-miesiace-angielskiego-za-0zl-v2

Załącznik nr 1

Lista Placówek ProfiLingua, w których możliwe będzie wzięcie udziału w Promocji.

Białystok ul. Sienkiewicza 3 tel. 85 741 69 30
Bielsko – Biała ul. Dąbrowskiego 6 tel. 695 213 774
Bytom pl. Tadeusza Kościuszki 1 tel. 726 410 096
Chełm ul. Popiełuszki 17 tel. 82 565 23 50
Częstochowa ul. Al. Najśw. Maryi Panny 15 tel. 695 213 779
Gdańsk ul. Grunwaldzka 82 tel. 58 767 72 25
Gdynia ul. Świętojańska 64/4 tel. 58 621 08 37
Gliwice ul. Wyszyńskiego 12 tel. 32 331 42 91
Kalisz ul. Al. Wolności 6 tel. 62 757 25 20
Katowice ul. Młyńska 23 tel. 32 253 05 19
Kielce ul. Warszawska 5 tel. 661 111 715
Kraków ul. Podwale 6 i 7 tel. 12 426 16 01
Kraków ul. Lubostroń 15 tel. 726 410 087
Łódź ul. Piotrkowska 72 tel. 511 069 497
Poznań ul. 27 Grudnia 17/19 tel. 61 851 00 62
Poznań ul. Słowiańska 55c tel. 726 410 080
Rzeszów ul. Rynek 15 tel. 605 110 144
Sosnowiec ul. Warszawska 12 tel. 32 266 39 39
Szczecin Pl. Brama Portowa 4 tel. 91 434 24 97
Toruń ul. Wielkie Garbary 18 tel. 695 213 456
Warszawa ul. Lazurowa 14 tel. 22 664 71 70
Warszawa ul. Zielna 41/43 tel. 22 628 70 04
Warszawa al. Niepodległości 177 tel. 22 626 80 04
Warszawa al. Reymonta 12a tel. 22 639 76 05
Warszawa ul. Światowida 18 tel. 22 743 50 05
Warszawa ul. Kondratowicza 37 tel. 602 220 938
Warszawa ul. Powsińska 34 tel. 22 858 36 00
Warszawa al. Komisji Edukacji Narodowej 97
tel. 22 644 58 68
Wrocław ul. Ruska 11/12 tel. 883 984 046
Wszystkie kursy językowe